Algemene economie voor management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Algemene economie voor management
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De meeste producten worden verkocht op een markt tegen prijzen die daar tot stand komen. Daarbij spelen concurrentieverhoudingen en afnemers een rol. Want als de concurrentie groot is, zal een individueel bedrijf minder mogelijkheden hebben om eigen prijzen vast te stellen. En voor de verkoopstrategie maakt het ook nogal wat verschil of het om een massa-artikel gaat voor de consument of om een machine voor een petrochemische fabriek.

Maar ook de kosten van een product worden beïnvloed door de markt. De hoogte van de lonen, de prijzen van grondstoffen, de rente waar tegen geleend kan worden, enz. komen tot stand op eigen specifieke markten in zowel binnen- als buitenland. En daar kan een manager geen invloed op uitoefenen. Ten slotte wordt ook de wereld steeds complexer waardoor de manager voor nog meer uitdagingen komt te staan, zoals snelle technologische veranderingen en innovaties van producten.

In deze cursus behandelen we eerst de micro-economie waar keuzeproblemen aan de orde komen als 'hoeveel goederen moeten we produceren?' en 'levert uitbreiding van de productie wel meer winst op?' U verwerft inzicht in productie- en kostenfuncties en in de werking van de markten. Belangrijk onderdeel is ook de speltheorie waarop strategische beslissingen gebaseerd kunnen worden.

Daarna komen belangrijke macro-economische variabelen als economische groei, inflatie, werkloosheid, betalingsbalans en wisselkoersen aan de orde. Tussen deze variabelen bestaan relaties die duidelijk zichtbaar worden in de conjunctuurcyclus. Want als het goed gaat in een economie, dan zal dat ook een positieve invloed hebben op de bedrijvigheid en op de hoogte van de werkloosheid, maar niet zozeer op de inflatie en de betalingsbalans.

Omdat een markteconomie niet altijd perfect functioneert, heeft de overheid een aantal taken in ons land zoals het voorkomen van al te grote economische schommelingen en stagnatie (= stabilisatiefunctie), het zorgen voor een juiste afstemming van de productie op de behoeften (= allocatiefunctie) en het zorgen voor een rechtvaardig beschouwde verdeling van de welvaart (= verdelingsfunctie).

Het laatste blok gaat over geld. Geld kan de functie vervullen van ruilmiddel waardoor ruil van goederen en diensten vergemakkelijkt wordt. Door producten in geld uit te drukken, kunnen we ermee rekenen. Maar geld moet dan wel een stabiele waarde hebben. Daarom is de hoofddoelstelling van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) het handhaven van de prijsstabiliteit. De derde functie is die van oppotmiddel, omdat geld ook gebruikt kan worden om te sparen of te beleggen.

Om uw kennis te testen, dient u na afloop een interactief spel te spelen dat ontwikkeld is door De Nederlandsche Bank. Hierin krijgt u naast economische begrippen en verbanden, ook te maken met beleidskeuzes van de ECB en het ministerie van Financiën. Welke instrumenten hebben zij om beleid te voeren, welke (on)mogelijkheden bieden die instrumenten en wat doen de beleidsmakers in de praktijk?

Leerdoelen
Het algemene leerdoel van de cursus is inzicht te verschaffen in economische principes en factoren die ten grondslag liggen aan strategische beslissingen. Dat kunnen zijn micro-economische factoren waarop een manager invloed op kan uitoefenen en macro-economische factoren waarop hij of zij dat niet kan, maar die wel van belang zijn voor de organisatie.

Voor elke leereenheid zijn specifieke leerdoelen geformuleerd. Deze geven aan wat u na bestudering van de leereenheid moet kennen en kunnen. De leerdoelen van de cursus zijn dus te zien als een optelsom van de afzonderlijke leerdoelen.

Na bestudering van de cursus kunt u:
- de micro-economische basisprincipes rond vraag, aanbod, producenten- en consumentengedrag relateren aan strategische beslissingen;
- een eerste inschatting maken van de ontwikkeling van de economie op de korte, middellange en lange termijn aan de hand belangrijke macro-economische variabelen als economische groei, werkloosheid, inflatie en betalingsbalans;
- aangeven welke rol de overheid speelt in een economie middels haar stabilisatiefunctie, allocatiefunctie en herverdelingsfunctie;
- de economische betekenis van het geld uitleggen waarbij geld wordt gezien als ruilmiddel, als rekeneenheid en als oppotmiddel.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus met cursuscode B02111 en de cursussen OUX: Strategie en algemene economie voor management (B08113), Inleiding in de Nederlandse economie (E33111/E01131) en Economie voor niet-economen (E34112). Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. drs. L. van Veldhuizen.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een werkboek en een site in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.