Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
IT-Governance
Informatica en informatiekunde | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0204
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In veel organisaties is de inzet van IT de basis geworden om bedrijfsprocessen te ondersteunen en de organisatie duurzaam te transformeren en te laten groeien. Als gevolg hiervan is de betekenis van IT Governance en IT-leiderschap binnen de organisatie sterk toegenomen.

In veel gevallen zijn hierdoor de hoofdaandachtspunten van het management m.b.t. de inzet van informatietechnologie sterk veranderd. Dit uit zich onder andere in (actuele) vragen als:
- welk soort leiderschap is het meest passend, gezien het belang van IT voor de organisatie?
- hoe moet de IT-functie worden ingericht en georganiseerd om bedrijfsactiviteiten het beste te kunnen ondersteunen en verbreden?
- hoe moet IT binnen de organisatie worden bestuurd om de IT-risico's op juiste wijze te kunnen managen en de waarde te verzekeren van dit strategische en onmisbare bedrijfsmiddel?

Dit soort vragen geeft voldoende aanleiding voor iedere organisatie om periodiek grondig en gestructureerd na te denken over haar IT Governance.

De hoofdvraag die u tijdens de cursus IT-Governance gaat beantwoorden, is de volgende:
Gaat uw organisatie structureel goed om met haar IT, gezien het belang van IT voor de organisatie?
U gaat de hoofdvraag van deze cursus beantwoorden door het in teamverband ontwikkelen en uitvoeren van een IT Governance audit. Daarin ontwikkelt u eerst zelf vanuit de literatuur het normenkader voor de beoordeling, waarna u de beoordeling daadwerkelijk uitvoert binnen de context van een concrete organisatie.

Het belang van IT voor een organisatie kan vastgesteld worden aan de hand van een onderzoek naar en analyse van kansen en bedreigingen met betrekking tot de inzet van IT voor het verbeteren van de performance van het businessmodel van de organisatie.
Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:
- de inzet van IT binnen de strategie van de organisatie (strategic alignment);
- de invloed van IT op de capabilities van de organisatie, in het bijzonder de keuze voor een passend organisatieontwerp om de strategie mogelijk te maken;
- de IT-inwerking op de mogelijkheden van waardetoevoeging, zoals kostenreductie, vergroting van de opbrengsten, vergroting van de efficiency van de inzet van bedrijfsmiddelen, het creëren van een verdedigbaar concurrentievoordeel en het ontwikkelen van kansrijke business cases.

Het structureel (al dan niet) goed omgaan met IT kan onderzocht worden door het vergelijken van de actuele stand van zaken zoals die uit de audit-activiteiten naar voren komt (AS-IS) en de gewenste situatie (TO-BE). Teneinde de gewenste situatie binnen de context van een specifieke organisatie te kunnen vaststellen, wordt er gebruikgemaakt van een groepsinterview waarbij een groep experts gezamenlijk een uitspraak doet over de gewenste situatie m.b.t. de onderwerpen die tijdens de IT-audit aan de orde zijn gekomen. Aan de hand van een vergelijking van de AS-IS- en TO-BE-situatie kunnen er vervolgens een aantal opties worden afgeleid voor het verbeteren van de IT Governance-structuur binnen de organisatie. .

U bestudeert tijdens de uitvoering van de cursus een reeks academische artikelen met betrekking tot onderwerpen die in het kader van IT Governance van belang zijn. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals IT Governance frameworks, IT Governance-risico’s, IT-investeringsselectie, IT-portfoliomanagement, privacy en security en big data. Deze reader is uw belangrijkste theoretische bron. Daarnaast bestudeert u enkele relevante artikelen over de rol van IT Governance en over het uitvoeren van een IT Governance audit.
Op basis van deze theoretische bronnen ontwerpt u zelf het normenkader voor deze audit door het ontwikkelen van zogenoemde referentiemodellen. Deze referentiemodellen vormen de basis waarmee u de huidige toestand binnen een organisatie gaat analyseren. De feitelijke waarneming voert u uit door het beantwoorden van onderzoeksvragen die u heeft afgeleid uit de referentiemodellen. U voert de waarnemingen uit met behulp van verantwoord gekozen passende waarnemingsinstrumenten (zoals: inhoudsanalyse, vragenlijst, interview); validiteit en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke criteria. Transparante beschrijving en verantwoording van uw keuzen, van de onderzoeksresultaten en van het managementadvies staan hierbij centraal.

