Enterprise modeling

Enterprise modeling
Informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB2102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Grip krijgen op de structuur en inrichting van informatiesystemen en organisaties (enterprises) lijkt veelal een complexe aangelegenheid. Dit verandert echter op het moment dat de structuur en relaties tussen entiteiten duidelijk zichtbaar worden. Dat is nu precies waar Enterprise Modeling over gaat! Enterprise Modeling is als jong vakgebied volop in ontwikkeling en gaat in essentie over het proces om te komen tot een geïntegreerd enterprise model gegeven een bepaalde context en diverse bedrijfsuitdagingen. Denk bij uitdagingen bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een bedrijfsbrede IT-strategie, het verbeteren van afstemming tussen organisatie en ICT of het meer grip krijgen op bedrijfsprocessen en onderlinge procesafhankelijkheden. Een enterprise model bestaat uit verschillende modellen (bijvoorbeeld doelen, regels, processen, actoren en informatie) en kan daarbij zowel de huidige als de gewenste situatie van de enterprise in kaart brengen.

Enterprise Modeling is een cursus in de propedeuse van de opleiding Informatiekunde. In de cursus leren studenten omgaan met een pragmatische en participatieve aanpak voor Enterprise Modeling met aanverwante tools en technieken. Studenten leren Enterprise Modeling in bredere context te plaatsen, namelijk die van organisatie, procesontwikkeling(en) en informatiesysteem(ontwerp) en de afhankelijkheden hiertussen. Na de cursus zijn studenten in staat om verschillende elementen en abstractieniveaus van een enterprise model te onderscheiden, te definiëren en te modelleren op een geïntegreerde manier, en kunnen ze opgedane theoretische kennis in de praktijk toepassen.

Leerdoelen
- U bent in staat enterprise modellen te ontwerpen voor bedrijfsuitdagingen en –problemen met behulp van (sub)modellen behorend bij de 4EM-methodiek.
- U herkent de verschillende elementen, begrippen en abstractieniveaus van een enterprise model en zijn in staat ze te definiëren.
- U kunt beargumenteren waarom enterprise modeling een relevante methode is voor het analyseren van organisatie-, procesontwikkelings- en informatiesysteem(ontwerp)-vraagstukken en uitdagingen.
- U kunt beredeneren op welke wijze enterprise modeling (situationeel) kan bijdragen aan verbetering van het functioneren van organisaties en afstemming tussen business en ICT (alignment).
- U kunt reflecteren over de uitwerking van een casus op het gebied van enterprise modeling.
- U kunt de 4EM-methodiek vergelijken (op inhoud en procesaanpak) met andere modelleeraanpakken en -technieken. Hierdoor moeten ze in staat zijn om de meerwaarde van de 4EM-methodiek te kunnen duiden.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk als u de cursus Inleiding informatiekunde (IB0202), conform uw online studiepad, heeft afgerond of als u daarvoor bent vrijgesteld of ingeschreven (en u deze cursus grotendeels bestudeerd heeft).
Bovengenoemde ingangseis is niet van toepassing voor de studenten die de focusopleiding Digitale transformatie volgen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is tevens onderdeel van de Focusopleiding Digitale transformatie.

Voorkennis

Naast Inleiding informatiekunde (ingangseis) bevelen we ook de inhoud van de cursussen Model-Driven Development en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen aan. De twee laatstgenoemde cursussen zijn echter niet verplicht om de cursus te mogen volgen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze vaste cursus binnen de bachelor Informatiekunde wordt begeleid op afstand, gebruikmakend van de digitale leeromgeving (virtuele klas) en per mail. De kick-off zal plaatsvinden gedurende de Informatica studiedag op vrijdag 14 februari in Utrecht. De overige twee begeleidingssessies worden aangeboden via de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr.ir. I. Vanderfeesten
vr 12-02-2021 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr.ir. I. Vanderfeesten
1. wo 24-02-2021 / 19.30-21.30 uur
2. wo 24-03-2021 / 19.30-21.00 uur
3. vr 23-04-2021 / ntb / Voorbereiding: Eindpresentatie

Docenten

Dhr. dr. R. van de Wetering en mw. dr. E. Roubtsova.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

studenten werken in duo’s aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er samen over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product..

Presentatie: naast de groepsopdracht wordt door de studenten ook een presentatie gehouden over de uitgevoerde opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een Engelstalig werkboek en tekstboek (Enterprise Modeling, Sandkuhl, Stirna, Persson en Wissotzki (’14)).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.