Zomerschool filosofie
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB2602
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Binnen de wijsgerige antropologie, het filosofische denken over de mens, vormt het denken over de liefde een belangrijk thema. De filosofische reflectie op de liefde heeft raakvlakken met de ethiek, de filosofie van de levenskunst en de cultuurfilosofie en maakt daarnaast ook veel gebruik van voorbeelden uit domeinen als de literatuur, kunst en film om het denken over de liefde profiel te geven. In deze zomerschool maakt u kennis met dit brede en interessante terrein.

Algemeen

Inhoud

Wat is liefde? Welke vormen van liefde bestaan er? Wat is het verschil tussen liefde en vriendschap? Bestaat er zoiets als onbaatzuchtige liefde, of gaat achter elk liefhebben een bepaalde reden of doel schuil? Dergelijke vragen behoren tot de oudste in de filosofie en zijn altijd op de filosofische agenda blijven staan: van Plato’s Symposium en Faidros via de Essays van Montaigne tot belangrijke recente werken als The Four Loves van C.S. Lewis, de trilogie The Nature of Love van Irving Singer, Sexual Desire van Roger Scruton en Love and Friendship van Allan Bloom.
In de zomerschool filosofie wordt kennis gemaakt met het filosofische denken over de liefde. Daarbij wordt de filosofische theorie ook geïllustreerd aan de hand van romans en films. Er zal met name uitgebreid stil worden gestaan bij het zeer invloedrijke idealistische denken over de liefde, dat in de loop van de westerse cultuurgeschiedenis steeds is teruggekeerd in poëzie (b.v. Petrarca en Dante), romans (b.v. Stendhal, Proust en Vestdijk) en filosofische geschriften, en dat zich onder meer heeft gemanifesteerd in platonische, hoofse en romantische gedaanten. Ook wordt ingegaan op de kritiek op de idealistische liefde (b.v. Schopenhauer en Freud) en op achterliggende mensopvattingen.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus is nieuw. Aanmelden kan vanaf 15 juni 2017. Deze cursus vervangt de cursus C60321 - Zomerschool filosofie waarvoor u nog tot 29 april 2018 kunt aanmelden.

Ingangseisen

U dient de propedeuse afgerond te hebben. U wordt aangeraden de cursus CB2502 Filosofie in literatuur van tevoren afgerond te hebben.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs. De zomerschool bestaat uit een gezamenlijke cursusweek waarin de thematiek onder begeleiding van de docent wordt verkend door lezingen, filmfragmenten, presentaties van studenten en discussies.

Docenten

Dhr. dr. Jeroen Vanheste (begeleider en examinator) en gastsprekers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Als tentamen dient een door de student verzorgde presentatie tijdens de zomerschool en een schriftelijke opdracht die na de zomerschool wordt gemaakt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De artikelen en andere bronnen die als cursusmateriaal dienen worden via de cursussite in de digitale leeromgeving aangeboden.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.