Inleiding informatiekunde

HEADER_INF_head_large.jpg

Inleiding informatiekunde

  • Informatiekunde
  • IB0202
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Informatietechnologie (IT) heeft een grote impact op ons leven, op organisaties en de maatschappij. Kennis over het gebruik van innovatieve IT en data gedreven bedrijfsinformatiesystemen is van essentieel belang om op verantwoorde wijze te investeren en in te spelen op een snel veranderende wereld zodat organisaties beter functioneren. We geven in deze inleidende cursus een helikopterview van het vakgebied, zodat studenten onder andere zicht krijgen in: de verschillende typen informatiesystemen, ontwikkelprocessen, de toepassing van IT en data gedreven innovaties in organisaties, de invloed van technologie op de maatschappij en de eventuele morele en ethische kwesties die hierbij een rol spelen. Centraal hierbij staan informatiesystemen, zij vormen het kloppend hart van organisaties en de maatschappij. Dit wordt pijnlijk duidelijk wanneer ze niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Neem bijvoorbeeld een bank waarbij de software voor internetbankieren niet beschikbaar is, waardoor klanten geen transacties kunnen doen. Of een productiebedrijf waarbij het ERP-systeem niet werkt en er dus geen productieorders kunnen worden uitgegeven of bestellingen worden gedaan.

Inleiding informatiekunde is een startcursus binnen de bachelors Informatiekunde en Informatica. Studenten leren in deze cursus dat het succesvol toepassen van informatiesystemen verder gaat dan alleen technologie: het is een samenspel waarbij mens, organisatie en technologie op elkaar worden afgestemd (‘aligned’). Dit samenspel is specifiek het terrein van de informatiekunde en de cursus beoogt dan ook een overzicht te geven van de belangrijkste componenten van informatiesystemen (mens, organisatie en technologie) en de bijbehorende belangrijkste concepten en theorieën te introduceren.

We gebruiken de Nederlandse bewerking van hèt standaard tekstboek op gebied van de informatiekunde, waar u doorheen wordt geleid middels de cursusleidraad in de digitale cursusomgeving en de online bijeenkomsten met de docenten.

Het tekstboek Bedrijfsinformatiesystemen van Laudon en Laudon heeft vier delen. Deel 1 ‘Organisaties, management en de netwerkonderneming’ geeft een overzicht van waar en hoe informatiesystemen strategisch worden ingezet om bedrijven winstgevender te maken. Uit deel 2 ‘IT-infrastructuur’ slaan we een paar thema’s over omdat deze in de cursus Inleiding informatica uitgebreid worden besproken. Deel 3 ‘Kerntoepassingen van systemen’ dekt thema’s zoals operationeel excelleren en klantintimiteit bereiken, e-commerce, digitale markten, digitale goederen, kennismanagement en samenwerking. In deel 4 ‘Informatiesystemen bouwen en beheren’ komen thema’s zoals business process re-engineering, het ontwikkelen van informatiesystemen, het managen van projecten en internationale informatiesystemen aan de orde. U krijgt op die manier een overzicht over het vakgebied informatiekunde. Samen met de cursus Inleiding informatica hebt u dan een overzicht over deze vakgebieden en kunt u beslissen of informatica dan wel informatiekunde u het meest aanspreekt.

De cursus is ingedeeld in drie blokken en volgt deels de opbouw van het boek dan wel met een andere volgorde en daar waar thema’s in het boek onderbelicht zijn vullen we aan met extra materiaal.

Tijdens de cursus krijgt de student opgaven om de stof beter te begrijpen en zelftoetsen waarin de kennis van een thema getoetst wordt, deze bereiden u voor op het tentamen.

Leerdoelen
In de cursus verwerft u kennis van de basisbegrippen en inzicht in de belangrijke vraagstukken op de grensvlakken Technologie, Organisatie, Mens en Maatschappij. Daarnaast krijgt u ook inzicht in de organisatorische en maatschappelijke gevolgen van informatiesystemen.
De leerdoelen van de cursus zijn:
- De belangrijkste componenten van een informatiesysteem in ruime zin, namelijk: technologie, organisatie, en maatschappij kunnen omschrijven.
- De basisbegrippen behorende bij deze componenten kunnen omschrijven.
- De belangrijkste vraagstukken op de grensvlakken van T, O, en M aan de hand van relevante theorieën kunnen uitleggen.
- Aan de hand van een praktijkvoorbeeld de gevolgen van de implementatie en het gebruik van informatiesystemen voor organisaties kunnen identificeren en uitleggen.
- Aan de hand van een praktijkvoorbeeld de maatschappelijke gevolgen van informatiesystemen, op het gebied van ethiek, security en duurzaamheid kunnen beredeneren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Deze cursus start 25 april 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

De cursus wordt twee maal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus wordt tweemaal per jaar begeleiding aangeboden: in kwartiel 2 en 4.

Begeleidingsbijeenkomsten


Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. Prats López
1. za 20-11-2021 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleider: mw.dr. M. Prats López
2. di 30-11-2021 / 20.00-21.30 uur
3. di 14-12-2021 / 20.00-21.30 uur
4. di 11-01-2022 / 20.00-21.30 uur
5. di 25-01-2022 / 20.00-21.30 uur

Studiedag Informatica, locatie volgt of online
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. M. Prats López
1. za 30-04-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. M. Prats López
2. di 10-05-2022 / 20.00-21.30 uur
3. di 24-05-2022 / 20.00-21.30 uur
4. di 14-06-2022 / 20.00-21.30 uur
5. di 28-06-2022 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn:
voor kwartiel 4 (start 2020-2021): 10-11-2021 en 2-2-2022
voor kwartiel 2 (start 2021-2022): 2-2-2022, 25-4-2024 en 24-8-2022
voor kwartiel 4 (start 2021-2022): 7-7-2022

Tentamendata

10-11-2021 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer informatie

STUDIEDAG
Vier keer per jaar is er een studiedag Informatica en Informatiekunde.
De startbijeenkomst van de cursus wordt op de studiedag gehouden. Alle studenten die bezig zijn met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde, worden van harte uitgenodigd voor de startdag.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- Tekstboek: Laudon, K.C. en Laudon, J.P. Bedrijfsinformatiesystemen, Pearson, Benelux, 15e druk;
- Cursusleidraad in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Voor de bijeenkomsten via de virtuele klas dient een student over een goede internetverbinding en een headset te beschikken.

Digitale leeromgeving

Als student hebt u toegang tot de cursussite in de digitale leeromgeving. Daar vindt u een rooster en de link naar de virtuele klas, kunt u uw opdrachten inleveren en naar de discussiegroepen gaan. Ook kunt u er vragen stellen over de leerstof.