Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Hierdoor kunnen wij advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Master Rechtsgeleerdheid
Rechtswetenschappen | 60 EC
Code MAR
Naast uw theoretische kennis gaat u uw juridische competenties verder ontwikkelen. U leert over de grenzen van de rechtsgebieden en van het nationale recht heen te denken. Zodat u straks permanent juridische kennis kunt actualiseren en u zich eventueel op nieuwe terreinen kunt specialiseren. Zo ligt de nadruk onder meer op het vertalen van maatschappelijke vraagstukken, het reflecteren op het recht en het zoeken naar vragen en problemen, antwoorden en oplossingen. Ook leert u kritisch te denken, schrijven en presenteren. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar gespecialiseerde professionals, biedt deze master u ruime mogelijkheden tot specialisatie.

Algemeen

Introductie

De masteropleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Rechtsgeleerdheid 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Voor een beperkt aantal mastercursussen is onbegeleid studeren met een start na het startmoment mogelijk.

De wetenschappelijke masteropleiding Rechtsgeleerdheid is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding. Extra aandacht voor studeerbaarheid, een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding zorgen voor efficiënt en effectief studeren met ruimte voor uw persoonlijke situatie. Inspirerende docenten en medecursisten, topmateriaal en een digitale leeromgeving helpen u bij een succesvolle combinatie van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid met uw werk en andere activiteiten.

Beschrijving

Recht is een uitermate boeiend en afwisselend vakgebied, met uitstekende carrièreperspectieven. Het recht is overal en de jurist moet, als adviseur, raadsman of bemiddelaar uiteenlopende zaken en problemen vanuit meerdere perspectieven beoordelen.
Alle cursussen in de master kenmerken zich door verdieping, voortbouwend op de kennis uit de bachelorfase. De onderwerpen zijn grensoverschrijdend of worden op grensoverschrijdende wijze aangeboden. In sommige gevallen worden geografische grenzen overschreden, soms gaat het om grenzen van rechtsgebieden en in weer andere gevallen wordt de grens van de discipline rechtsgeleerdheid opgezocht en gepasseerd. Hierdoor kan een ‘buitenstaandersblik’ ontstaan die moet leiden tot een beter inzicht van de inrichting, opbouw en kenmerkende elementen van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese en andere rechtsculturen. De opleiding is niet alleen gericht op kennis van het positieve recht, die soms snel vergankelijk is, maar het streven is gericht op werkelijk inzicht in het recht, in een academische omgeving waarin de ‘waarom-vragen’ veelvuldig gesteld worden. Als afgestudeerde moet u in staat zijn om permanent uw juridische kennis te actualiseren en zich eventueel op nieuwe terreinen te specialiseren. Dit veronderstelt nadruk op het verwerven van academische vaardigheden van (levenlang) leren, het verwerven van een Europese en internationale attitude, het vertalen van maatschappelijke vraagstukken, het reflecteren op het recht en het zoeken naar vragen en problemen, en naar antwoorden en oplossingen, het verwerven van analytisch vermogen en het aanleren van het vermogen kritisch te denken, schrijven en presenteren.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar gespecialiseerde professionals in het beroepenveld biedt de masteropleiding een belangrijke mogelijkheid tot specialisatie. Binnen de master kunt u kiezen uit vier profielen of een generiek profiel, zodat een behoorlijk tot zwaar accent kan worden gelegd binnen een van de hoofdvakken. De mate van specialisatie is mede afhankelijk van de invulling van de vrije keuzevakken (deze beslaan een kwart van de opleiding). In de OU-master Rechtsgeleerdheid worden de volgende profielen aangeboden:
- Profiel Privaatrecht;
- Profiel Staats- en bestuursrecht;
- Profiel Strafrecht;
- Profiel Fiscaal recht;
- Generiek profiel. 

Bedoeld voor

De master Rechtsgeleerdheid is bedoeld voor:
- bachelorjuristen die werkzaam (willen) zijn bij overheid of in het bedrijfsleven,
- juristen die advocaat of rechter willen worden,
- hbo-juristen die na afronding van een schakelprogramma een academische meestertitel willen behalen.

