Enterprise modeling

HEADER_INF_head_large.jpg

Enterprise modeling

  • Informatiekunde
  • IB2102
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Grip krijgen op de structuur en inrichting van informatiesystemen en organisaties (enterprises) lijkt veelal een complexe aangelegenheid. Dit verandert echter op het moment dat de structuur en relaties tussen entiteiten duidelijk zichtbaar worden. Dat is nu precies waar Enterprise Modeling over gaat! Enterprise Modeling is als jong vakgebied volop in ontwikkeling en gaat in essentie over het proces om te komen tot een geïntegreerd enterprise model gegeven een bepaalde context en diverse bedrijfsuitdagingen. Denk bij uitdagingen bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een bedrijfsbrede IT-strategie, het verbeteren van afstemming tussen organisatie en ICT of het meer grip krijgen op bedrijfsprocessen en onderlinge procesafhankelijkheden. Een enterprise model bestaat uit verschillende modellen (bijvoorbeeld doelen, regels, processen, actoren en informatie) en kan daarbij zowel de huidige als de gewenste situatie van de enterprise in kaart brengen.

Enterprise Modeling is een cursus in de propedeuse van de opleiding Informatiekunde. In de cursus leren studenten omgaan met een pragmatische en participatieve aanpak voor Enterprise Modeling met aanverwante technieken. Studenten leren Enterprise Modeling in een bredere context te plaatsen, namelijk die van organisatie, procesontwikkeling(en) en informatiesysteem(ontwerp) en de afhankelijkheden daartussen. Na de cursus ben je in staat om verschillende elementen en abstractieniveaus van een enterprise model te onderscheiden, te definiëren en te modelleren op een geïntegreerde manier, en kun je opgedane theoretische kennis in de praktijk toepassen.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- enterprise modellen ontwerpen voor bedrijfsuitdagingen en –problemen met behulp van (sub)modellen behorend bij de 4EM-methodiek,
- de verschillende elementen, begrippen en abstractieniveaus van een enterprise model herkennen en definiëren,
- beargumenteren waarom enterprise modeling een relevante methode is voor het analyseren van organisatie-, procesontwikkelings- en informatiesysteem(ontwerp)-vraagstukken en uitdagingen,
- beredeneren op welke wijze enterprise modeling (situationeel) kan bijdragen aan verbetering van het functioneren van organisaties en afstemming tussen business en ICT (alignment),
- reflecteren over de uitwerking van een casus op het gebied van enterprise modeling,
- de 4EM-methodiek vergelijken (op inhoud en procesaanpak) met andere modelleeraanpakken en -technieken. Hierdoor ben je in staat om de meerwaarde van de 4EM-methodiek te kunnen duiden.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk als je de cursus Inleiding informatiekunde (IB0212), conform je online studiepad, hebt afgerond of als je daarvoor bent vrijgesteld of ingeschreven (en je deze cursus grotendeels bestudeerd hebt).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.

De cursus wordt eenmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Naast Inleiding informatiekunde (ingangseis) bevelen we ook de inhoud van de cursus Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen aan. De laatstgenoemde cursus is echter niet verplicht om de cursus te mogen volgen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze vaste cursus binnen de bachelor Informatiekunde wordt begeleid op afstand, gebruikmakend van de online leeromgeving (virtuele klas) en per mail. De kick-off en de overige twee begeleidingssessies worden aangeboden via de online leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr.ir. E. Roubtsova
1. wo 12-02-2025 / 19.00-21.00 uur
2. wo 26-02-2025 / 19.00-21.00 uur
3. wo 19-03-2025 / 19.00-21.00 uur

1. wo 09-04-2025 / presentatie
2. do 10-04-2025 / presentatie
3. vrij 11-04-2025 / presentatie
4. vr 25-04-2025 / deadline rapport

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Studenten werken in duo’s aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er samen over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Presentatie: naast de groepsopdracht wordt door de studenten ook een presentatie gehouden over de uitgevoerde opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een Engelstalig werkboek en tekstboek (Enterprise Modeling, Sandkuhl, Stirna, Persson en Wissotzki (’14)).

Digitale leeromgeving

Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.