Voorbereiden afstuderen Informatiekunde

Voorbereiden afstuderen Informatiekunde
Informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB9702
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus vormt samen met de cursus Afstudeerproject bachelor informatiekunde (IB9806) het afstudeerproject. Tijdens het afstudeerproject gaat u aan de slag met een wetenschappelijk relevant probleem van een organisatie. Voor dit probleem gaat u een informatiekundige oplossing ontwerpen en/of realiseren waarbij u gebruik maakt van de Design Science Research(DSR) aanpak. Dit is een veelgebruikte wetenschappelijke methode van onderzoek binnen de informatiekunde en is gebaseerd op de ontwerpcyclus. DSR heeft een iteratief karakter dat betekent dat de ontwerpcyclus meerdere keren doorlopen wordt. Gezien de beperkte doorlooptijd van het afstudeerproject zult u de cyclus echter maar eenmaal volledig doorlopen.
In de cursus Voorbereiden afstuderen Informatiekunde maakt u een start met het afstuderen en doorloopt u de eerste twee stappen van de DSR-cyclus. Dit begint met het identificeren van een wetenschappelijk relevant probleem om te onderzoeken. Hiervoor doet u een literatuurstudie en voert gesprekken met een organisatie. Dit werkt u vervolgens uit in een onderzoeksdoelstelling en stelt criteria vast waaraan een oplossing moet voldoen. Tot slot werkt u dit uit in een plan van aanpak dat als uitgangspunt dient voor het vervolg van het afstuderen in de cursus Afstudeerproject bachelor informatiekunde (IB9806).

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus zijn daarmee de volgende leerdoelen behaald:
1. toepassen van tijdens de opleiding verkregen kennis en vaardigheden binnen de informatiekunde;
2. ervaring opdoen met het zelfstandig uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek, door:
- een onderzoeksdoelstelling te kunnen formuleren;
- zelfstandig literatuur op het vakgebied kunnen vinden en de relevantie te kunnen beoordelen;
- binnen het kader van de Design Science Research-filosofie een geschikte onderzoeksmethode te kunnen selecteren, uitleggen en toepassen;
- het onderzoek te kunnen plannen en op tijd uitvoeren;
- schriftelijk en mondeling helder te kunnen rapporteren.

Aanmelden

Ingangseisen

Alle andere cursussen van de bacheloropleiding Informatiekunde, inclusief de vrije ruimte of toestemming van de examinator, maar exclusief het Afstudeerproject bachelor informatiekunde (IB9806).

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt twee maal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

U bouwt voor het succesvol afronden van deze cursus voort op de eerder in de bacheloropleiding verworven kennis en vaardigheden. Vooral de kennis uit de cursussen Basis academische vaardigheden (MB0602) en Methoden en technieken van onderzoek (MB0206) zijn van belang voor de voorbereiding van het afstudeerproject.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U krijgt een docent toegewezen die u zowel inhoudelijk als procesmatig bij de uitvoering van uw afstudeerproject zal ondersteunen. Het contact met de begeleider is zowel face-to-face als virtueel via videoconferencing of e-mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
vr 04-09-2020 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
vr 12-02-2021 / ntb

Docenten

De docenten die als begeleider zullen optreden, zijn afkomstig van de vakgroep Informatiekunde(IK). De examinator van de cursus is dhr. prof. dr. ir. R.W. Helms, tevens programmaleider van de opleiding.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

In de voorbereiding van het afstuderen worden slechts de eerste hoofdstukken van de scriptie voltooid. Deze schetsen het probleem, de aanpak en criteria voor een oplossing. De beoordeling hiervan zal onvoldoende/voldoende zijn. Een voldoende geeft u toegang tot Afstuderen bachelor informatiekunde (IB 9806) waarin u de scriptie verder afrondt.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursuswebsite die alle benodigde informatie voor de cursus bevat. Daarnaast zult u het materiaal nodig hebben van de cursussen Basis academische vaardigheden (MB0602) en Methoden en technieken van onderzoek (MB0206).

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.