De cursus IT-Governance is opgebouwd uit zes studietaken.
In de eerste studietaak gaat u individueel de geschiktheid beoordelen van de organisatie waar u werkt (of die u goed kent en waar u toegang heeft tot bronnen). Uw uitwerking levert u in bij de docent. Nadat de docent de auditteams heeft geformeerd, gaat u op initiatief van de voorlopige projectleider (inbrenger van de te auditen organisatie) kennismaken met uw teamleden.
Tijdens de kennismaking gaat u in teamverband een werkplanning opstellen (mijlpalen- en activiteitenplanning, middeleninzet) en maakt u verdere afspraken over rollen, samenwerking en aanpak. Voor het maken van de planning bent u gebonden aan de inleverdata voor de studietaken 2 t/m 5. U rapporteert de planning en de afspraken over rolverdeling aan de docent, vervolgens start u met studietaak 3.
U kunt zich ook als groepje masterstudenten aanmelden bij de docent (bijvoorbeeld omdat u al eerder heeft samengewerkt), ook dan zult u ieder individueel de geschiktheid van de organisatie waar u werkt (of die u goed kent en waar u toegang heeft tot bronnen) moeten beoordelen, er moet minimaal één geschikte organisatie aangemeld worden om als team te kunnen starten.

In de derde en de vierde studietaak staat de ontwikkeling van referentiemodellen aan de hand van de literatuur centraal. U ontwikkelt individueel een aantal referentiemodellen die vervolgens door middel van peer review van commentaar worden voorzien door uw teamgenoten. Zelf analyseert en becommentarieert u op uw beurt referentiemodellen die worden ontwikkeld door uw teamgenoten.

In de vijfde studietaak voert u gezamenlijk met uw teamgenoten een IT audit uit. Tijdens deze audit verzamelt u de noodzakelijke gegevens die u in staat moeten stellen om aan de hand van de opgestelde referentiemodellen een uitspraak te kunnen doen omtrent de vraag in hoeverre de organisatie adequaat omgaat met IT.

Op basis van de gegevens die u in studietaak 5 heeft verzameld, baseert u zelfstandig conclusies en aanbevelingen die u in studietaak 6 in de vorm een individueel managementadviesrapport samenvat. In dit rapport beantwoordt u op onderbouwde wijze de hoofdvraag van deze cursus: gaat de organisatie structureel goed om met haar IT, gezien het belang van IT voor de organisatie?

Leerdoelen
Door afronding van de cursus laat u zien dat u in staat bent om aan de hand van een gezamenlijk met medestudenten opgebouwd dossier (teamportfolio) over de IT Governance-situatie van een organisatie (of organisatieonderdeel), een adviesrapport te schrijven met een plan van aanpak voor de verbetering van de IT Governance-situatie. Bovendien laat u in een afsluitend reflectierapport zien dat u in staat bent verantwoord te reflecteren op het doorlopen audit-proces en het audit-product.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Business Process Management and IT of de masteropleiding Computer Science.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Bij deze cursus hoort online activerende begeleiding. Deze cursus start op vastgestelde momenten, en ook tijdens de bestudering van de cursus zijn er vaste inlevermomenten van opdrachten en feedback. U studeert samen met een groep medestudenten. Deze begeleiding is erop gericht u sneller, effectiever en met een beter begrip van de stof door de cursus te helpen. Aansluitend aan de begeleidingsperiode is uw eerste tentamenkans. Na de begeleidingsperiode heeft u nog twee tentamenkansen. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

Een passieve beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk. Kennis en/of praktijkervaring op het vlak van organisatiekunde, ondernemingsstrategie en moderne informatiekunde vergemakkelijkt het bestuderen van de cursusteksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U wordt begeleid door een docent in groepen met een beperkt aantal deelnemers.
Omdat u in groepen werkt, is een gezamenlijke start conform het rooster verplicht.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. L. Bollen
1. wo 12-02-2020 / 19.00-21.00 uur
2. wo 15-04-2020 / 19.00-21.00 uur
3. wo 13-05-2020 / 19.00-21.00 uur

Docenten

Dhr. dr. L. Bollen en dhr. dr. L. Rieser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Groepsopdracht: studenten werken gedurende delen van de cursus in groepen van vier aan de opdracht. Het voordeel van samenwerken is dat studenten de complexe stof beter verwerken door er met elkaar over te discussiëren. Het vereist dat studenten tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.
Hoewel er binnen de cursus voor een aantal onderdelen gebruik wordt gemaakt van het werken in groepen, ligt de nadruk in de cursus - en dus ook in de tentaminering - op de individuele prestatie van de student. De beoordeling vindt plaats op basis van een individueel managementadviesrapport waarin u als student op onderbouwde wijze de hoofdvraag van deze cursus beantwoord: gaat de onderzochte organisatie structureel goed om met haar IT, gezien het belang van IT voor de organisatie?

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Meer informatie

Voor een inkijkje in de cursus, ga naar de snapshot van de voorgaande cursus (B70332 IT-Governance).

Cursusmateriaal

Informatie over het cursusmateriaal wordt bekendgemaakt via de cursussite.

Mediagebruik

Een breedband-internetverbinding is nodig om te kunnen deelnemen aan de virtuele groepsbijeenkomsten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.