Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
IT-Governance
Informatica en informatiekunde | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0204
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In deze mastercursus gaat u in teamverband (met medestudenten) zelfstandig de inrichting en werking van IT Governance bij een daarvoor geschikte organisatie beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats door een IT Governance audit op te zetten en uit te voeren. U rapporteert over de resultaten in een afsluitend managementadviesrapport.

De audit vindt plaats volgens een stappenplan en bestaat uit een externe analyse (over het belang van de inzet van IT voor de verbetering van de performance van het business model van de organisatie: identificatie van kansen en bedreigingen) en een interne analyse (over het goed omgaan met IT en de inrichting van de IT-functie (IT Governance): identificatie van sterkten en zwakten). Beide resultaten confronteert u met elkaar, waarbij u gebruik maakt van de SWOT-analysetechniek. Op basis hiervan formuleert u verantwoorde conclusies en aanbevelingen.

Algemeen

Inhoud

In veel organisaties is de inzet van IT de basis geworden om bedrijfsprocessen te ondersteunen en de organisatie duurzaam te transformeren en te laten groeien. Als gevolg hiervan is de betekenis van IT Governance en IT-leiderschap binnen de organisatie sterk toegenomen.

In veel gevallen zijn hierdoor hoofdaandachtspunten van het management sterk veranderd. Dit uit zich in (actuele) vragen als:
- welk soort leiderschap is het meest passend, gezien het belang van IT voor de organisatie?
- hoe moet de IT-functie worden ingericht en georganiseerd om zakelijke activiteiten het beste te kunnen ondersteunen en verbreden?
- hoe moet IT binnen de organisatie in het algemeen worden bestuurd om de IT-risico's op juiste wijze te kunnen managen en de waarde te verzekeren van dit strategische en onmisbare bedrijfsmiddel?

Dit soort vragen geeft voldoende aanleiding voor iedere organisatie om periodiek grondig en gestructureerd na te denken over haar IT Governance.

De hoofdvraag die u tijdens de cursus IT Governance gaat beantwoorden, is de volgende:
Gaat uw organisatie structureel goed om met haar IT, gezien het belang van IT voor de organisatie?
U gaat de hoofdvraag van deze cursus beantwoorden door het in teamverband ontwikkelen en uitvoeren van een IT Governance audit volgens een bepaald stappenplan. Daarin ontwikkelt u eerst zelf vanuit de literatuur het normenkader voor de beoordeling, waarna u de beoordeling daadwerkelijk uitvoert.

Het belang voor de organisatie kan vastgesteld worden aan de hand van een onderzoek naar en analyse van kansen en bedreigingen met betrekking tot de inzet van IT voor het verbeteren van de performance van het business model van de organisatie.
Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:
- de IT-inwerking op de strategie van de organisatie (kansen en bedreigingen);
- de IT-inwerking op de capabilities van de organisatie, in het bijzonder de keuze voor een passend organisatieontwerp om de strategie mogelijk te maken (kansen en bedreigingen);
- de IT-inwerking op de mogelijkheden van waardetoevoeging, zoals kostenreductie, vergroting van de opbrengsten, vergroting van de efficiency van de inzet van bedrijfsmiddelen, het creëren van een verdedigbaar concurrentievoordeel en het ontwikkelen van kansrijke business cases (kansen).

Het structureel (al dan niet) goed omgaan met IT kan onderzocht worden door het vaststellen van sterkten en zwakten van de IT-Business en de IT Governance. Belangrijke IT-managementonderwerpen zijn:
- IT-infrastructuur, veiligheid en betrouwbaarheid van de IT-diensten, IT-servicemodellen (Outsourcing), IT-projectmanagement en risicomanagement (sterkten en zwakten).
- Governance van de IT-functie en het leiderschap aan de IT-functie (sterkten en zwakten).

Door het uitvoeren van een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) waarin de geïdentificeerde kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten met elkaar worden geconfronteerd, kan de hoofdvraag van de cursus worden beantwoord.

U bestudeert tijdens de uitvoering van de cursus het tekstboek Corporate Information Strategy and Management, Eighth Edition van Lynda M. Applegate et al. Dit is uw belangrijkste theoretische bron. Daarnaast bestudeert u enkele relevante artikelen over onder meer auditing, IT Governance en SWOT-analyse.
Op basis van deze theoretische bronnen ontwerpt u zelf het normenkader voor deze audit door het ontwikkelen van zogenoemde referentiemodellen. Met referentiemodellen bedoelen we in deze cursus een aantal globale samenhangende uitspraken, waarin wordt beweerd wat in welke omstandigheid met betrekking tot het betreffende onderwerp adequaat (verstandig of wijs) is om te beslissen. Ook ontwikkelt u expliciete beslisregels op grond waarvan u tot een identificatie als kans, bedreiging, sterkte of zwakte van de waargenomen feiten bij de organisatie kunt komen. De feitelijke waarneming voert u uit door het beantwoorden van onderzoeksvragen die u heeft afgeleid uit de referentiemodellen. U voert de waarnemingen uit met behulp van verantwoord gekozen passende waarnemingsinstrumenten (zoals: inhoudsanalyse, vragenlijst, interview); validiteit en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke criteria. Transparante beschrijving en verantwoording van uw keuzen, van de onderzoeksresultaten en van het managementadvies staan hierbij centraal.

