Management accounting

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Management accounting
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB0902
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de traditionele opvatting over de sturing van organisaties neemt de Planning en Control cyclus een centrale plaats in. In deze cyclus worden strategische doelen vertaald in plannen, die vervolgens worden omgezet in acties, waarvan de uitkomsten tenslotte worden geëvalueerd en aanleiding kunnen zijn voor bijsturing. Bedrijfseconomische financiële en niet-financiële gegevens spelen in deze besturingscyclus een cruciale rol. Management Accounting houdt zich als praktische discipline bezig met het verzamelen, bewerken, analyseren, ordenen en presenteren van deze gegevens ten behoeve van de hiervoor besproken sturing.

In deze inleidende cursus Management accounting zullen de basisbeginselen en de kernbegrippen van het vakgebied management accounting worden besproken alsmede de belangrijke methoden, technieken en procedures, die bij het uitoefenen van de Management Accounting taak kunnen worden ingezet. Dit zal gebeuren aan de hand van vijf thema's.

Het eerste thema betreft kosten en kostprijsberekening. In dit thema zal eerst in het algemeen stil worden gestaan bij de verschillende kostenkernbegrippen, zoals directe en indirecte kosten, vaste en variabele kosten, alternatieve kosten en kostenstructuur. Meer in het bijzonder zal vervolgens worden ingegaan op kostprijsberekeningen. Traditionele systemen van kostprijsberekeningen passeren hierbij de revue, maar veel aandacht zal ook besteed worden aan een verfijnder systeem van kostenverbijzondering, namelijk activity based costing.

Het tweede thema betreft beslissingscalculaties. In dit thema zal worden besproken hoe het idee van “relevante kosten en opbrengsten” kan worden gebruikt voor het nemen van managementbeslissingen tussen verschillende alternatieven betreffende de activiteiten en processen van een organisatie, zoals een vervangingsinvestering of een make-or-buy-beslissing . Ook zal in dit thema worden besproken hoe kosteninformatie een hulpmiddel kan zijn bij beslissingen over prijsstelling en assortiment op korte en lange termijn.

Het derde thema betreft management accounting- en beheersingssystemen voor strategische doeleinden. In dit thema zullen verschillende management accounting- en beheersingssystemen worden besproken, zoals Kaizen costing, milieukostencalculaties en benchmarking. Ook zal worden ingegaan op de belangrijke kenmerken die die systemen zouden moeten bezitten vanuit een gedragsmatig oogpunt. Extra aandacht in dit thema zal worden besteed aan het prestatiemetingssysteem de Balanced Scorecard. Dit prestatiemetingssysteem werkt als een instrument voor strategiebeheersing door, uitgaande van de strategie, op integratieve wijze, te bestaan uit financiële en niet- financiële maatstaven, vanuit een financieel, een klant-, een intern en een leerperspectief.

Het vierde thema betreft budgettering. In dit thema zal worden gekeken naar de rollen en het gebruik van budgetten, de stappen in budgetteringsproces, het master budget, de verschillende soorten operationele en financiële budgetten en de relaties daartussen, de vaststelling en interpretatie van verschillende soorten verschillenanalyses, budgettering op basis van activiteiten en tenslotte de gedragsmatige aspecten van budgettering.

Het vijfde thema betreft management accounting problematiek bij verantwoordelijkheidscentra. In dit thema wordt aandacht besteed aan waarom, wanneer en hoe bedrijven verschillende soorten verantwoordelijkheidscentra gebruiken en wat adequate prestatiemaatstaven zijn om verantwoordelijkheidscentra te beoordelen. Ook wordt ingegaan op interne transacties tussen verantwoordelijkheidscentra en de vaststelling van een adequate verrekenprijs. Daarnaast wordt in dit thema nog stilgestaan bij financiële ratio analyse en de beperkingen hiervan.

Het doel van deze cursus is kennis en inzicht te verwerven in bovenstaande management accounting-onderwerpen en deze kennis en inzichten toe te kunnen passen in praktijksituaties

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Management accounting (MB0902), Management accounting (B09111) en de cursus Introductie management accounting (E23111) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. dr. P.E. Kamminga en dhr. D. Smeulders.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Het tekstboek: Management Accounting, Nederlandse bewerking, Atkinson, A.A., Kaplan, R.S., Matsumura, E.M. & S.M. Young, Nederlandse bewerking: Duimstra, F. & W.M. van der Vooren, Vijfde herziene druk, Pearson.