Business Intelligence
Informatica en informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0002
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Business intelligence gaat erover hoe de data uit IT-systemen informatief ontsloten kunnen worden tot informatie die na interpretatie met behulp van expertkennis leidt tot conclusies of besluiten.
De belangrijkste toepassingsgebieden zijn:
- stuurinformatie genereren om bedrijfsprocessen bij te sturen
- vergroten van de winst of het rendement (door het zien van aankoopverbanden kan gepersonaliseerde reclame worden aangeboden)
- verbeteren van de veiligheid (opsporen van fraude en bendes)
- versnellen van de voortgang in de wetenschap (bijvoorbeeld door het leggen van een relatie tussen het DNA-profiel en een ziekte).
Relevante issues daarbij zijn:
- privacy versus security, denk aan de gegevens die de NSA verzamelde
- juridisch: wie is aansprakelijk voor een verkeerde conclusie?
- ethisch, waaronder duurzaamheid: moet alles wat kan; al die opslag van data kost veel energie; wat zijn de maatschappelijke kosten?
Studenten krijgen een breed overzicht over het vakgebied en de nieuwe ontwikkelingen.

Algemeen

Inhoud

In de cursus bestudeert u een tekstboek (het Workbook leidt u daar doorheen) en voert u in groepjes van drie tot vier studenten een opdracht uit (de opdracht bestaat uit vijf taken). Daarbij onderzoekt u de huidige BI in een geschikt bedrijf en adviseert u over de toekomstige BI. U maakt daarbij gebruik van de kennis die u in de cursus hebt opgedaan. Omdat we u graag een breed overzicht geven over het vakgebied, worden de bevindingen opgeleverd in de vorm van presentaties. Het is dan ook de bedoeling dat studenten elkaars presentaties bijwonen om op die manier een zo breed mogelijk overzicht te krijgen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus wordt verwacht dat u
- een breed overzicht hebt over het vakgebied BI
- de BI termen consistent gebruikt
- de BI-architectuur in een organisatie herkent en begrijpt
- een onderbouwde mening hebt over BI in een organisatie
- op de hoogte bent van de onderwerpen die spelen op het gebied van BI
- uw kennis op het gebied van BI up to date kunt houden.
U laat dit zien door in een bedrijf te beschouwen welke BI-methoden worden toegepast en voor het bedrijf een onderbouwd advies op te stellen welke nieuwe methoden zinvol zijn om te implementeren, gezien de bedrijfsdoelen, de kosten-baten en de sociale aspecten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Business Process Management and IT.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2018. We adviseren u om u uiterlijk 22 januari 2018 aan te melden, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De leerstof is Engelstalig. Passieve beheersing van de Engelse taal is daarom nodig. Werkstukken mag u naar keuze in het Engels of het Nederlands maken.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start met een online bijeenkomst waarin wordt besproken hoe de cursus succesvol doorlopen kan worden. Na inleveren van de eerste opdracht vindt de tweede online bijeenkomst plaats. Daarin worden de lastige passages in het tekstboek en de procedure van de opdrachten besproken. De opdrachten worden afgerond met een presentatie voor medecursisten tijdens een van de twee face-to-face bijeenkomsten.
Omdat u in groepen werkt, is een gezamelijke start conform het rooster verplicht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge
1. do 14-06-2018 / 10.00-17.00 uur
2. vr 15-06-2018 / 10.00-17.00 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge
1. do 15-02-2018 / 20.00-21.00 uur
2. do 22-03-2018 / 20.00-21.00 uur
3. do 12-04-2018 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. L. Rutledge, mw. dr. A. Counotte-Potman en mw. drs. M. Prats López.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De opdracht bestaat uit het geven van een advies over het toepassen van BI. In taak 1 wordt een beschrijving van het bedrijf van de student gemaakt. Van elke drie tot vier studenten wordt één bedrijf gekozen. In taak 2 wordt de huidige BI in dat bedrijf in kaart gebracht. In taak 3 de toekomstige en in de presentatie wordt het geheel kort samengevat in een onderbouwd advies. De taken worden gemaakt met behulp van een sjabloon. Op taak 2 krijgen de studenten feedback. Op basis van taak 3, taak 4 (persoonlijke reflectie) en de presentatie vindt beoordeling plaats.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek:
Business Intelligence: A Managerial Perspective on Analytics, 3rd Edition, by Ramesh Sharda, Dursun Delen and Efraim Turban (Pearson, 2014)
Workbook (digitaal).

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.
Om de virtuele klas bij te wonen, hebt u een goede internetverbindeing (met draad) nodig en een headset.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u vragen stellen aan de begeleider informatie uitwisselen en discussiëren met medestudenten over de leerstof.