Business Processes
Informatica en informatiekunde | 10 EC
Code IM0104
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In deze cursus wordt uitgegaan van een procesgerichte kijk op organisaties. Het is heel verfrissend om naar een organisatie te kijken vanuit een ander perspectief dan de puur organisatorische of financiële bril. Vanuit een procesoptiek gaat het om inzicht te krijgen in de vraag welke dingen men doet, of men ze goed doet en of men de goede dingen doet. Dit houdt in dat het identificeren en analyseren van processen de kapstok vormt voor het verbeteren van de inrichting en besturing van organisaties.
In de cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de begrippen en uitgangspunten van deze procesgeoriënteerde kijk. U leert om een gestructureerde analyse van bedrijfsprocessen uit te voeren en op basis van de analyseresultaten verbeteringsvoorstellen te formuleren.
De cursus bestaat uit vijf studietaken waarin u analyses uitvoert aan de hand van een reëel, zelfgekozen bedrijfsproces. De beoordeling vindt plaats op grond van uw beargumenteerd verbetervoorstel voor het casusproces.

Algemeen

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 studietaken:

Studietaak 1: Introductie procesdenken
- Wat wordt onder het 'procesdenken' verstaan?
- Welke modellen zijn er en wat kunnen die?
- Casusselectie

Studietaak 2: Procesbeschrijving
- Introductie op het modelleren van bedrijfsprocessen
- Het procesmodel
- Het activiteitenmodel
- Het resourcemodel

Studietaak 3: Proceskwaliteit
- Procesdoelstellingen
- Generieke prestatiecriteria
- De stakeholderanalyse
- De process performance cyclus

Studietaak 4: Mogelijkheden tot procesontwerp
- Wat kan beter, gezien de analyses uit het voorgaande?

Studietaak 5: Scenario voor herontwerp
- De kunst van het overtuigen
- Prioriteren van adviezen.

In studietaak 1 maakt u kennis met de procesgeoriënteerde kijk op organisaties en kiest u een reëel bedrijfsproces dat geschikt is als casus voor deze cursus.
In studietaak 2 beschrijft u het gekozen bedrijfsproces. U maakt in deze studietaak een zogenaamd procesmodel.
Vervolgens voert u in de derde studietaak een analyse uit die u een oordeel moet kunnen geven over de kwaliteit van het gekozen proces.
In studietaak 4 denkt u na over mogelijke verbeteringen. Ten slotte formuleert u aanbevelingen tot herontwerp van het proces in studietaak 5.
Het doel van de cursus Bedrijfsprocessen is via een systematische procesanalyse of diagnose te komen tot een beargumenteerde aanzet van verandering. In de procesanalyse wordt niet alleen aandacht besteed aan het modelmatige procesdenken, maar wordt het procesperspectief in een bedrijfskundige context geplaatst. Aspecten als modelkwaliteit, de rol van performance management en de invloed van IT komen expliciet aan de orde. Daarnaast wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om met deze materie te oefenen in een zelf ingebrachte werkelijke case-situatie. De cursist is na afloop van de cursus in staat te begrijpen welke nuttige functie het modelleren van processen kan hebben bij het analyseren en communiceren van problemen en ook kansen in het doelgericht werken in organisaties. De cursist toont dit verworven inzicht aan door de aangereikte materie toe te passen op de casus en zelf met beargumenteerde verbetervoorstellen te komen, en is in staat om de materie te reflecteren.

Leerdoelen
- U doet kennis en inzicht op in het modelleren en analyseren van bedrijfsprocessen.
- U ontwikkelt vaardigheden tot het uitvoeren van de volgende competenties:
- het kunnen abstraheren van waarneembare processen;
- het kunnen beoordelen van processen op diverse consistentieaspecten en kwaliteit;
- het kunnen inschatten van de verbeterpotentie van IT als resource;
- een verantwoorde afweging kunnen maken van verbetermogelijkheden.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2018. We adviseren u om uiterlijk 22 januari 2018 aan te melden, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert online samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee ingeroosterde tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U wordt begeleid door een docent in groepen met een beperkt aantal deelnemers.
Omdat u in groepen werkt, is een gezamelijke start conform het rooster verplicht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr.ir. H. Martin
1. di 07-02-2017 / 20.00-21.30 uur
2. di 07-03-2017 / 20.00-21.30 uur
3. di 02-05-2017 / 20.00-21.30 uur
4. di 23-05-2017 / 20.00-21.30 uur

Docenten

Dhr. dr. ir. H. Martin en mw. ir. L. Cuijpers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De beoordeling vindt plaats a.d.h.v. het rapport dat de cursist bij studietaak 5 maakt, waarbij de uitwerkingen van de eerdere studietaken als bijlage dienen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (B44322 Bedrijfsprocessen).

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een werkboek en artikelen, alleen in digitale vorm dat aangeboden wordt op de cursus website.

Mediagebruik

Een breedband-internetverbinding is nodig om te kunnen deelnemen aan de virtuele groepsbijeenkomsten. Daarnaast is een windows-pc nodig om een optioneel modeleringstool te kunnen gebruiken.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.