Duurzaam human resource management

Duurzaam human resource management

  • Managementwetenschappen
  • MM0514
  • 10 EC
  • Vanaf € 704
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In dit keuzevak benaderen we HRM vanuit een duurzaam perspectief, met aandacht voor de belangen van zowel organisatie (vaak aangeduid als ‘strategisch’ HRM) als medewerker. De volgende vraagstukken komen aan bod:
- In hoeverre kan HRM een bijdrage leveren aan de prestaties van organisaties, op korte en lange termijn?
- In welke mate speelt de strategische fit van het HR-beleid hierin een rol?
- En hoe kan het HR-beleid bijdragen aan de duurzaamheid van een organisatie?
- Welke impact heeft HRM op het welzijn van werknemers en hoe kunnen we dit welzijn versterken?
- Hoe kan het HR-beleid op een open en verbindende wijze afgestemd worden op de steeds veranderende omgeving?
- En hoe zorgen we ervoor dat de organisatie en de medewerkers toekomstbestendig en blijvend inzetbaar zijn?
Verschillende theoretische perspectieven en wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent deze vraagstukken worden in dit keuzevak uiteengezet en in de praktijk verkend door het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve analyses bij (casus)organisaties.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus:
- heb je kennis en inzicht in wat duurzaam en strategisch HRM inhoudt en hoe deze twee vormen van HRM zich t.o.v. elkaar verhouden
- heb je kennis en inzicht in recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het veld van duurzaam HRM
- ben je in staat om HR-vraagstukken vanuit een duurzaam en strategisch perspectief te analyseren
- ben je in staat om kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken toe te passen binnen het vakgebied van duurzaam HRM
- ben je in staat om op basis van een uitgebreide analyse een advies te ontwikkelen voor het HR-beleid van een bestaande organisatie
- ben je in staat om verschillende academische vaardigheden toe te passen binnen het vakgebied van duurzaam HRM.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. De cursussen ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en je bent ingeschreven voor ASM 4 (of hebt deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende cursus MM0312 Voorbereiding afstudeeronderzoek DHRM.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

Parallel aan deze cursus volg je de bijbehorende cursus MM0312 Voorbereiding afstudeeronderzoek DHRM.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4.
Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.
Daarnaast wordt verondersteld dat je kennis en vaardigheden omtrent operationeel HRM hebt, zoals doorgaans is opgedaan in een bacheloropleiding. Dit betekent dat je basiskennis hebt van de belangrijkste domeinen van personeelsmanagement: werving, selectie, beoordelen, opleiden, enz. Deze cursus gaat uitdrukkelijk uit van de idee dat die kennis aanwezig is. Mocht dat in de voorgaande bacheloropleiding niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen, dan is het raadzaam om eerst een dergelijke bachelorcursus te volgen (bijv. MB0112 Human resource management) of via een handboek kennis te nemen van deze materie (bijv. Leerboek HRM, red. F. Kluijtmans, A. Kampermann, Noordhoff Uitgevers, 2021).

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursusstof kan thuis of elders bestudeerd worden en nodigt uit tot analyse van de eigen praktijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Ook werken we aan het ontwikkelen van een academische attitude met expliciete voorbereiding op de scriptiefase.
Naast cursusmaterialen wordt er een leerpad aangeboden en zijn er op vastgestelde momenten toetsmogelijkheden. In dit leerpad zijn vaste (en verplichte) begeleidingsmomenten opgenomen (zowel digitaal als fysieke bijeenkomsten), waarin docenten de lesstof zullen toelichten, vragen beantwoorden en feedback zullen geven. Opdrachten en uitwerkingen die worden ingeleverd, worden op vastgestelde momenten van schriftelijke feedback en beoordeling voorzien. Voor vragen buiten de bijeenkomsten om kun je met de docenten contact opnemen per e-mail.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen voor deze cursus bestaat uit het maken van twee schriftelijke tentamenopdrachten. Tentamenopdracht 1 bestaat uit een duo-opdracht waarin je een kwalitatieve analyse maakt binnen een zelfgekozen organisatie. Tentamenopdracht 2 is een individuele opdracht waarin je een kwantitatieve analyse maakt op basis van aangereikte data. Deze opdrachten tellen elk voor 50% mee in het eindcijfer. De cursus is met een voldoende afgerond indien je een voldoende (5,5 of hoger) behaalt voor beide tentamenopdrachten, en in totaal dus ook een eindcijfer behaalt van 5,5 of hoger.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitale leeromgeving met studeeraanwijzingen, studieondersteuning in de vorm van videofragmenten, extra wetenschappelijke literatuur, zelftoetsen, reflectieopdrachten, links naar interessante informatie, enz. Ook de tentamenopdrachten en beoordelingsformulieren vind je hier. In de digitale leeromgeving vind je ook een elektronische reader met de basisliteratuur voor de cursus.

Mediagebruik

Deze cursus maakt gebruik van korte videofragmenten die het leerproces ondersteunen. Ook wordt een aantal Virtuele Klassen georganiseerd via Collaborate Ultra (beschikbaar via de digitale leeromgeving).

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving word je door de cursus geleid door middel van studietaken, leeraanwijzingen, videofragmenten en zelftoetsen. Daarnaast worden ook aanvullende wetenschappelijke artikelen beschikbaar gesteld. Inleveren van en feedback geven op tentamenopdrachten verloopt eveneens via de digitale leeromgeving.