Financieel management

Financieel management

  • Managementwetenschappen
  • MB1512
  • 5 EC
  • Vanaf € 384
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Het management van een organisatie houdt zich bezig met onderling samenhangende vakgebieden, waaronder financieel management. Nadat vanuit het ondernemingsdoel een strategie is bepaald waaruit een concreet investeringsvoorstel volgt, moet het management de financiële haalbaarheid ervan bepalen. Daarbij worden uitgaven geschat voor de initiële investering, het aannemen van personeel, marketingcampagnes, maar ook voor de totale ontvangsten uit die investering. Financieel management heeft zo een grote impact op alle functies, zoals productie, personeelszaken of marketing. Een financieel manager functioneert daarom als een spin in het web en diens beslissingen zijn allesbepalend voor het resultaat.

De cursus behandelt financieel-economische theorieën die al decennialang leidend zijn. Als leidraad geldt dat financieel managers van ondernemingen zich richten op maximalisatie van de aandeelhouderswaarde en efficiency en rationeel gedrag vertonen. Je richt je in deze cursus in het bijzonder op het toepassen van de theorieën en instrumenten in financiële vraagstukken. Deze vraagstukken hebben betrekking op de investerings- en financieringsbeslissingen van financieel managers, de vermogensstructuur en vermogenskosten van de onderneming, het werkkapitaalbeheer, de interactie van investerings- en financieringsbeslissingen en de invloed van deze beslissingen op risico- en rendementsafwegingen en uiteindelijk de aandeelhouderswaarde.

Je ontwikkelt in deze cursus een analytische houding die je in staat stelt om kritisch te reflecteren. Je hebt kennis van en inzicht in:
- de basisterminologie, basale begrippen, technieken, modellen en theorieën op het gebied van ondernemingsfinanciering
- de investeringsbeslissing en methoden en technieken die de financieel manager daarbij ter beschikking staan
- de invloed van onzekerheid op de investeringsbeslissing
- de grondbeginselen van (de relatie tussen) risico en rendement
- de relatie tussen risico en de vermogenskosten(voet) van een onderneming
- de relatie tussen de financieringsbeslissing en de investeringsbeslissing
- de relatie tussen de vermogensstructuur en de waarde van de onderneming
- de beslissingen over kortetermijnfinanciering, waaronder werkkapitaalbeheer en financiële planning en analyse.
Meer informatie
De didactiek van de cursus past bij de praktijkgerichte opzet en het uitgangspunt van activerend onderwijs. Daartoe worden cursusdelen afgesloten met uitgebreide oefeningen van ‘questions and problems’. Om inhoud te geven aan activerend onderwijs en samenwerkend leren is het studenten toegestaan om duo’s te vormen en deze oefeningen in duo-verband uit te werken. Op deze manier leer je niet alleen van de docenten en het cursusmateriaal, maar ook van elkaar door elkaar te stimuleren, te motiveren en te helpen met de studie.

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus is (nog) niet mogelijk.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 28 april 2025. We adviseren om uiterlijk zondag 13 april 2025 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 13 april 2025 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2025.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de gelijknamige cursus(sen) met code MB1502 en B35111 en met de cursus E32211 Financieel management 1. Dit betekent dat deze cursussen wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

De cursus Financieel management bouwt voort op de fundamenten van ondernemingsfinanciering die zijn gelegd in de cursus Ondernemerschap (MB2502). De in deze cursus besproken informatie over financiering betreft vereiste voorkennis voor de cursus Financieel management. Zo zijn in Ondernemerschap cruciale concepten op het gebied van ondernemingsfinanciering geïntroduceerd, zoals ondernemingswaarde, winst, kasstromen, tijdswaarde van geld, contante waarde, kasstroomoverzicht en financiële planning.

De cursus kent geen ingangseisen en kan dus in principe als opzichzelfstaand worden bestudeerd. Het is echter aan te bevelen om achtereenvolgens deel te nemen aan Financieel management (deze cursus), Financial markets (MB2112), en tot slot Risicomanagement en administratieve organisatie (MB2312).

Begeleidingsvorm

De cursus wordt uitsluitend begeleid in een vastgestelde periode van 10 aaneengesloten weken zoals weergegeven in het rooster. Tevens is de cursus zo ontwikkeld dat je deze grotendeels zelfstandig kunt bestuderen, met behulp van:
- studeeraanwijzingen op cursusniveau en per taak
- standaarduitwerkingen van ‘questions and problems’ en tentamenoefeningen
- een virtuele startbijeenkomst in week 1 en eventuele virtuele bijeenkomsten ter afsluiting van elk cursusdeel
- persoonlijke begeleiding door een docent die inhoudelijke, didactische, planning technische en procedurele vragen beantwoordt.

Docenten

Mw. prof. dr. S. Kleimeier (cursuscoördinator en plaatsvervangend examinator) en dhr. drs. H. Spekreijse (examinator).

Tentamenvorm

Tentamenvorm is nog niet bekend.

Tentamentoelichting

Je dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen:
- de cursussite in de digitale leeromgeving. Deze vervult een leidende rol. Op deze cursussite vind je onder andere de taken, opdrachten en diverse oefeningen ter voorbereiding op het tentamen. Het materiaal bevat tevens diverse facultatieve, illustratieve video's ter ondersteuning van de literatuurstudie.
- het tekstboek van Brealey, Myers, Allen & Edmans, Principles of Corporate Finance, 14th edition (in het vervolg: ‘BMAE’). Uit dit boek worden in het kader van deze cursus hoofdstukken 5 t/m 9, 10.1 en 10.2, 16 t/m 18, 30 en 31 bestudeerd.
- begeleiding door een docent met eventuele virtuele bijeenkomsten. Bovendien word je aangemoedigd om samen te werken met andere studenten; hiervoor kun je de communicatiefaciliteiten van de digitale leeromgeving gebruiken (bijvoorbeeld voor het vormen van duo's of studiegroepjes, of het uitwisselen van vragen, enz.).

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.