Datastructuren en algoritmen

Datastructuren en algoritmen
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB1502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Om goed te kunnen programmeren is een aantal vaardigheden belangrijk. U moet allereerst vertrouwd zijn met de taalconstructies van de programmeertaal waarin u programmeert en u moet in staat zijn om uw programma op een logische en heldere manier te structureren in deelcomponenten. Aan deze vaardigheden wordt in de cursussen Objectgeoriënteerd programmeren en Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren ruime aandacht besteed. In deze cursussen wordt echter relatief weinig aandacht besteed aan algoritmen en de datastructuren waarop deze algoritmen werken. U kunt hierbij denken aan methoden en technieken om gegevens op te slaan, snel op te zoeken, te sorteren, of op een efficiënte manier een optimale weg te vinden in een netwerk. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de datastructuren waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en van de bijbehorende algoritmen.

Na drie inleidende hoofdstukken over ontwerpprincipes en analysetechnieken worden in negen hoofdstukken de basisdatastructuren (en de hierop werkende algoritmen) uit de informatica behandeld: stapels (stacks), wachtrijen (queues), rijen (sequences), (zoek)bomen, prioriteitswachtrijen (priority queues), verzamelingen en (gewogen) grafen. Ook wordt aandacht besteed aan recursie. De algoritmen worden in veel gevallen gepresenteerd in een taalonafhankelijke pseudocode; daarnaast wordt regelmatig (een deel van) de implementatie in Java getoond. Behalve de behandeling van de algoritmen zelf wordt ook de nodige aandacht besteed aan de analyse van algoritmen, in het bijzonder om te kunnen voorspellen hoeveel tijd een algoritme kost voor een probleem van een bepaalde omvang. Een zelfde soort analyse wordt gebruikt voor het bepalen van het ruimtebeslag van de datastructuren waarop de algoritmen werken. Voor deze analyses is een enigszins wiskundige benadering noodzakelijk. Aan het eind van de cursus heeft u een overzicht gekregen van en een inzicht in de standaarddatastructuren en -algoritmen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus kan pas nadat u de cursussen Objectgeoriënteerd programmeren (IB1102), Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren (IB0902) en Logica, verzamelingen en relaties (IB0402) conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen dan wel daarvoor bent ingeschreven (en u die laatste drie cursussen grotendeels bestudeerd heeft).

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij de cursus worden online bijeenkomsten aangeboden in de periode van september t/m november.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. S. de Gouw
vr 04-09-2020 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. S. de Gouw
1. ma 14-09-2020 / 19.00-21.00 uur
2. ma 28-09-2020 / 19.00-21.00 uur
3. ma 12-10-2020 / 19.00-21.00 uur
4. ma 26-10-2020 / 19.00-21.00 uur

Docenten

dhr. dr. S. de Gouw en mw. drs. J. Lodder.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het betreft een schriftelijk tentamen met open vragen en huiswerkopdrachten.
Het eindcijfer voor het vak wordt bepaald door het gemiddelde van de serie huiswerkopdrachten en het schriftelijk tentamen, waarbij het huiswerk tweemaal zo zwaar meetelt als het tentamen. Ook moeten beide deelcijfers voldoende zijn.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 17-12-2020, 04-02-2021, 06-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' exemplaar van het tekst en een 'schoon' exemplaar van het werkboek

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek en het Engelstalige tekstboek Data Structures and Algorithms in Java van M.T. Goodrich en R. Tamassia, 6th edition.

Mediagebruik

Tijdens het bestuderen van de cursus kunt u demo’s bekijken van de werking van algoritmes. Daarvoor is een browser noodzakelijk. Verder kunt u desgewenst de beschikbaar gestelde Java-code uitproberen in de programmeeromgeving zoals gebruikt in eerdere programmeercursussen; dit is echter niet noodzakelijk.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docent en medestudenten.