Analytische filosofie

Analytische filosofie

  • Cultuurwetenschappen
  • CB4302
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In overzichten van de geschiedenis van de filosofie in de twintigste eeuw wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de continentale, en anderzijds de Angelsaksische traditie. Tot de continentale traditie rekent men stromingen als fenomenologie en existentialisme, hermeneutiek, en postmodernisme. De Angelsaksische traditie wordt doorgaans niet zozeer onderverdeeld in stromingen, als wel in belangstellingsgebieden, die daarin bijzondere aandacht kregen: logica en taalfilosofie, epistemologie en wetenschapsfilosofie. Deze Angelsaksische traditie wordt veelal aangeduid met de benaming 'analytische filosofie'.
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de vraag, wat nu eigenlijk onder 'analytische filosofie' moet worden verstaan. Is het terecht, dat de 'analytische filosofie' wordt vereenzelvigd met de Angelsaksische traditie? Moeten de wortels ervan niet veeleer in Centraal-Europa worden gezocht? Daarnaast wordt een aantal gangbare thema's uit de analytische filosofie nader belicht: logica, taalfilosofie, epistemologie, wetenschapsfilosofie en philosophy of mind. Voorts wordt bezien wat de analytische invalshoek betekent voor ethiek, godsdienstfilosofie, en geschiedfilosofie.
De cursus bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Het tekstboek begint met een inleiding, waarin het ontstaan van de analytische filosofie wordt geschetst, alsook de opzet van de cursus wordt verantwoord. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: Logica; Taalfilosofie; Epistemologie; Wetenschapsfilosofie; Filosofie van de Geest; Ethiek; Filosofie van de Religie; en Filosofie van de Geschiedenis. Het tekstboek wordt afgesloten met een epiloog, een terugblik op de wat is besproken, en een vooruitblik op mogelijke ontwikkelingen.

Leerdoelen
Als algemeen leerdoel van de cursus kan worden omschreven: de kennismaking met en reflectie op de analytische traditie in de filosofie.
Meer specifieke leerdoelen zijn:
- het verwerven van kennis en inzicht in de bijdrage van de analytische filosofie aan de logica;
- het verwerven van kennis en inzicht in de bijdrage van de analytische filosofie aan de taalfilosofie;
- het verwerven van kennis en inzicht in de inzichten van de analytische filosofie ten aanzien van de epistemologie en philosophy of mind;
- het verwerven van kennis en inzicht in de inzichten van de analytische filosofie ten aanzien van de wetenschapsfilosofie en filosofie van de geschiedenis;
- het verwerven van kennis en inzicht in de inzichten van de analytische filosofie ten aanzien van ethiek en godsdienstfilosofie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Docenten

Examinator en begeleider: dhr. dr. Herman Simissen.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata (onder voorbehoud): 10-11-2021, 21-04-2022, 22-08-2022.

Tentamendata

22-08-2022 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.