Afstudeerproject bachelor informatiekunde

Afstudeerproject bachelor informatiekunde
Informatiekunde | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IB9806
Prijsindicatie € 972
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus vormt samen met de cursus Voorbereiden afstuderen informatiekunde (IB9702) het afstudeerproject voor de opleiding.Tijdens het afstudeerproject gaat u aan de slag met een wetenschappelijk relevant probleem van een organisatie. Voor dit probleem gaat u een informatiekundige oplossing ontwerpen en/of realiseren waarbij u gebuikt maakt van de Design Science Research(DSR) aanpak. Dit is een veelgebruikte wetenschappelijke methode van onderzoek binnen de informatiekunde en is gebaseerd op de ontwerpcyclus. DSR heeft een iteratief karakter wat betekent dat de ontwerpcyclus meerdere keren doorlopen wordt. Gezien de beperkte doorlooptijd van het afstudeerproject zult u de cyclus echter maar eenmaal volledig doorlopen.
Binnen de cursus Voorbereiden afstuderen informatiekunde (IB9702) heeft u hiervoor reeds een plan voor het onderzoek opgesteld. In dit vervolg brengt u dit plan ten uitvoer en doorloopt u de resterende fasen uit DSR-cyclus. Dit betekent dat u verder gaat met het ontwerpen van een oplossing aan de hand van de criteria die u in de voorbereiding heeft opgesteld. Vervolgens toetst u de oplossing in de praktijk aan de hand van de gestelde criteria en identificeert mogelijke verbeteringen voor het ontwerp. Ten slotte werkt u de verslaglegging van uw onderzoek verder uit in uw scriptie.

Leerdoelen
1. Toepassen van tijdens de opleiding verkregen kennis en vaardigheden binnen de Informatiekunde.
2. Ervaring opdoen met het zelfstandig uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek, door:
- zelfstanding literatuur op het vakgebied kunnen vinden en de relevantie kunnen beoordelen;
- het onderzoek kunnen plannen en op tijd uitvoeren;
- reflecteren over de eigen voorgestelde IS-oplossing en tot een beargumenteerde keuze komen;
- schriftelijk en mondeling helder kunnen rapporteren over het uitgevoerde onderzoek en de daaruit verkregen resultaten, inclusief kritische zelfreflectie hierop.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden voor deze cursus is mogelijk indien u de cursus Voorbereiden afstuderen informatiekunde (IB9702) heeft afgerond. Deze cursus dient direct voorafgaand aan de start van de cursus Afstudeerproject bachelor Informatiekunde (IB9806) te zijn afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

De cursus wordt twee maal per academisch jaar aangeboden. Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk.

Voorkennis

U bouwt voor het succesvol afronden van deze cursus voort op de eerder in de bacheloropleiding verworven kennis en vaardigheden. Vooral de kennis uit de cursussen Basis academische vaardigheden (MB0602) en Methoden en technieken van onderzoek (MB0206) zijn van belang voor een succesvolle afronding van het bachelor afstudeerproject.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U krijgt een docent toegewezen die u zowel inhoudelijk als procesmatig bij de uitvoering van uw afstudeerproject zal ondersteunen. Het contact met de begeleider is zowel face-to-face als virtueel via videoconferencing of e-mail.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht (Studiedag Informatica)
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
vr 04-09-2020 / ntb
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. prof.dr.ir. R. Helms
vr 12-02-2021 / ntb

Docenten

De docenten die als begeleider zullen optreden zijn afkomstig van de vakgroep Informatiekunde (IK). De examinator van de cursus is dhr. prof. dr. ir. R. W. Helms, tevens programmaleider van de opleiding.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Scriptie.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Aan het einde van het onderzoeksproject dient er een scriptie te worden geschreven waarin verslag wordt gedaan van het uitgevoerde project. Deze scriptie wordt door twee beoordeelaars (docenten van de opleiding) beoordeeld voor een cijfer. Daarnaast dienen de belangrijkste bevindingen te worden gepresenteerd aan een academische community, ten minste bestaande uit de twee beoordeelaars.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving die alle benodigde informatie voor de cursus bevat. Daarnaast zult u het materiaal nodig hebben dat u heeft gehad bij de cursussen Basis Academische Vaardigheden (MB0602)en Methoden en Technieken van Onderzoek (MB0206).

Digitale leeromgeving

Bij de cursus hoort een cursussite in de digitale leeromgeving. U vindt daar actuele studie-informatie, aanvullend cursusmateriaal en voorzieningen voor communicatie en discussie met docenten en medestudenten.