Kennis van de leerling

Kennis van de leerling

  • Cultuurwetenschappen
  • CB3402
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In Kennis van de leerling wordt ingegaan op literatuur over en wetenschappelijk onderzoek naar jongeren en onderwijs. Uiteraard is er ook aandacht voor inbreng en perspectieven van jongeren zelf. Daarnaast wordt ruimschoots gebruik gemaakt van de bronnen en casuïstiek die ervaren leraren bieden op websites als Leraar24 e.d. Als voorbereiding op toekomstige onderwijstaken leert u om te gaan met inzichten uit onderzoek naar een aantal bewezen succesvolle strategieën over pedagogisch handelen en klassenmanagement.
Er wordt u een helder en actueel beeld geboden van hetgeen de meeste jongeren met elkaar gemeen hebben, namelijk de driedeling in hun leven die wordt gevormd door de elementen ‘thuis’, ‘op school’ en de ‘sociale media’. Een belangrijke invalshoek is de school als leefwereld van jongeren.
In de cursus komt verder de vraag aan de orde of het bij puberteit en adolescentie daadwerkelijk om een ‘moeilijke’ leeftijd gaat in een belangrijke transitiefase. Een terrein waarmee u als leraar in de onderbouw bij uitstek te maken krijgt. Orde houden is ook tegenwoordig een basisbeginsel in de klas en de school. Verder wordt in deze cursus uitvoerig aandacht besteed aan pedagogisch handelen en klassenmanagement: twee kerntaken van leraren. Ook staan bewezen succesvolle onderzochte lespraktijken centraal.
Het uitwerken van de bijbehorende studietaken biedt aangrijpingspunten bij het ontwerpen en inrichten van onderwijs aan deze leeftijdsgroep. U kunt er bij de voorbereiding op en tijdens uw stage en het lesgeven veel baat van hebben.

Leerdoelen
U heeft na het volgen van deze cursus (meer) zicht op:
- de belangrijkste psychologische en pedagogische processen die een rol spelen bij het opgroeien van jongeren;
- identiteitsontwikkeling, persoonlijkheids- en cognitieve ontwikkeling van deze leeftijdsgroep;
- veel voorkomende leerproblemen van jongeren en genuanceerde blik op verschillen tussen leerlingen en groepen leerlingen;
- kennis van de digitale leefwereld van jongeren;
- de wijze waarop ervaren leraren in de klas te werk gaan doordat u regelmatig in aanraking bent gebracht met videoclips van de lespraktijk van docenten;
- verantwoorde strategieën voor effectief pedagogisch handelen en klassenmanagement;
- de rol van Bildung, normen en waarden binnen het onderwijs en de pedagogische taken van de leraar.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

U mag deze cursus opnemen in uw opleiding als u de educatieve variant van de bachelor volgt. Neemt u geen educatieve minor op in uw opleiding, dan mag u deze cursus alleen inbrengen in de vrije ruimte.

Voorkennis

Als u deze cursus in het kader van de educatieve variant volgt, raden we u aan voorafgaand eerst de cursus Leraarschap, didactiek en onderwijs (CB0003) te kiezen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Studietaken in de digitale leeromgeving met bijbehorende opdrachten leiden u door de inhoud van de cursus. Voor elk van de 4 studietaken geldt een studielast van circa 30 uur. Er is in de digitale leeromgeving regelmatig contact voorzien tussen de docent en de student en tussen studenten onderling. Daarnaast wordt gecommuniceerd via telefonisch contact, online sessies of door het schrijven van en reageren op blogs en deelname aan discussiegroepen.

Docenten

Examinator en begeleider: drs. Marion de Bie.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Afsluiting van de cursus vindt plaats via het uitwerken van de Tentamenopdracht. Deze is op te vragen bij de docent en in te leveren volgens afspraak. Voor het uitwerken van de tentamenopdracht is 20 uur gereserveerd.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

- Hermes, Joke, Pauline Naber en Arjan Dieleman red., Leefwerelden van Jongeren. Thuis, school, media en populaire cultuur (Bussum 2012, 2e druk).
- Marzano, Robert J. e.a., Wat werkt? Pedagogisch handelen en klassenmanagement. Evidence based strategieën voor iedere leraar (Vlissingen 2010).
- Zeer regelmatig wordt gebruikgemaakt van actuele digitale bronomgevingen voor docenten als https://leraar24.nl, www.didiclass.nl, e.d.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.