Facetten van vertier. De opkomst en de schaduwzijden van vrijetijdsbesteding 1870-2010

Facetten van vertier. De opkomst en de schaduwzijden van vrijetijdsbesteding 1870-2010

  • Cultuurwetenschappen
  • CM1003
  • 7,5 EC
  • Vanaf € 504
  • Voor dit product gelden ingangseisen


Inhoud

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk en karakteristiek onderdeel van de moderne stedelijke massacultuur. Het is een onderwerp dat overal om ons heen zichtbaar is, dat mondiaal een belangrijke economische functie vervult, maar door de onstuimige groei ook negatieve aspecten kent op onder meer het terrein van veiligheid, overlast en milieu. Het thema biedt veel mogelijkheden voor (lokaal) onderzoek en doet door zijn inhoud en breedte recht aan de cultuurwetenschappelijke benadering. Het is een onderwerp waarin juist de verknoping van de veelheid van maatschappelijke ontwikkelingen, positief en negatief, in de moderne samenleving duidelijk aan kan worden geïllustreerd.
Aan de hand van een reader met artikelen verwerft u in de cursus kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van vrijetijdscultuur in Nederland en andere westerse landen in de 'lange twintigste eeuw'; de belangrijkste ontwikkelingen in de historiografie; en de vragen, concepten en bronnen die u kunt inzetten voor een eigen (lokaal)historisch onderzoek. De cursus focust op een negental vormen van (semipubliek) vertier: theater- en muziekleven; de bioscoop; sport; evenementen en feesten/festivals; musea; winkels; parken en groen; cafés, horeca, dans- en muziekgelegenheden en restaurants; toerisme (dagjes uit).Uitdrukkelijk wordt geen aandacht besteed aan vrijetijdsbesteding in de privésfeer.

De reader biedt u een brede waaier van benaderingswijzen en onderzoeksperspectieven: vanuit een politieke invalshoek (subsidiëring, regulering of disciplinering), een (bedrijfs)economische invalshoek, vanuit klasseperspectief, vanuit genderperspectief of vanuit een identiteitsperspectief. Nadat u kennis hebt gemaakt met het onderwerp en de diverse onderzoeksperspectieven gaat u de rol van onderzoeker uitoefenen.
In de tweede helft van de cursus voert u een kleinschalig onderzoek uit en schrijft op basis daarvan een werkstuk/artikel dat een bijdrage biedt aan de bestaande literatuur. Aan bronnenmateriaal geen gebrek. Er is veel archiefmateriaal op diverse nationale en lokale archieven aanwezig, variërend van gemeentelijke beleidsstukken tot bedrijfsarchieven en archieven van instellingen, verenigingen, andere groeperingen of relevante personen. Tevens kunnen studenten uitstekend gebruik maken van kranten (al dan niet gedigitaliseerd), (vak)tijdschriften, visuele bronnen, 'oral history' en - met name sinds de jaren 1930 - sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vrijetijdsbesteding. Al doende werkt u aan het opdoen van onderzoekservaring, waardoor u beter aan de start van uw masterscriptie komt te staan.

Leerdoelen
- Verwerven en verdiepen van kennis en inzicht in enkele centrale cultuurwetenschappelijke onderzoeksperspectieven, theorieën en concepten;
- Verdiepen van vaardigheid in het toepassen van deze onderzoeksperspectieven en theorieën in zelfstandig historisch onderzoek;
- Verdiepen van vaardigheid in het opzetten en uitvoeren van zelfstandig onderzoek op basis van primaire bronnen;
- Verdiepen van vaardigheid in het schrijven van een overtuigend wetenschappelijk werkstuk;
- Verdiepen van vaardigheid in het mondeling presenteren van een overtuigend wetenschappelijk betoog.

Specifieke leerdoelen:
- Verdiepen van inzicht in de toenemende verstrengeling van politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen in de moderne samenleving;
- Verwerven van kennis en inzicht in de geschiedenis van de stedelijke cultuur van vrije tijd in Nederland in de lange twintigste eeuw (1870-2010);
- Verwerven van kennis en inzicht in de historiografie van de stedelijke cultuur van vrije tijd in Nederland in de lange twintigste eeuw (1870-2010), inclusief de hierin geoperationaliseerde onderzoeksperspectieven, theorieën en concepten.

Ingangseisen

Inschrijven is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart.

LET OP: deze mastercursus wordt in het academisch jaar 2022-2023 NIET aangeboden.

Begeleidingsvorm

De cursus kent een vast startmoment, 1 september (begin kwartiel 1), en wordt eenmaal per jaar aangeboden. U legt samen met uw medestudenten onder intensieve begeleiding in circa 5 maanden een vast traject af in een vast tempo. Er zijn drie verplichte bijeenkomsten. Los van dit begeleidingstraject, staat u 12 maanden ingeschreven voor de cursus.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Iedere fase van de cursus kent een specifieke opdracht: een opdracht met betrekking tot de te lezen literatuur (toets van uw kennis van de reader), een opdracht met betrekking tot het praktische onderzoek en een opdracht met betrekking tot de mondelinge presentatie van uw onderzoek en het schrijven van een onderzoeksverslag. Alle onderdelen worden gewogen meegeteld in het eindcijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit vier readers. Studenten krijgen bij aanvang van de cursus te horen welke delen daarvan zij moeten bestuderen.
- Reader deel 1: Inleidende artikelen.
- Reader deel 2: Case studies.
- Reader deel 3: Theoretische artikelen.
- Reader deel 4: Bronnen.
- Cursuswebsite.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.