Competenties

Na het afronden van de opleiding heeft u:
- grondige kennis van en inzicht in het geldende (Nederlandse en Europese) recht, alsmede de grondbeginselen en de systematiek daarvan, zowel wat betreft materiële als formele aspecten;
- grondige kennis van en inzicht in het deelgebied van de gekozen specialisatie;
- diepgaand inzicht in de onderlinge samenhang tussen de verschillende deelgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, straf(proces)recht, alsmede de Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke aspecten van de deelgebieden;
- diepgaand inzicht in de samenhang, verschillen, overlap - zeker op het terrein van de grondbeginselen, maatschappelijke context, uitvoering, handhaving, en systematiek van de regelgeving in de verschillende deelgebieden.
U bent in staat om:
- juridische kennis te verzamelen en te ordenen;- literatuur te analyseren en te interpreteren;
- zelfstandig verbanden te leggen tussen de verschillende deelgebieden;
- kritische, relevante vragen te stellen;
- over juridische problemen een gefundeerde mening te vormen
- nieuwe juridische oplossingen te bedenken en te beargumenteren;
- opgedane kennis (schriftelijk/mondeling) op heldere wijze over te brengen op specialisten en niet-specialisten;
- deel te nemen aan wetenschappelijk debat op het deelgebied van de gekozen specialisatie;
- zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek van enige omvang op te zetten, uit te voeren op en hierover te rapporteren.

 

Arbeidsperspectief

Een deel van de afgestudeerde meesters in de rechten gaat aan de slag als advocaat of rechter, maar de meesten gaan of zijn al aan de slag in een ander juridisch beroep. Zij werken als bestuursrechtelijk jurist bij de overheid, in het bedrijfsleven als bedrijfsjurist of als juridisch adviseur. Sommigen ambiëren een wetenschappelijke carrière en kiezen daarom voor een promotietraject aan de Open Universiteit of elders.
Veel afgestudeerde juristen ten slotte komen niet terecht in een specifiek juridische functie maar gaan bijvoorbeeld aan het werk als manager, beleidsmedewerker, ambtenaar, directiesecretaris, journalist of personeelsfunctionaris.

Titel

Als afgestudeerde mag u de titel Master of Laws (LLM) voeren. Deze titel is internationaal erkend.
U kunt ook de titel mr. dragen.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van twee jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stelt u in overleg met de studieadviseur een studiepad op maat op.

Aanmelden

Startmoment

Deze opleiding start in september en februari.
U kunt gedurende het gehele jaar een adviesgesprek aanvragen.
Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u met uw studieadviseur een individueel studieplan afspreken. De masteropleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Voor een beperkt aantal cursussen is onbegeleid studeren met een start na het startmoment mogelijk.

Aanmelden

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de masteropleiding, houden wij graag vooraf een kennismakings- en adviesgesprek met u. Dit gesprek vraagt u aan via de knop ‘studieadvies vragen’ in de rechterkolom. Nadat de aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek wordt eerst gekeken of u op basis van uw vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master. Als dat in orde lijkt, wordt in overleg, op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimaal studiepad besproken.

Voorkennis

Voor cursussen uit de profielen Fiscaal recht en Strafrecht gelden aanvullende voorkenniseisen. Voor Strafrecht betekent dit dat strafprocesrecht moet zijn gevolgd. Bij Fiscaal recht gaat het om economievakken en belastingrecht. Meer informatie hierover vindt u bij de cursusbeschrijvingen.

Toelating

Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma volgen. Hiermee vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. Het schakelprogramma moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint.
Tot de master Rechtsgeleerdheid kunt u toegelaten worden:
- na het indienen van een toelatingsverzoek indien u in het bezit bent van een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit of een andere Nederlandse universiteit;
- na afronding van een schakelprogramma indien u in het bezit bent van een diploma van de opleiding HBO Rechten; 
- na afronding van een schakelprogramma indien u in het bezit bent van een diploma van een juridisch verwante HBO-opleiding. Het afronden van de master Rechtsgeleerdheid geeft dan geen civiel effect. Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan.
Alle informatie over ons schakelprogramma vindt u op www.schakelzone.nl.

