Research Methods for Artificial Intelligence

Research Methods for Artificial Intelligence

  • Informatica
  • IM1302
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Deze cursus gaat over onderzoeksmethoden voor Artificial Intelligence (AI). Onderzoek in de AI bestaat vaak uit twee onderdelen: het ontwerp van een algoritme of systeem, en de evaluatie van het ontworpen algoritme of systeem door middel van empirisch onderzoek (empirisch onderzoek). Het idee is dat een AI-project in beginsel iets maakt, een artefact, volgens bepaalde eisen, en dat daarna het artefact (een robot, of een computerprogramma) bestudeerd wordt in termen van efficiëntie, effectiviteit of nauwkeurigheid. In deze cursus ga je een klein project uitvoeren en alle stappen doorlopen van een onderzoeksproject (met uitzondering van het ontwerp zelf). Daarbij stel je eerst een onderzoeksvoorstel op met literatuurstudie, vraagstelling, variabelen, hypotheses en onderzoeksopzet. Na peer review van het voorstel voer je het onderzoek uit en schrijf je vervolgens een rapport op basis van de verzamelde data.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kun je:
- de karakteristieken en de stappen van kwantitatief (en kwalitatief) onderzoek beschrijven met behulp van de juiste terminologie, en beschrijven hoe een ontwerpfase het onderzoeksproces kan aanvullen in AI-onderzoek
- algemene empirische cycli onderscheiden in AI-onderzoek en aanvullend kun je andere cycli, zoals ontwerp en implementatie, onderscheiden die vooral voorkomen in AI, data science, en informatica, en kun je de respectievelijke deelstappen benoemen en toepassen voor een eigen onderzoeksproject, en deze onderbouwen met een literatuurstudie
- de sterke en zwakke punten van verschillende methoden identificeren en een keuze maken voor de beste methode voor een bepaalde onderzoeksopdracht, en kun je genomen beslissingen evalueren in de ontwerpen van experimentele en niet-experimentele methoden
- het meetniveau en de rol van variabelen in een onderzoek bepalen
- belangrijke ethische kwesties bij onderzoek benoemen, en kun je ethische kwesties in onderzoek evalueren vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden
- de betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoeksproject karakteriseren
- onderzoeksgegevens interpreteren, analyseren in het perspectief van een onderzoeksvraag en experimentele opzet, rapporteren over de onderzoeksopzet, de experimenten, de uitkomsten en conclusies daaruit.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 13 februari 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 29 januari 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 29 januari 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 12 februari 2023.

Deze cursus start jaarlijks in februari. De eerste bijeenkomst vindt plaats tijdens de (online) Informatica studiedag.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er zijn 5 begeleidingsbijeenkomsten bij deze cursus.

BegeleidingsbijeenkomstenStudiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. F. Hermans
vr 02-09-2022 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw.dr. F. Hermans
1. vr 30-09-2022 / 19.00-20.30 uur
2. vr 04-11-2022 / 19.00-20.30 uur
3. vr 09-12-2022 / 19.00-20.30 uur
4. vr 20-01-2023 / 19.00-20.30 uur

Studiedag Informatica of online-bijeenkomst
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. F. Hermans
vr 17-02-2023 / tijd ntb

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw.dr. F. Hermans
1. vr 17-03-2023 / 19.00-20.30 uur
2. vr 14-04-2023 / 19.00-20.30 uur

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleider: mw.dr. F. Hermans
1. vr 26-05-2023 / 19.00-20.30 uur
2. vr 23-06-2023 / 19.00-20.30 uur


Docenten

Mw. dr. F. Hermens (examinator).

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2021-2022 en 2022-2023 zijn:
voor kwartiel 3-4 (start 2021-2022): 17-11-2022 en 6-2-2023
voor kwartiel 1-2 (start 2022-2023): 6-2-2023, 24-4-2023 en 12-7-2023
voor kwartiel 3-4 (start 2022-2023): 12-7-2023

De cursus wordt afgesloten met een digitaal groepstentamen bestaande uit open vragen, een peer review van een onderzoeksvoorstel en een rapport over het uitgevoerde onderzoek.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 17-11-2022 19:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Deze cursus maakt gebruik van online cursusmateriaal, ondersteund met een boek.

Digitale leeromgeving

Als student zul je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Deze biedt na elk onderdeel de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docent over het zojuist afgeronde onderdeel. Ook is er de mogelijkheid vragen te stellen tijdens een van de bijeenkomsten en in contact te treden met de docent bij tussentijdse vragen over het onderzoeksproject. Elk onderdeel van de cursus bevat oefeningen om de stof beter te begrijpen. Uitwerkingen zullen na elke bijeenkomst beschikbaar worden gesteld.