Levenswetenschappen: evolutie

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Levenswetenschappen: evolutie
Natuurwetenschappen | 5 EC
Code NB0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kennis en inzichten van biologen over 'het leven' zijn de afgelopen 150 jaar revolutionair veranderd door uitwisseling van kennis met geologen, chemici, fysici en wiskundigen. Wisselwerkingen vormen een rode draad in deze cursus. In de eerste helft van de cursus wordt de kapstok daarvoor aangereikt met het boek 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' van Bill Bryson met daarbij een leeswijzer. In Bryson's boek liggen de accenten vooral op de geschiedenis van de natuurwetenschappen, de deugden en ondeugden van de onderzoekers en hun onderlinge rivaliteit. Het is meer een avonturenboek dan een wetenschappelijk boek. Natuurlijk is er ook aandacht voor de vragen die deze onderzoekers probeerden op te lossen, de manieren waarop ze dat aanpakten en de oplossingen die ze vonden. De diepgang daarvan is beperkt. Het boek is immers geschreven voor een breed publiek. Als introductie op een natuurwetenschappelijke opleiding is het een inspirerend, maar verre van compleet verhaal. De eerste leereenheid Bryson-plus licht daar enkele onderwerpen uit en gaat in op natuurwetenschappelijke (en soms wiskundige) details.

In de daarop volgende leereenheden worden de evolutie en evolutionaire verandering besproken. Dat gebeurt om twee redenen: die invalshoek sluit naadloos aan bij het boek van Bryson én biedt een raamwerk dat van grote betekenis is voor álle biologische disciplines. Het gaat daarbij om processen die invloed hebben op de samenstelling van populaties van planten en dieren en uiteindelijk op de eigenschappen van individuen. Deze invalshoek benadrukt de verwantschap tussen alle organismen, de geleidelijkheid waarmee erfelijke eigenschappen van populaties veranderen en de doelmatigheid van eigenschappen van soorten.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u kennis van:
- de samenhang tussen de natuurwetenschappen en de biologische subdisciplines;
- de betekenis van de belangrijkste evolutionaire termen.
Tevens heeft u inzicht in:
- de verschillende organisatieniveaus en causale relaties binnen de biologie;
- het evolutieproces inclusief de rol van erfelijkheid;
- de verklarende rol van de evolutietheorie voor de gehele biologie.

Tenslotte bent u in staat:
- de belangrijkste boodschappen te halen uit Engelstalige wetenschappelijke reviews;
- bronnen te vinden met basale achtergrondinformatie.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus NB0412 – Levenswetenschappen: evolutie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Aangeraden wordt om eerst de cursussen Aarde, Mens en Milieu 1 en 2 af te ronden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 3. Binnen dit kwartiel kunt u een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag Science.
Ook kunt u binnen en buiten kwartiel 3 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Docenten

Dhr. dr. D. Uit de Weerd.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

07-07-2020.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het boek `Een kleine geschiedenis van bijna alles' van Bill Bryson, een cursusboek en de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Het cursusboek bevat alle teksten die bestudeerd moeten worden met zwart-wit afbeeldingen. Op de cursussite in de digitale leeromgeving staat alle informatie gerangschikt per leereenheid: de bijbehorende teksten uit het cursusboek, de terugkoppelingen op de opgaven, powerpointpresentaties, een hoorcollege van Bas Haring, wetenschappelijke artikelen en aanvullend materiaal. De cursussite in de digitale leeromgeving verwijst ook naar online bronnen en animaties, en geeft structuur en diepgang bij het uitvoeren van de leereenheden.

Digitale leeromgeving

U start iedere cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, voorbeeldtentamens, de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en de communicatiefaciliteiten met de docent en medestudenten via het forum met vragen en antwoorden.