De negentiende-eeuwse roman

De negentiende-eeuwse roman

  • Cultuurwetenschappen
  • CM0203
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 528
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

In de negentiende eeuw bloeide de realistische roman: auteurs als Balzac, Dickens en Zola hielden hun tijdgenoten een spiegel voor. In de twintigste eeuw werd dit realisme als een naïeve illusie ontmaskerd: de negentiende-eeuwse roman, heette het nu, droeg het stempel van een burgerlijke ideologie en was alles behalve objectief. De romans van Stendhal, Flaubert, Multatuli en George Eliot vertegenwoordigen echter nog steeds de standaard van het genre. Zelfs in de romanexperimenten van de 20e en 21e eeuw klinkt de echo van de negentiende-eeuwse roman.

Deze cursus is ontworpen om uw kennis van de negentiende-eeuwse roman (en daarmee van een nog altijd invloedrijke literaire traditie) te vergroten. De cursus concentreert zich op de cultuurhistorische en (inter)nationale inbedding van het genre. De nadruk ligt op de tekst in zijn context, niet alleen omdat iedere tekst door zijn omgeving is beïnvloed, maar ook omdat negentiende-eeuwse romanciers zich vaak nadrukkelijk mengden in het publieke debat. U ontwikkelt inzicht in de flexibiliteit van het genre gedurende de (lange) negentiende eeuw.
In het kader van de steeds wisselende deelthema's, zoals gender en ‘rewriting’, doet u onderzoek naar een door u zelf uitgekozen roman.

Leerdoelen
Algemeen:
- Inzicht in de ontwikkeling van het genre 'roman', in het bijzonder de negentiende-eeuwse roman;
- Vaardigheid in het analyseren en interpreteren van literaire teksten uit het verleden;
- Vaardigheid in het onderzoeken van literatuur door middel van het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

Specifiek:
- Inzicht in de ontwikkeling van de roman in literair en in cultuurhistorisch opzicht;
- Inzicht in de wijze waarop de negentiende-eeuwse roman een functie vervulde in het publieke debat;
- Vaardigheid in het beoordelen en vergelijken van interpretaties van romans;
- Formuleren van een relevante probleemstelling voor een onderzoek naar een negentiende-eeuwse roman en het uitwerken hiervan in een wetenschappelijk betoog.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start eenmaal per jaar op 1 september (begin kwartiel 1). Het doel is de cursus aan het einde van het tweede kwartiel af te ronden. Er zijn drie verplichte bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiecentrum Amsterdam
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.dr. J. Oosterholt
1. wo 20-09-2023 / 11.00-15.00 uur
2. wo 18-10-2023 / 11.00-15.00 uur
3. wo 13-12-2023 / 11.00-15.00 uur

Docenten

Docent en examinator: dhr. dr. Jan Oosterholt.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Iedere fase van de cursus kent een specifieke opdracht: een betoog naar aanleiding van de te lezen literatuur, een onderzoeksopzet, een mondelinge presentatie van uw onderzoeksresultaten en een werkstuk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- Readers met algemene en per thema specifieke literatuur;
- Een cursushandleiding op de website.

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving vindt u een discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en de informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.