Natuurkunde voor milieuwetenschappen

Natuurkunde voor milieuwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB1002
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In deze cursus worden de natuurkundige principes aangereikt in een milieuwetenschappelijke context. Het betreft fysische concepten die veelal via mathematische verbanden kunnen worden weergegeven. Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de verschillende facetten van de Natuurkunde - het waarnemen, het modelleren en het monitoren - hebben in het oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van duurzaamheid.
In de algemene inleiding wordt het maatschappelijk belang van Natuurkunde geschetst en een overzicht van de leerstof gegeven. Daarna volgen de studietaken Klassieke mechanica en Elektromagnetisme. De kennis uit deze studietaken wordt toegepast op het opwekken van elektriciteit met behulp van windenergie. In de studietaken Warmte en Verwarmen worden thermodynamische principes toegepast in en rondom het huis (isolatie en de warmtepomp). De studietaak Optische straling wordt toegepast op het meten van luchtverontreinigingen. De studietaak Radioactiviteit wordt gekaderd in voorbeelden uit de kernenergie en de medische beeldvorming en therapie. De studietaak Geluid wordt toegepast op het terugdringen van geluidshinder.
De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de verschillende facetten van de Natuurkunde een bijdrage kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de klimaatverandering.
De cursus wordt afgesloten met een algemene samenvatting, waarin de tien onderwerpen bij elkaar komen en (nogmaals) in het perspectief van duurzaamheid geplaatst worden.
Bij de cursus hoort een reflectie-opdracht (2 uur) over drempelbegrippen in de natuurkunde. Deze opdracht voert u uit ná de laatste studietaak, en vóór het tentamen. Een drempelbegrip (in het Engels ''threshold concept'') is een kernbegrip dat beschouwd kan worden als een poort die toegang geeft tot een nieuwe manier om over de stof van het vakgebied na te denken.

Bij de cursus hoort een reflectie-opdracht. In deze opdracht reflecteert u op de natuurkundige concepten, en de mate waarin ze hebben bijgedragen aan een beter inzicht in de milieuwetenschappen.

De cursus wordt getentamineerd middels een computergebaseerd, individueel tentamen (CBI) met mc-vragen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van de cursus Natuurkunde voor Milieuwetenschappen heeft u kennis van en inzicht in:
- de rol die de natuurkunde heeft in de milieuwetenschappen. Dit gaat om veelal mathematische verbanden tussen fysische grootheden die via formules kunnen worden weergegeven;
- de klassieke mechanica: krachten en energie, toegepast op het energieverbruik van een vervoersmiddel (auto, fiets, vliegtuig) en de werking van een getijdenbassin;
- het elektromagnetisme en de werking van de elektromotor; toepassing vindt plaats op de windturbine;
- de principes van de thermodynamica, toegepast op het warmteverlies door een muur en het verwarmen van een huis;
- optische straling, de interactie tussen straling en materie en de werking van spectroscopische meetsystemen, in het bijzonder LIDAR;
- radioactiviteit en ioniserende straling; toegepast op kernenergie en medische behandelingen;
- de belangrijkste fysische processen die het klimaat kunnen beïnvloeden.

U kunt:
- bovenstaande kennis en inzicht toepassen op (vereenvoudigde) milieuwetenschappelijke fysische vraagstukken.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


De cursus wordt éénmaal per academisch jaar aangeboden.

Voorkennis

Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is van groot belang, bijvoorbeeld verworven via de cursus NB0302 Wiskunde voor Milieuwetenschappen.
Scheikundige kennis over atomen en moleculen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld via de cursus NB0502 Scheikunde voor Milieuwetenschappen.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt begeleid met extra bijeenkomsten in kwartiel 3. U kunt een aantal online colleges/workshops bijwonen via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarnaast is er een college/workshop op de jaarlijkse Themadag in maart.
Ook kunt u binnen en buiten kwartiel 1 en 2 inhoudelijke vragen stellen aan de docent via de cursussite in de digitale leeromgeving. Rekent u dan wel met een langere beantwoordingstijd.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: mw. prof.dr. P. Pérez Salgado
1. di 02-03-2021 / 19.00-21.00 uur
2. di 30-03-2021 / 19.00-21.00 uur

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het CBI-tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Openboektentamen: zie www.ou.nl/hulpmiddelen
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
Het Binas tabellenboek
Fysiek blanco kladpapier

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit twee cursusmappen: twee ringmappen met losbladige inhoud.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.