De cursus IT Governance is opgebouwd uit zes studietaken.
In de eerste studietaak gaat u individueel de geschiktheid beoordelen van de organisatie waar u werkt (of die u goed kent en waar u toegang heeft tot bronnen). Uw uitwerking levert u in bij de docent. Nadat de docent de auditteams heeft geformeerd, gaat u op initiatief van de voorlopige projectleider (inbrenger van de te auditen organisatie) kennismaken met uw teamleden.
Tijdens de kennismaking gaat u in teamverband een werkplanning opstellen (mijlpalen- en activiteitenplanning, middeleninzet) en maakt u verdere afspraken over rollen, samenwerking en aanpak. Voor het maken van de planning bent u gebonden aan de inleverdata voor de studietaken 2 t/m 5. U rapporteert de planning en de afspraken over rolverdeling aan de docent, vervolgens start u in teamverband met studietaak 3.
U kunt zich ook als groepje masterstudenten aanmelden bij de docent (bijvoorbeeld omdat u al eerder heeft samengewerkt), ook dan zult u ieder individueel de geschiktheid van de organisatie waar u werkt (of die u goed kent en waar u toegang heeft tot bronnen) moeten beoordelen, er moet minimaal één geschikte organisatie aangemeld worden om als team te kunnen starten.

In de derde studietaak staat de identificatie van kansen en bedreigingen centraal. U onderzoekt relevante onderwerpen en bepaalt waar de kansen en bedreigingen voor de organisatie liggen. U sluit de studietaak als team af met een onderzoeksrapport 'IT impact op het business model bij de organisatie: kansen en bedreigingen'. Hierin geeft u een onderbouwd antwoord op een deel van de hoofdvraag van deze cursus: wat is het belang van IT voor de organisatie?

In de vierde studietaak staat de identificatie van sterkten en zwakten centraal. U onderzoekt wat de sterke en zwakke kanten zijn van de huidige IT business en IT Governance situatie. Ook deze studietaak sluit u als team af met een onderzoeksrapport, nu met de titel `De IT business en IT Governance bij de organisatie: sterkten en zwakten¿. Hierin beantwoordt u op onderbouwde wijze een ander deel van de hoofdvraag van deze cursus: Worden/zijn de hoofdbeslissingen over de IT business en IT Governance op een juiste wijze genomen, ofwel: gaat het management structureel op een juiste wijze om met IT?

In de vijfde studietaak voert u een SWOT-analyse uit waarin u de eerder geïdentificeerde kansen en bedreigingen systematisch confronteert met sterkten en zwakten. Hierop baseert u conclusies en aanbevelingen die u in studietaak 6 in de vorm een individueel managementadviesrapport samenvat. In dit rapport beantwoordt u op onderbouwde wijze de hoofdvraag van deze cursus: gaat de organisatie structureel goed om met haar IT, gezien het belang van IT voor de organisatie?

U sluit de cursus af met een individueel reflectierapport waarin u reflecteert op het product, het proces, uw eigen bijdragen aan het resultaat en de mate waarin u uw leerdoelen heeft bereikt.

Leerdoelen
Door afronding van de cursus laat u zien dat u in staat bent om aan de hand van een gezamenlijk met medestudenten opgebouwd dossier (teamportfolio) over de IT-Governance situatie van een organisatie (of organisatieonderdeel), een adviesrapport te schrijven met een plan van aanpak voor de verbetering van de IT-Governance situatie. Bovendien laat u in een afsluitend reflectierapport zien dat u in staat bent verantwoord te reflecteren op het doorlopen audit-proces en het audit-product.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Business Process Management and IT of de masteropleiding Computer Science.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden in het lopende academisch jaar is niet meer mogelijk.

Deze cursus start 4 september 2017 en 12 februari 2018. We adviseren u om u tot uiterlijk 14 augustus 2017 en 22 januari 2018 aan te melden, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. U kunt vooraf aan de begeleidingsperiode in uw eigen tempo de stof alvast doornemen; het materiaal wordt één kwartiel tevoren al uitgeleverd. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

Een passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk. Kennis en/of praktijkervaring op het vlak van organisatiekunde, ondernemingsstrategie en moderne informatiekunde vergemakkelijkt het bestuderen van de cursusteksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U wordt begeleid door een docent in groepen met een beperkt aantal deelnemers.
Omdat u in groepen werkt, is een gezamelijke start conform het rooster verplicht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. L. Bollen
1. di 13-02-2018 / 20.00-21.00 uur
2. di 15-05-2018 / 20.00-21.00 uur
3. di 19-06-2018 / 20.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. prof. dr. R. Kusters en dhr. dr. L. Bollen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht: studenten werken in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is, dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (B70332 IT-Governance).

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt elektronisch aangeboden via de cursussite.

Mediagebruik

Een breedband-internetverbinding is nodig om te kunnen deelnemen aan de virtuele groepsbijeenkomsten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.