Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2
Managementwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0103
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

We sluiten aan bij de definitie van Child (2015) die organiseren ziet als een manier waarop mensen hun activiteiten (in de context van werk) verdelen en afstemmen om een gemeenschappelijk doel te realiseren. In deze benadering is organiseren een proces dat nooit af is maar wel probeert in te spelen op veranderende omstandigheden in de omgeving (globalisering, digitalisering, veranderende arbeidsmarkt) In dit verband liggen organiseren en veranderen in elkaars verlengde. De nadruk ligt op het kunnen begrijpen wat organiseren is, hoe het werkt en welke hulpmiddelen managers hebben om organiseren tot stand te brengen. De geboden kennis gaat echter verder dan een technisch, instrumenteel perspectief op organiseren en veranderen. We laten zien dat de meer formele aspecten van organiseren zoals werkprocessen, procedures, systemen en organisatiestructuren in wisselwerking functioneren met de meer informele aspecten van organiseren als leiderschap, cultuur en macht. Immers snelle veranderingen in de omgeving van organisaties en in ontwikkelingen in ICT en technologie maken het steeds moeilijker om alles van te voren in detail en procedures en structuren te gieten. De complexiteit van processen en de afhankelijkheid van gespecialiseerde kennis leiden tot de noodzaak van decentralisatie van beslissingen naar teams en individuen. We zien organisatievormen ontstaan met mogelijkheden voor toenemende autonomie, vrijheid en empowerment. Tegelijkertijd neemt de druk op verantwoording, transparantie en controle toe. Dit laat de dilemma's van hedendaags organiseren zien zoals de keuze voor centralisatie-decentralisatie en control versus commitment. De essentie van organiseren is het kunnen overbruggen van spanningsvelden in organisaties. Deze cursus gaat uitgebreid in op de verandering van organisatievormen en manieren van organiseren, ook wel organisatie-innovatie genoemd. Denk aan bijvoorbeeld netwerkorganisaties, lean organiseren, zelfsturende teams, coöperatieve organisatievormen.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus kunnen studenten:
- begrijpen hoe in hedendaagse organisaties wordt omgegaan met het vraagstuk van het organiseren en veranderen;
- veranderende visies op organiseren relateren aan verschuivingen in het gangbare managementparadigma;
- verschillende thema’s onderscheiden, die een rol spelen in het veranderproces en verandering in het algemeen;
- hun (eigen) casusorganisatie analyseren/diagnosticeren in termen van organisatie- en veranderingsdilemma’s en relateren aan spanningsvelden binnen organiseren;
- deze organisatiediagnose methodisch uitvoeren (data verzamelen, analyseren en conclusies trekken);
- paradigma’s, opvattingen en oplossingen in termen van organiseren en veranderen ter discussie stellen.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. U bent aangemeld/ingeschreven voor de cursus MM0003 of heeft deze cursus afgerond.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Deze cursus vormt de tweede cursus van vier gerelateerde cursussen uit het eerste jaar van de Master of Science in Management.

Voorkennis

Kennis van de cursus Strategie en marketing - Advanced studies in management 1. We verwachten een vertrouwdheid met organisatieverschijnselen.
Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Elke student krijgt een persoonlijke tutor.
Er zijn diverse contactmomenten in de cursus. U krijgt feedback op ingeleverd werk, dat kan bestaan uit een automatische terugkoppeling of een individuele terugkoppeling van een tutor. De tutor geeft niet alleen feedback, maar bewaakt en stimuleert ook uw studievoortgang.
Er is ook voorzien in een startbijeenkomst en in een bijeenkomst waar de cursus wordt afgesloten en de opstap naar de volgende cursus in het masterprogramma wordt gezet (Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3). Het werken met een duo-partner gedurende de studie wordt door de tutor gestimuleerd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. do 19-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Antwerpen
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 16-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. do 19-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Parkstad Limburg
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 23-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. ma 23-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. wo 18-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Zwolle
Kwartiel 2 - begeleider: Diverse docenten
1. di 17-11-2020 / 16.00-20.00 uur

Docenten

Mw. lic. M. Coun en dhr. drs. M. van Luik.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen is een ‘bijzondere verplichting’ en bestaat uit twee opdrachten gedurende de looptijd van de cursus. Het gewogen gemiddelde van deze twee cijferopdrachten bepaalt het eindcijfer.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit:
- een tekstboek: Child (2015). Organization: contemporary principles and practice. Blackwell Publishing.
- een reader met artikelen, teksten en cases.
- een reader met een aantal state-of-the-art artikelen op het gebied van organiseren en veranderen.
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving met studietaken en opdrachten.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite van de cursus in de digitale leeromgeving terecht voor de cursusinformatie, een groot deel van de cursusinhoud, het rooster en alle opdrachten.