Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Administratieve organisatie en risicomanagement
Managementwetenschappen | 5 EC
Code MB2302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De inhoud van deze cursus vormt een combinatie van de vakgebieden finance en management control. Zoals de naam al aangeeft staan risicomanagement en de borging van informatiebetrouwbaarheid centraal. De term ‘risicomanagement’ kent vele invalshoeken en de cursus richt zich op twee ervan: risico’s die direct de bedrijfsvoering en informatiemanagement van organisaties raken (het managementperspectief, deel 1 van de cursus) en financiële risico’s (het finance-perspectief, deel 2 van de cursus). Beide invalshoeken zijn met elkaar verbonden via de beheers- en verantwoordelijkheidsstructuur van en binnen een organisatie. In een mix van onderwijsvormen maakt u kennis met verschillende risicobeheersingsinstrumenten. Meer specifiek met onderwerpen als governance, Enterprise Risk Management, opties, kredietrisico, hedging, functiescheiding en IT-control. Aan het einde van de cursus beschikt u over basiskennis bijdraagt aan het ‘in control’ zijn van een organisatie.

In deel 1, het managementperspectief, wordt de nadruk gelegd op manieren om interne risico’s te beheersen. Deze liggen met name gecentreerd rond organisatieprocessen. Let op dat het rooster, en dus de taken, beginnen bij hoofdstuk 8 van het boek! Omwille van didactiek is ervoor gekozen niet geheel de hoofdstukindeling van het boek aan te houden. Ten eerste wordt in de cursus een introductie gegeven over administratieve organisatie. Over het ontstaan, het belang en de ontwikkeling ervan. Vervolgens worden organisatieprocessen in algemeenheid besproken in het tweede onderdeel, waarna in het derde onderdeel meer wordt ingegaan op de beheersing van deze processen. In het vierde onderdeel komt de beheersing terug en wordt dit onderwerp wat uitgediept naar typen organisaties. Ten slotte vormt het vijfde deel een verdere verdieping, waarbij voor een paar meest voorkomende organisatietypen de beheersing nader wordt besproken. In het vierde en vijfde onderdeel wordt aangegeven hoe organisatieprocessen en beheersingstechnieken samenhangen en hoe de manager kan komen tot een integraal risicomanagement vanuit managementperspectief.

In deel 2, Het finance-perspectief, wordt de nadruk gelegd op financiële instrumenten om risico’s te beheersen. Ten eerste zullen opties worden geïntroduceerd en geëvalueerd waarmee managers proberen om de risicogevoeligheid van de onderneming te reduceren. Ondernemingen gebruiken opties om schommelingen in goederenprijzen, rentetarieven en wisselkoersen op te vangen. Het tweede onderwerp is de waardering van obligaties en de technieken die door banken en investeerders worden gebruikt om de kans te berekenen dat de kredietnemer niet in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als derde wordt gekeken naar hoe ondernemingen financiële contracten, zoals fowards, futures en swaps, kunnen gebruiken om risico’s te verkleinen. Een internationaal opererende manager heeft te maken met verschillende valuta, interesttarieven en inflatiecijfers. In het laatste onderwerp wordt gekeken hoe deze elementen samenhangen en hoe de manager kan komen tot een integraal risicomanagement vanuit het finance-perspectief.

Samenhang met andere cursussen
Administratieve organisatie en risicomanagement is opgezet in samenhang met twee andere cursussen, te weten Financieel management (MB1502) en Financiële markten (MB2102). Financieel management richt zich op financiële besluitvorming binnen organisaties. Financiële markten concentreert zich op financiële markten op zich en hoe organisaties interacteren met deze markten en met hun investeerders. Administratieve organisatie en risicomanagement beschouwt, vanuit zowel een perspectief van sturing (management control) als financieel management, diverse risico’s welke organisaties tegenkomen. Het laat manieren zien welke deze organisaties vervolgens kunnen volgen om deze risico’s beheersbaar te maken middels interne beheersing systemen en hedging. Elke genoemde cursus is op zichzelf te volgen. Echter wordt aanbevolen eerst Financieel management, vervolgens Financiële markten en ten slotte Administratieve organisatie en risicomanagement te volgen.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, verwachten we dat u:
- de evoluerende context van administratieve organisatie kunt benoemen en kunt aangeven hoe administratieve organisatie gerelateerd kan worden aan risicomanagement;
- de in Paur et al. (2017) gebruikte typologie van organisaties en de daarbij gebruikte specifieke kenmerken kunt benoemen en een generiek procesmodel en een procestypologie kan begrijpen, benoemen en toepassen. U kunt onderbouwingen en de logica van organisatorische processen begrijpen en wat de relatie is tussen (veranderende) processen, risicobeperking (controle) en informatie en deze benoemen;
- begrijpt welke rol informatie speelt bij de besluitvorming en de controle en hoe de betrouwbaarheid van informatie kan worden gedekt. De reden van controles begrijpen en vormen van controle kunnen herkennen en kunt u organisatorische processen en autorisatietabellen kan samenstellen;
- elementen van administratieve organisatie in onderlinge samenhang en de relaties tussen verschillende soorten functies en hun rol binnen een waardekringloop kunt beschrijven, begrijpen en toepassen;
- een set beschreven organisatiekenmerken kunt benoemen en relateren aan een specifieke typologie. U kunt algemene beheersingsmaatregelen en eraan gerelateerde risicobeheersmaatregelen benoemen en begrijpen die specifiek zijn voor verschillende typen organisaties;
- verschillende soorten opties, optiewaarderingsmethoden en de daarbij gebruikte basisterminologie, concepten en payoffs in verband met opties benoemen, begrijpen en deze kennis toepassen;
- de waardering van bedrijfsschulden met een kans op wanbetaling, obligatieratings en de relatie ervan met de kans op wanbetaling, de verschillende kredietwaardigheidsmodellen en hun toepassingen, het begrip ‘Value at Risk’ benoemen, begrijpen en toepassen;
- het concept ‘hedging’, welke hedgingstrategieën bedrijven, hanteren, benoemen en begrijpen en veelgebruikte instrumenten (futures, termijncontracten en swaps) benoemen, begrijpen en toepassen;
- het verband tussen contante koersen, termijnkoersen, rentevoeten en inflatiepercentages, het valutarisicobeheer op basisniveau en internationale investeringsbeslissingen en politieke risico’s benoemen, begrijpen en toepassen.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 18 november 2019. We adviseren om uiterlijk zondag 3 november 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2019 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2019.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

De cursussen Administratieve organisatie (MB1802), Administratieve organisatie (B34111) en Administratieve organisatie (E19111) zijn wederzijds uitsluitend. Dit betekent dat zij wegens inhoudelijke overlap niet samen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaard.

Docenten

Dhr. T. van Zanten MSc RC en dhr. prof. dr. D. Bams.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een ingerichte cursussite in de digitale leeromgeving en twee studieboeken:
1. Brealey, Myers, Allen 'Principles of Corporate Finance', 12th edition (Engelstalig).
2. Paur, Mittelmeijer, Van Stratum, Lieftink 'Beginselen van de Administratieve Organisatie', 3e druk (Nederlands).

Mediagebruik

Live stream van enkele colleges, video's.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.