Software engineering

Software engineering
Informatica | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB3102
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Software engineering is het vakgebied dat zich bezig houdt met alle aspecten van het doelmatig produceren van hoogwaardige software die vanwege de omvang of complexiteit of beide redelijkerwijs niet door één of enkele personen ontwikkeld kan worden. De doelmatigheid gebiedt dat zulke software, of onderdelen daarvan, gedurende langere tijd meegaat en dus aanpasbaar moet zijn aan veranderende eisen.
Naast softwaretechnische zaken als analyse, requirements, ontwerp, architectuur en testen, wordt in deze cursus ook aandacht besteed aan organisatorische aspecten van softwareontwikkeling. De cursus geeft een breed overzicht van het gehele vakgebied software engineering. Vanwege de uitgebreidheid van het vakgebied mist zo'n overzicht vaak diepte. Om dat tegen te gaan is naast een tekstboek dat voor het brede overzicht zorgt, gekozen voor het toevoegen van opdrachten waarin enkele onderwerpen nader uitgediept worden. De verhouding in hoeveelheid studielast tussen tekstboek en opdrachten is ongeveer 2:1. De opdrachten maken het ook mogelijk in te gaan op de snel veranderende actualiteit.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus wordt verwacht dat u:
- weet wat het vakgebied software engineering inhoudt en hoe het zich onderscheidt van system engineering;
- weet wat de belangrijkste activiteiten zijn tijdens de ontwikkeling van software;
- de belangrijkste procesmodellen kent en weet wat hun voor- en nadelen zijn;
- het verschil weet tussen systeem- en gebruikerseisen en tussen functionele en niet-functionele eisen en deze ook als zodanig kunt herkennen;
- weet hoe het specificatieproces verloopt, welke documentatie daarbij nodig is en hoe de kwaliteit van het proces de kwaliteit van het uiteindelijke product beïnvloedt;
- weet welke systeemmodellen gebruikt kunnen worden voor het opstellen van een specificatie en wat de rol van formele technieken daarbij is;
- weet wat verstaan wordt onder systeemarchitectuur en enkele veelgebruikte architectuurmodellen kunt schetsen;
- weet wat een real-timesysteem is en wat een kritiek systeem, en wat hun karakter voor gevolgen heeft voor de verschillende activiteiten van het ontwikkelingsproces;
- weet welke soorten hergebruik er zijn van bestaande componenten en de voor- en nadelen daarvan kent;
- weet wat verstaan wordt onder ‘dependability’, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en beveiliging en de daarmee verbonden terminologie kent;
- weet wat verstaan wordt onder verificatie en validatie en welke technieken daarvoor kunnen worden gebruikt;
- de problematiek kent rond het onderhouden dan wel vervangen van systemen;
- weet welke technieken bij het onderhouden en beheren van systemen gebruikt kunnen worden;
- weet wat het doel is van configuratiemanagement, en hoe dit in de praktijk wordt gebruikt;
- kennis hebt van de ontwikkelmethoden RUP en XP en die kunt plaatsen in het door het tekstboek geschetste kader van software engineering;
- kennis hebt van open-sourcesoftwareontwikkeling en de bijbehorende activiteiten kunt plaatsen in het door het tekstboek geschetste kader van software engineering;
- kennis hebt van nieuwe ontwikkelingen in het gebied van praktijk en relevant onderzoek m.b.t. Agile, cloud, enz. en deze ontwikkelingen in het kader van andere, bovenstaande onderwerpen binnen dit vak kan brengen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk als u minimaal 10 propedeusecursussen conform uw online studiepad heeft afgerond, dan wel heeft vrijgesteld gekregen én als u voor de twee resterende propedeusecursussen bent ingeschreven en u deze grotendeels bestudeerd heeft.

Voorkennis

De cursus veronderstelt een algemene kennis van en vaardigheid in ict op het niveau van de propedeuse Informatica.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus wordt digitaal begeleid.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. G. Alpar
vr 04-09-2020 / ntb

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. G. Alpar
1. wo 07-10-2020 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. G. Alpar
1. wo 18-11-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 09-12-2020 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. G. Alpár en dhr. dr. ir. A. Kok.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamen doen kan op afspraak met de examinator. Hij maakt met u een individuele afspraak, de tentamenplaats is in principe Nijmegen. Voorwaarde is dat de uitwerkingen van alle opdrachten zijn ingeleverd en goedgekeurd.
Daarnaast is het mogelijk tentamen te doen via Skype vanuit een studiecentrum. Indien u hiervan gebruik wilt maken is het noodzakelijk dit tijdig kenbaar te maken aan de examinator.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een tekstboek, een werkboek en opdrachten. Het Engelstalige tekstboek is Software engineering. 10th edition van Ian Sommerville (Addison-Wesley, 2016). Het werkboek, geschreven voor een vroegere versie van het tekstboek, is een normale papieren uitgave. Het wordt alleen tot een bepaalde mate gebruikt. De opdrachten en eventuele toegevoegde leerstof zijn in de digitale leeromgeving beschikbaar.

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, cursusmateriaal of aanvullingen daarop en voorzieningen voor communicatie en discussie met docent en medestudenten.