Duurzaam strategisch human resource management

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Duurzaam strategisch human resource management
Managementwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code MM0514
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In dit keuzevak benaderen we HRM vanuit een strategisch en duurzaam perspectief, met aandacht voor de belangen van zowel organisatie als medewerker. De volgende vraagstukken komen aan bod:
- In hoeverre kan HRM een bijdrage leveren aan de prestaties van organisaties, op korte en lange termijn?
- In welke mate speelt de strategische fit van het HR-beleid hierin een rol?
- En hoe kan het HR-beleid bijdragen aan de duurzaamheid van een organisatie?
- Welke impact heeft HRM op het welzijn van werknemers en hoe kunnen we dit welzijn versterken?
- Hoe kan het HR-beleid op een open en verbindende wijze afgestemd worden op de steeds veranderende omgeving?
- En hoe zorgen we ervoor dat de organisatie en de medewerkers toekomstbestendig en blijvend inzetbaar zijn?
Verschillende theoretische perspectieven en wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent deze vraagstukken worden in dit keuzevak uiteengezet en in de praktijk verkend door het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve analyses bij (casus)organisaties.

Leerdoelen
Na bestudering van deze cursus:
- heeft u kennis en inzicht in wat strategisch en duurzaam HRM inhoudt en hoe deze twee vormen van HRM zich t.o.v. elkaar verhouden
- heeft u kennis en inzicht in recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het veld van strategisch en duurzaam HRM
- bent u in staat om HR-vraagstukken vanuit een strategisch en duurzaam perspectief te analyseren
- bent u in staat om kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken toe te passen binnen het vakgebied van strategisch en duurzaam HRM
- bent u in staat om op basis van een uitgebreide analyse een advies te ontwikkelen voor het HR-beleid van een bestaande organisatie
- bent u in staat om verschillende academische vaardigheden toe te passen binnen het vakgebied van strategisch en duurzaam HRM.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Management. ASM 1, 2 en 3 zijn afgerond en u bent ingeschreven voor ASM 4 (of heeft deze cursus afgerond).
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk in combinatie met de bijbehorende Voorbereiding afstudeeronderzoek DSHRM.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


Parallel aan deze cursus volgt u de cursus Voorbereiding afstudeeronderzoek DSHRM.

Voorkennis

Kennis van de cursussen Advanced studies in management 1 t/m 4.
Een redelijke (passieve) beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige teksten.
Daarnaast wordt verondersteld dat u kennis en vaardigheden omtrent operationeel HRM heeft, zoals doorgaans is opgedaan in een bacheloropleiding. Dit betekent dat u basiskennis heeft van de belangrijkste domeinen van personeelsmanagement: werving, selectie, beoordelen, opleiden, enz. Deze cursus gaat uitdrukkelijk uit van de idee dat die kennis aanwezig is. Mocht dat in de voorgaande bacheloropleiding niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen, dan is het raadzaam om eerst een dergelijke bachelorcursus te volgen (bijv. MB0112 Human resource management) of via een handboek kennis te nemen van deze materie (bijv. Leerboek HRM, red. F. Kluijtmans, A. Kampermann, Wolters-Noordhoff, 2017).

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursusstof kan vanaf thuis of elders bestudeerd worden en staat ten dienste van de analyse van de eigen praktijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een academische attitude met expliciete voorbereiding op de scriptiefase.
Naast het leveren van cursusmaterialen, wordt er een leerpad aangeboden en toetsmogelijkheden op vastgestelde momenten. In dit leerpad zijn vaste begeleidingsmomenten opgenomen (zowel digitaal als fysieke bijeenkomsten), waarin docenten de lesstof zullen toelichten, vragen beantwoorden en feedback zullen geven. Opdrachten en uitwerkingen die worden ingeleverd, worden op vastgestelde momenten van schriftelijke feedback en beoordeling voorzien. Voor vragen buiten de bijeenkomsten om kunt u met de docenten contact opnemen per e-mail.

Docenten

Dhr. dr. D. Stynen en dhr. dr. A. Kampermann.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het tentamen voor deze cursus bestaat uit het maken van twee schriftelijke tentamenopdrachten. Tentamenopdracht 1 bestaat uit een duo-opdracht waarin u een kwalitatieve analyse maakt binnen een eigen organisatie. Tentamenopdracht 2 is een individuele opdracht waarin u een kwantitatieve analyse maakt binnen een casusorganisatie. Deze opdrachten tellen elk voor 50% mee in het eindcijfer. De cursus is met een voldoende afgerond indien u een voldoende (5,5 of hoger) behaalt op beide tentamenopdrachten, en in totaal dus ook een eindcijfer behaalt van 5,5 of hoger.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitale leeromgeving, waarop u studeeraanwijzingen, studieondersteuning in de vorm van videofragmenten, extra wetenschappelijke literatuur, zelftoetsen, links naar interessante informatie, e.d. kan terugvinden, alsook de tentamenopdrachten en beoordelingsformulieren aantreft. Daarnaast wordt de digitale leeromgeving aangevuld met een elektronische reader, waarin u de basisliteratuur voor de cursus kan terugvinden.

Mediagebruik

In de cursus wordt gebruikgemaakt van korte videofragmenten die het leerproces ondersteunen. Daarnaast worden ook een aantal virtuele, online klassen georganiseerd via Collaborate Ultra (beschikbaar via de digitale leeromgeving).

Digitale leeromgeving

In de digitale leeromgeving wordt u door de cursus geleid door middel van studietaken, leeraanwijzingen, videofragmenten en zelftoetsen. Daarnaast worden ook extra wetenschappelijke artikelen beschikbaar gesteld. Inleveren van en feedback op tentamenopdrachten verloopt eveneens via de digitale leeromgeving.