Ethiek in digitale innovatie

Ethiek in digitale innovatie

  • Informatiekunde
  • IB3902
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de bachelorcursus Ethiek in Digitale Innovatie reflecteren we op de mogelijke maatschappelijke en ethische implicaties van bestaande en opkomende digitale technologieën. In de cursus neem je een grote diversiteit aan digitale toepassingen kritisch onder de loep en bekijk je het gebruik van een specifieke technologie in een bepaalde context vanuit een ethisch perspectief. Hierbij kunnen maatschappelijke en ethische waarden belicht worden zoals privacy, autonomie, veiligheid, waardigheid, rechtvaardigheid, algemeen belang en machtsevenwicht.
De cursus begint met het bestuderen van toepassingen van digitale technologie in termen van waardecreatie en mogelijke impact. Vervolgens reflecteer je op de ethische kwesties en uitdagingen van de beoogde digitale innovatie in een bepaalde gebruikscontext. In het laatste onderdeel van de cursus bedenk je oplossingen en interventies voor de geobserveerde ethische kwesties en uitdagingen in deze context.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- digitale innovatie definiëren en verschillende typen van digitale innovatie onderscheiden,
- huidige en opkomende digitale technologieën kritisch beoordelen in termen van waardecreatie in een specifeke gebruikscontext,
- ethische waarden benoemen die belangrijk zijn voor de toepassing van digitale technologieën,
- bepalen welke kenmerken van digitale technologieën ethische waarden uitdagen of juist aanvullen,
- verschillende typen oplossingen en soorten interventies aanwijzen die de ethische uitdagingen van digitale innovatie kunnen aanpakken,
- de haalbaarheid van ethische interventies voor een specifieke digitale innovatie evalueren,
- een goed onderbouwde keuze maken voor een bepaald type oplossing/interventie en de geschiktheid beredeneren voor een specifieke digitale innovatiecontext,
- in een kleine groep gezamenlijk problemen oplossen,
- kritische schrijfvaardigheden ontwikkelen op basis van logisch redeneren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 10 februari 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 26 januari 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2025.


Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. Je studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht je sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Je kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in je eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel van tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is je eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heb je nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vind je op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De leerstof is Engelstalig. Passieve beheersing van de Engelse taal is daarom nodig. Werkstukken mag je naar keuze in het Engels of het Nederlands schrijven.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden tijdens de cursus drie bijeenkomsten gehouden:
1. Toepassingen van Digitale Technologie.
2. Ethische Kwesties en Uitdagingen van Digitale Innovatie.
3. Oplossingen voor Ethische Kwesties en Uitdagingen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. V. Dirksen
1. ma 10-02-2025 / 20.00-21.30 uur
2. wo 05-03-2025 / 20.00-21.30 uur
3. wo 02-04-2025 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Mw. dr. V. Dirksen (examinator), mw. dr. R. Bosua (plv examinator) en mw. drs. P. Walraven.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een samengestelde reader met relevante wetenschappelijke artikelen.

Mediagebruik

Als student heb je toegang tot een groot aantal online diensten die je nodig hebt tijdens je studie. Deze zijn bereikbaar via mijn digitale leeromgeving, je persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heb je onder andere toegang tot onze online leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.
Om de virtuele klas bij te wonen, heb je een goede internetverbinding nodig en een headset.

Digitale leeromgeving

Als student kun je via de cursussite in de online leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.