Afstudeerproject bachelor informatiekunde

HEADER_INF_head_large.jpg

Afstudeerproject bachelor informatiekunde

  • Informatiekunde
  • IB9806
  • 15 EC
  • Vanaf € 1056
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus vormt samen met de cursus Voorbereiden afstuderen informatiekunde (IB9702) het afstudeerproject voor de opleiding. Tijdens het afstudeerproject ga je aan de slag met een wetenschappelijk relevant probleem van een organisatie. Voor dit probleem ga je een informatiekundige oplossing ontwerpen en/of realiseren waarbij je gebuik maakt van de Design Science Research(DSR) aanpak. Dit is een veelgebruikte wetenschappelijke methode van onderzoek binnen de informatiekunde en is gebaseerd op de ontwerpcyclus. DSR heeft een iteratief karakter wat betekent dat de ontwerpcyclus meerdere keren doorlopen wordt. Gezien de beperkte doorlooptijd van het afstudeerproject zul je de cyclus echter maar eenmaal volledig doorlopen.
Binnen de cursus Voorbereiden afstuderen informatiekunde (IB9702) heb je hiervoor reeds een plan voor het onderzoek opgesteld. In dit vervolg breng je dit plan ten uitvoer en doorloop je de resterende fasen uit DSR-cyclus. Dit betekent dat je verder gaat met het ontwerpen van een oplossing aan de hand van de criteria die je in de voorbereiding hebt opgesteld. Vervolgens toets je de oplossing in de praktijk aan de hand van de gestelde criteria en identificeer je mogelijke verbeteringen voor het ontwerp. Ten slotte werk je de verslaglegging van je onderzoek verder uit in je scriptie.

Leerdoelen
Na afronding van deze cursus kun je:
- tijdens de opleiding verkregen kennis en vaardigheden toepassen,
- een probleem en onderzoeksdoelstelling op het vakgebied van de informatiekunde formuleren,
- zelfstanding literatuur op het vakgebied vinden en de relevantie ervan beoordelen,
- binnen het kader van Design Science Research, een geschikte onderzoeksmethode(n) selecteren en verantwoorden,
- een informatiekundige oplossing voor het gestelde probleem ontwerpen,
- op verantwoorde wijze de informatiekundige oplossing demonstreren en evalueren,
- een kritische reflectie op het eigen onderzoek uitvoeren en de sterke en zwakke punten identificeren,
- de eigen werkzaamheden plannen en op tijd uitvoeren,
- schriftelijk en mondeling helder rapporteren over het uitgevoerde onderzoek en de daaruit verkregen resultaten.

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk indien je de cursus Voorbereiden afstuderen informatiekunde (IB9702) hebt afgerond. Deze cursus dient direct voorafgaand aan de start van de cursus Afstudeerproject bachelor Informatiekunde (IB9806) te zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt twee keer per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

Je bouwt voor het succesvol afronden van deze cursus voort op de eerder in de bacheloropleiding verworven kennis en vaardigheden. Vooral de kennis uit de cursussen Basis academische vaardigheden (MB0612) en Methoden en technieken van onderzoek (MB0216) zijn van belang voor een succesvolle afronding van het bachelor afstudeerproject.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Je krijgt een docent toegewezen die je zowel inhoudelijk als procesmatig bij de uitvoering van je afstudeerproject zal ondersteunen. Het contact met de begeleider is zowel face-to-face als virtueel via videoconferencing of e-mail.

Docenten

De docenten die als begeleider zullen optreden zijn afkomstig van de vakgroep Informatiekunde (IK). De coördinator van de cursus is mw. dr. Vanessa Dirksen, universitair docent bij de vakgroep Informatiekunde.

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamentoelichting

Aan het einde van het onderzoeksproject dient er een scriptie te worden geschreven waarin verslag wordt gedaan van het uitgevoerde project. Deze scriptie wordt door twee beoordeelaars (docenten van de opleiding) beoordeeld voor een cijfer. Daarnaast dienen de belangrijkste bevindingen te worden gepresenteerd aan een academische community, ten minste bestaande uit de twee beoordeelaars.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een online leeromgeving die alle benodigde informatie voor de cursus bevat. Daarnaast zul je het materiaal nodig hebben dat je hebt gehad bij de cursussen Basis Academische Vaardigheden (MB0612) en Methoden en Technieken van Onderzoek (MB0216).

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de online leeromgeving. Je vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.