Vrijstelling

Binnen een masteropleiding kan vrijstelling worden verleend, indien er voldoende overeenstemming naar inhoud, omvang en niveau is tussen de door u gevolgde cursussen en de mastercursussen van de Open
Universiteit. Echter, voor het verkrijgen van een OU-getuigschrift, dient u minimaal 25% van de masteropleiding bij de Open Universiteit te hebben gevolgd. Meer informatie hierover vindt u in de studiegids.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster master Rechtsgeleerdheid 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Voor een beperkt aantal mastercursussen is onbegeleid studeren met een start na het startmoment mogelijk.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Een tutor is speciaal belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studieaanpak en -planning.

Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dit u het best uitkomt. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden meestal opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.
Via de online leeromgeving heeft u toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek waar u een groot aantal digitale bronnen kunt raadplegen.

Digitale leeromgeving

Alle cursussen worden begeleid via de digitale leeromgeving. Hier vindt u bijvoorbeeld discussie- en nieuwsgroepen, elektronisch voorgeprogrammeerde studietaken, namen van docenten, digitaal studiemateriaal zoals zelftoetsen en online bijeenkomsten in een virtuele klas.
U heeft ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Kluwer Navigator en Opmaat, zodat u toegang heeft tot zeer veel jurisprudentie, handboeken en commentaren.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor studiebegeleiding en algemene vragen. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien. Voor sommige cursussen worden bijeenkomsten georganiseerd waar u medestudenten en docenten kunt ontmoeten. Tevens legt u schriftelijke- en online tentamens af in een studiecentrum.
Zie ook www.ou.nl/studiecentra.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met uw studieadviseur mogelijk.
Het programma kent vier delen: het verplicht algemeen deel, het verplicht profiel deel, het keuzedeel en de afstudeerscriptie.
In totaal bestudeert u zeven cursussen die samen 60 studiepunten (EC) opleveren. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdsopleiding.

Kwartielen

In het derde en vierde kwartiel van het eerste jaar kunt u de profielcursussen kiezen. U kiest uit de lijst twee vakken van in totaal (tenminste) 15 studiepunten (EC). Indien u een profielaantekening op uw diploma wenst te ontvangen, dient u de profielcursussen te kiezen die bij dat profiel horen. De profielen zijn Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Fiscaal recht en Strafrecht. Profielcursussen kunnen tevens als keuzecursus gevolgd worden.

Inhoud kwartielen

RM0004 Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels
RM0002 Recht in context
RM0303 Belastingrecht voor particulieren en dga's
RM0403 Fiscaal ondernemingsrecht
RM0104 Methodologie van het privaatrecht
RM0102 Europees privaatrecht
RM0204 Bestuurs(proces-)recht in een veranderende rechtsorde
RM0202 Staatsrecht in beweging
RM0003 Strafrecht en mensenrechten
RM0103 Organisatiecriminaliteit
RM0203 Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving
RM0304 Contemporary Issues in International Law
RM0603 Internationaal strafrecht
RM0703 Sanctierecht
RM0803 Insolventierecht
RM0903 Strafrechtelijk bewijs
RM1003 Juridische aspecten van financiële dienstverlening
RM1103 Europees Mededingingsrecht
RM1203 Consumentenrecht
RM1323 Omgevingsrecht I
RM2003 Vergelijkend constitutioneel recht
RM1503 Fiscaal concernrecht
RM1603 Internationaal en EU-belastingrecht
RM1903 Master zomerschool recht in Europa
RM9906 Scriptie
 

Tentaminering

In sommige cursussen is een schriftelijk tentamen voorzien met open vragen, maar veelal wordt een mastercursus afgesloten met een paper. Cursussen van 5 of 7,5 studiepunten (EC) bestrijken één kwartiel en worden aan het einde daarvan met een tentamen (dat kan dus een paper zijn) afgesloten. Cursussen van 10 studiepunten (EC) bestrijken twee kwartielen en worden aan het einde daarvan getentamineerd. Een paper moet tijdig voor het einde van de cursus online worden ingediend. Een cursus kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken.

Meer informatie

Contactpersonen

Met vragen omtrent uw studieplanning kunt u terecht bij onze studieadviseur Miriam Wigman via miriam.wigman@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master Rechtsgeleerdheid geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordelingen

Onze opleidingen scoren altijd zeer hoog bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) en in de Keuzegids Masters en Keuzegids Universiteiten.