Moderne kunst. Feiten en visies

Moderne kunst. Feiten en visies
Cultuurwetenschappen | 5 EC
Code CB4102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In 2004 werd Fountain, een ‘ready made’ uit 1917 van de Frans-Amerikaanse kunstenaar Marcel Duchamp (1887-1968) uitgeroepen tot het meest invloedrijke, moderne kunstwerk. Duchamp liet onder meer Picasso (op plaats twee met Les demoiselles d'Avignon), Matisse (plaats vijf: L'atelier rouge) en Brancusi (plaats zeven: Colonne sans fin) achter zich. Fountain maakt in een klap duidelijk hoever de moderne kunst af is komen te staan van de kunst van de voorafgaande eeuwen. De uitkomst duidt er verder op dat in de twintigste eeuw een origineel concept als de kern van het artistieke kunnen wordt beschouwd. De uitvoering doet er niet zo toe, als het idee maar goed is.
Toch is inmiddels ook de moderne kunst (1900-1970) een betrekkelijk normaal kunsthistorisch tijdvak geworden, in veel opzichten vergelijkbaar met stromingen als renaissance, romantiek en impressionisme. Kunsthistorici hebben de balans opgemaakt. Het debat duurt echter nog voort en de prikkelende benadering van Moderne Kunst. Feiten en Visies haakt hierbij aan.
De cursus is tweedelig: het eerste - kleinste - deel omvat een globaal, Nederlandstalig overzicht van de moderne kunst, met daarin de nadruk op de belangrijkste ontwikkelingen in West-Europa en Noord-Amerika. Het tweede deel is omvangrijker en bestaat uit acht artikelen die afkomstig zijn uit Art of the Twentieth Century, een module van Britse Open University. Deze studies leggen op een inzichtelijke wijze kernbegrippen uit de moderne kunst zoals avant-garde, expressionisme, kubisme, primitivisme, abstractie en realisme onder het vergrootglas en nuanceren gangbare opvattingen en ordeningen daarvan zoals die in veel populaire overzichten worden gepresenteerd.
Moderne Kunst. Feiten en Visies presenteert kortom enerzijds de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken uit de periode 1900-1970 als 'feiten' en analyseert en nuanceert anderzijds die feiten kritisch, als 'visies'.
Het betreft hier een cursus van het derde niveau waarvoor een behoorlijke kennis van de Engelse taal is vereist.

Leerdoelen
1. Kennis en inzicht
- U heeft een globaal overzicht van de belangrijke stromingen, exponenten en objecten van de moderne kunst
- U heeft kennis van en kritisch leren nadenken over de kernbegrippen van de moderne kunst en van de verschillende betekenissen die deze begrippen hebben (gehad), afhankelijk van context, kunsthistorische visie, politiek standpunt en periode
- U begrijpt dat de wetenschappelijk praxis van de moderne kunstgeschiedschrijving zich niet primair richt op inventarisatie van ‘de feiten’ maar voortkomt uit vooraf gestelde vragen en (wetenschappelijke) opvattingen, uit de actualiteit voortgekomen standpunten en (sociale en politieke) betrokkenheid van de auteur.

2. Toepassen kennis en inzicht
- U kunt kunstwerken die deel uitmaken van de in de cursus beschreven ontwikkelingen plaatsen in de gangbare geschiedschrijving van de moderne kunst.
- U bent in staat om kritisch te reflecteren op gangbare positioneringen van moderne kunstwerken, óók in de museale praktijk.

3. Oordeelsvorming
- U kunt beoordelen of een tekst over moderne kunst gebaseerd is op een actuele visie of op een oudere.

4. Communicatie
- U kunt schriftelijk verslag doen van de verworven kennis en inzichten.

5. Leervaardigheden
- U bent zodanig vertrouwd met de verschijningen van en visies op de moderne kunst dat hij of zij in staat is kennis en inzicht te verwerven over nieuwe onderwerpen op dit terrein.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Kennis van de Engelse taal is vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaard. Studiedag in het vierde kwartiel.

Docenten

mw. dr. T.M. Bauduin (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

De museumopdracht wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 09-11-2020, 03-02-2021, 07-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

- Een kennisdeel waarin de student een totaaloverzicht krijgt gepresenteerd van de geschiedenis van de moderne kunst. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van H.W. Janson, Wereldgeschiedenis van de kunst (hoofdstuk 4, 'Twintigste eeuwse schilder- en beeldhouwkunst' (79 pp.).
- Een 'academisch' deel waarin kritisch wordt gereflecteerd op in deel A gepresenteerde onderwerpen en ordening, en tevens wordt ingegaan op wetenschappelijke benaderingen en debatten in de geschiedschrijving daarvan. Gekozen is voor acht studies uit de actuele, inhoudelijk gedegen en aantrekkelijk geschreven Britse OU-cursus Art of the twentieth century.
- Verder omvat de cursus een verplicht museumpracticum met opdracht.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.