Cultuurfilosofie

Cultuurfilosofie
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB4402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Onder ‘cultuur’ worden uiteenlopende dingen verstaan: ‘Kunst & cultuur’ (met een hoofdletter), beschaving, de symbolische orde die mensen onderscheidt van niet-menselijke dieren, of culturen, in meervoud dus, zoals in ‘de Nederlandse cultuur’, de Moslimcultuur of de cultuur binnen een bepaald bedrijf. In deze cursus bestuderen we een aantal begrippen van cultuur, zoals die zijn uitgewerkt door invloedrijke filosofen en andere denkers als Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Fanon, Beauvoir, Adorno en Said.
Daarbij nemen we een specifiek perspectief in op cultuur, namelijk strijd: tegenstellingen, spanningen, conflict en machtsverhoudingen. Cultuur en beschaving worden bijvoorbeeld gedefinieerd in tegenstelling tot natuur, of tot het primitieve of barbaarse. Multiculturalisme is geladen met conflicten, maar ook met productieve spanningen en uitwisseling tussen verschillende culturen. En over de waarde van hoge en lage cultuur, zoals popcultuur, kan stevig gediscussieerd worden.
De cursus wordt afgesloten met een specifiek voorbeeld van een strijd om cultuur die, beginnend met de romantiek, nog steeds bepalend is voor de globaliserende moderne westerse cultuur, namelijk die tussen verdedigingen van de waarden van de verlichting en de gematigde en radicale kritieken daarop.
De studiestof bestaat voornamelijk uit klassieke (canonieke) primaire teksten. Het bestuderen daarvan vergroot uw filosofische bagage: uw kennis van en inzicht in het begrippenkader van invloedrijke denkers. Verder beoogt deze cursus u te helpen bij het ontwikkelen van een eigen filosofische lees- en denkpraktijk, onder meer door begeleid lezen van complexe teksten, het maken van schrijfopdrachten en het geven van een korte mondelinge presentatie over de actualiteit van de strijd om de Verlichting. De aangereikte ‘denkinstrumenten’ helpen u kritisch en beargumenteerd te reflecteren op culturele en cultuurwetenschappelijke aannames, verschijnselen en debatten.

Leerdoelen

Algemeen (academische vaardigheden)
- Het uitvoeren van een conceptuele analyse.
- Het kunnen analyseren en interpreteren van moeilijke primaire teksten.
- Het kritisch kunnen reflecteren op primaire teksten.
- Het kunnen toepassen van concepten op actuele case studies.
- Het kunnen schrijven van een essay met een heldere structuur en argumentatie.
- Het mondeling kunnen presenteren van een opdracht.
- Het kunnen geven en ontvangen van peer feedback.

Specifieke leerdoelen
- Het verwerven / vergroten van kennis van en inzicht in het begrippenkader van de in de cursus besproken auteurs en deze in een cultuurfilosofische context kunnen plaatsen.
- Het kunnen innemen van een eigen gemotiveerd, en kritisch standpunt ten aanzien van het gedachtegoed en begrippenkader van de in de cursus besproken auteurs.
- Het vergroten van ervaring met het bestuderen van primaire filosofische teksten vanaf de 18e eeuw.
- Het verwerven / vergroten van kennis en inzicht in verschillende betekenissen van het cultuurbegrip in de filosofie.
- Het kunnen gebruiken van strijd als interpretatief kader.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursussen Inleiding in de filosofie 1 en 2 moeten zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Voorkennis

Het is sterk aanbevolen de cursussen Hermeneutiek en Ethiek te hebben afgerond.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding, met een facultatieve en een verplichte groepsbijeenkomst.

Docenten

Mw. dr. Marieke Borren.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Mondelinge presentatie (10% van het eindcijfer) plus een afsluitend thuistentamen (bestaande uit open essayvragen; 90% van het eindcijfer).

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit teksten in digitale vorm en een handleiding filosofische leesvaardigheden.

Digitale leeromgeving

In de discussiegroep op de cursuswebsite discussieert u met medestudenten en de begeleider over de studiestof.