Business marketing

Business marketing

  • Managementwetenschappen
  • MB1602
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De cursus maakt je vertrouwd met recente ontwikkelingen en uitdagingen in het sterk veranderende business-to-business (b2b) speelveld. Klassieke marketingcampagnes op basis van eenzijdige communicatie zijn definitief niet meer van deze tijd. Business marketeers maken steeds meer gebruik van sociale media en content marketing om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van klanten in een b2b context, zoals de behoefte aan relevante en gedetailleerde informatie over producten en diensten. Verder hebben b2b-bedrijven te maken met hogere eisen van klanten; alles moet sneller, beter en goedkoper, oude businessmodellen maken plaats voor nieuwe. Zowel klanten als leveranciers zijn professionals, wat belangrijke consequenties heeft voor de manier waarop de transacties verlopen en waarop relaties worden onderhouden. Gevoegd bij de steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid zal duidelijk zijn dat het vakgebied business marketing onderhevig is aan snelle, ingrijpende veranderingen. De cursus Business marketing speelt niet alleen in op deze veranderingen, maar biedt ook passende kennis en vaardigheden, in combinatie met de nodige nuance, reflectie en inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus verwachten we dat je:
- de verschillende kernbegrippen uit de business marketing kunt herkennen, definiëren en toepassen op relatief eenvoudige cases
- de aangereikte kennis en vaardigheden voor het managen van klantrelaties in een b2b-context kunt toepassen
- de belangrijkste theoretische visies en stromingen binnen business marketing begrijpt en kunt benoemen
- over een kritische, reflectieve houding beschikt ten aanzien van de gangbare kennis in en praktijk van het vakgebied
- inzicht hebt in de veronderstellingen, mogelijkheden en beperkingen van verschillende marketingtheorieën en (wetenschappelijke) kennis op het gebied van business marketing.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Aanbevolen wordt dat je eerst de cursus Marketing (MB0702 resp. MB0712) hebt afgerond.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft een vast startmoment en volgt een rooster waarin de studietaken en opdrachten zijn aangegeven. De begeleiding vindt plaats via feedback op ingeleverd werk en er is voorzien in vangnetbegeleiding van een docent.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
De online rekenmachine
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een online leeromgeving met instructies, opdrachten, standaardfeedback, wetenschappelijke artikelen, praktijkcases en oefententamens. Verder ontvang je het tekstboek Business marketing van Gelderman, C.J. & Van der Hart, H., 2022, 7e druk, een coproductie van de Open Universiteit en Noordhoff Uitgevers.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kun je via de cursussite in de digitale leeromgeving terecht in de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleiders informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.