Financieel management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Financieel management
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB1502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Financieel management vertoont nauwe verwantschap met enkele specifieke cursussen uit de bachelor Bedrijfskunde: Financiële markten en Risicomanagement en administratieve organisatie. Terwijl Financieel management is gericht op financiële beslissingen in ondernemingen, concentreert Financiële markten zich daarentegen op de werking van financiële markten, de toegang van ondernemingen tot deze markten om financiële middelen aan te trekken en de afstemming van vraag en aanbod op deze markten door ondernemingen en vermogensverschaffers / beleggers. De cursus Risicomanagement en administratieve organisatie bestudeert de verschillende vormen van risico waarmee ondernemingen worden geconfronteerd en bespreekt instrumenten om deze te beteugelen en te beheersen, zowel via interne systemen van ondernemingen als via externe hedging-instrumenten.
De cursus is deels gericht op het verwerven van kennis en inzicht in financieel economische theorieën en concepten. In de taken die hierop zijn gericht, bestudeert u diverse hoofdstukken uit het tekstboek bij deze cursus. Daarnaast besteedt de cursus uitgebreide aandacht aan het toepassen van deze kennis en inzichten. Aan de hand van diverse oefenopgaven en drie uitgebreide integratieve casussen worden diverse basisvaardigheden van de financieel manager ontwikkeld.

Leerdoelen
Leerdoelen met betrekking tot kennis en inzicht
Na afronding van de cursus heeft u kennis van en inzicht in:
- de basisterminologie, basale begrippen, technieken, modellen en theorieën op het gebied van ondernemingsfinanciering
- de investeringsbeslissing en methoden en technieken die de financieel manager daarbij ter beschikking staan
- de invloed van onzekerheid op de investeringsbeslissing
- de grondbeginselen van (de relatie tussen) risico en rendement
- de relatie tussen risico en de vermogenskosten(voet) van een onderneming
- de relatie tussen de financieringsbeslissing en de investeringsbeslissing
- de relatie tussen de vermogensstructuur en de waarde van de onderneming
- de kortetermijn-financieringsbeslissingen, i.h.b. in werkkapitaalbeheer en financiële planning en analyse.

Leerdoelen met betrekking tot vaardigheden
Na afronding van de cursus bent u in staat om:
- op basis van de aangereikte literatuur kernvraagstukken van ondernemingsfinanciering in de praktijk te herkennen en te definiëren
- het principe van tijdsvoorkeur en de tijdswaarde van geld toe te passen op de investeringsbeslissing
- investeringsselectietechnieken toe te passen om waardemaximaliserende projecten te analyseren, te selecteren en ondernemingen te waarderen
- componenten van werkkapitaal te beheren
- technieken toe te passen om de risico’s waarmee financieel managers worden geconfronteerd te analyseren
- methoden toe te passen om een gedegen begroting of financieel plan te ontwerpen
- bovengenoemde aspecten van het complexe geheel van kernvraagstukken van ondernemingsfinanciering in onderlinge samenhang te doorgronden
- vraagstukken op dergelijke aspecten op te lossen en helder te rapporteren in een daarvoor geschikt format (bijv. Excel).

Leerdoelen met betrekking tot houding
U heeft na afronding van de cursus een analytische houding ontwikkeld die u in staat stelt om kritisch op financieringsbeslissingen te reflecteren.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursus Financieel management (MB1502) is wederzijds uitsluitend met de cursus Financieel management (B35111) en Financieel management 1 (E32211). Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus Financieel management bouwt voort op de fundamenten van ondernemingsfinanciering die reeds zijn gelegd in de cursus Ondernemerschap (MB2502). De financieringsonderwerpen die in Ondernemerschap zijn besproken, kunt u zien als voorkennisvereisten voor de onderhavige cursus Financieel Management. Zo zijn in Ondernemerschap voor de ondernemingsfinanciering cruciale concepten als ondernemingswaarde, winst, kastromen, kasstroomoverzicht en financiële planning reeds geïntroduceerd.
De cursus kent geen ingangseisen. In principe kan deze cursus op zichzelf staand worden bestudeerd, doch de aan te bevelen volgorde luidt Financieel management, Financiële markten en tot slot Risicomanagement en administratieve organisatie.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De cursus wordt uitsluitend begeleid in een vastgestelde periode van 10 aaneengesloten weken zoals weergegeven in een rooster. Tevens is de cursus zo ontwikkeld dat u deze grotendeels zelfstandig kunt bestuderen. Daartoe is in de cursus als het ware begeleiding ingebakken in de vorm van:
- studeeraanwijzingen op cursusniveau en per taak
- standaarduitwerkingen
- bijeenkomsten: een (virtuele) startbijeenkomst in week 1 en eeneventuele (virtuele) klas sessie gerelateerd aan de cursusonderwerpen halverwege de begeleidingsperiode
- persoonlijke begeleiding door een docent die inhoudelijke feedback op uitwerkingen bij bepaalde opdrachten verzorgt, en die inhoudelijke, didactische, planningstechnische en procedurele vragen beantwoord.

Docenten

Mw. prof. dr. S. Kleimeier (cursuscoördinator en plaatsvervangend examinator) en dhr. drs. H. Spekreijse (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Meer informatie

De didactiek van de cursus past bij de praktijkgerichte opzet en het uitgangspunt van activerend onderwijs. Daartoe worden drie cursusdelen afgesloten met een uitgebreide integratieve casus. Om inhoud te geven aan activerend onderwijs en samenwerkend leren is het studenten toegestaan om duo’s te vormen en de casussen in duo-verband uitwerken. Op deze manier leert u niet alleen van de docenten en het materiaal, maar ook van elkaar door elkaar te stimuleren, te motiveren en te helpen met de studie.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
- De cursussite in de digitale leeromgeving. Deze vervult een leidende rol. De inhoud onder de knop Cursus staat hierbij centraal. Op deze cursussite treft u onder andere aan de taken en opdrachten, diverse uitgebreide casussen en een oefententamen. Het materiaal bevat tevens diverse facultatieve, illustratieve video's om studenten te ondersteunen.
- (Een elektronische versie van) het tekstboek van Brealey, Myers, Allen Principles of Corporate Finance, 12th edition (in het vervolg: ‘BMA’). Uit dit boek worden in het kader van deze cursus de hoofdstukken 5 t/m 9, 10.1 en 10.2, 17 t/m 19, en 29 - 30 bestudeerd.
- Begeleiding door een docent met fysieke en/of virtuele bijeenkomsten. Bovendien wordt u aangemoedigd om samen te werken met andere studenten; hiertoe kunt u de communicatiefaciliteiten van de digitale leeromgeving gebruiken (bijv. het vormen van duo's of studiegroepjes, of het uitwisselen van vragen, enz.).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.