Business Intelligence

Business Intelligence
Informatiekunde | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus bestudeert u een tekstboek (het werkboek leidt u daar doorheen) en voert u in groepjes van drie tot vier studenten een opdracht uit (de opdracht bestaat uit vijf taken). Daarbij onderzoekt u de huidige BI in een geschikt bedrijf en adviseert u over de toekomstige BI. U maakt daarbij gebruik van de kennis die u in de cursus hebt opgedaan.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus wordt verwacht dat u:
- een breed overzicht hebt over het vakgebied BI;
- de BI termen consistent gebruikt;
- de BI-architectuur in een organisatie herkent en begrijpt;
- een onderbouwde mening hebt over BI in een organisatie;
- op de hoogte bent van de onderwerpen die spelen op het gebied van BI;
- uw kennis op het gebied van BI up to date kunt houden.
U laat dit zien door in een bedrijf te beschouwen welke BI-methoden worden toegepast en voor het bedrijf een onderbouwd advies op te stellen welke nieuwe methoden zinvol zijn om te implementeren, gezien de bedrijfsdoelen, de kosten-baten en de sociale aspecten.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science of de masteropleiding Business Process Management and IT.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De leerstof is Engelstalig. Passieve beheersing van de Engelse taal is daarom nodig. Werkstukken mag u naar keuze in het Engels of het Nederlands maken.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start met een online-bijeenkomst waarin wordt besproken hoe de cursus succesvol doorlopen kan worden. Na inleveren van de eerste opdracht vindt de tweede online-bijeenkomst plaats. Daarin worden de lastige passages in het tekstboek en de procedure van de opdrachten besproken. In de derde bijeenkomst kunnen studenten vragen inbrengen die rijzen als ze taak 2 doen. In deze cursus wordt samengewerkt in groepen van vier studenten.
Omdat u in groepen werkt, is een gezamenlijke start conform het rooster verplicht.

Toelichting groepsindeling: Om te komen tot een groepsindeling wordt (in verband met het groot aantal studenten) gebruik gemaakt van een online agendatool. Via deze tool worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, dichtstbijzijnde grote stad (dit kan de woonplaats zijn) gedeeld met medestudenten van de betreffende cursusrun. De verwerking van persoonsgegevens wordt zoveel als mogelijk beperkt. Nadere instructies zijn, na inschrijving voor de cursus, te vinden op de cursuspagina in de digitale leeromgeving. Indien u geen gebruik wenst te maken van de agendatool volg dan de aanwijzingen in de instructie.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge
1. do 03-09-2020 / 20.00-21.00 uur
2. do 08-10-2020 / 20.00-21.00 uur
3. do 29-10-2020 / 20.00-21.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. L. Rutledge
1. do 11-02-2021 / 20.00-21.00 uur
2. do 18-03-2021 / 20.00-21.00 uur
3. do 08-04-2021 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. L. Rutledge en Mw. dr. V. Dirksen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De groepsopdracht bestaat uit het geven van een advies over het toepassen van BI. In taak 1 wordt een beschrijving van het bedrijf van de student gemaakt. Van elke drie tot vier studenten wordt één bedrijf gekozen; daaraan werkt de groep verder. In taak 2 (groep) wordt de huidige BI in dat bedrijf in kaart gebracht. In taak 3 (groep) de toekomstige en in de presentatie (groep) wordt het geheel kort samengevat in een onderbouwd advies. De taken worden gemaakt met behulp van een sjabloon. Op taak 2 krijgen de studenten feedback. Op basis van taak 3, taak 4 (persoonlijke reflectie) en de presentatie (taak 5) vindt beoordeling plaats.
Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- het tekstboek Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective, 4rd Edition, by Ramesh Sharda, Dursun Delen and Efraim Turban (Pearson, 2018)
- Werkboek (digitaal) met aandacht voor ethiek en duurzaamheid.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.
Om de virtuele klas bij te wonen, hebt u een goede internetverbinding (met draad) nodig en een headset.

Digitale leeromgeving

Via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u vragen stellen aan de begeleider, informatie uitwisselen en discussiëren met medestudenten over de leerstof.