Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling

  • Natuurwetenschappen
  • NB1212
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

In de cursus Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling vergroot je je kennis over het begrip duurzame ontwikkeling en over de rol van milieuwetenschappelijke kennis bij maatschappelijke vraagstukken op dit terrein. De cursus bouwt voort op de verworven kennis in de cursussen Aarde Mens & Milieu (AMM) 1 en 2 en/of vergelijkbare elders opgedane kennis. Een belangrijk onderdeel van de cursus vormt het uitvoeren van een literatuurstudie naar een concreet vraagstuk op milieugebied en het op wetenschappelijke wijze rapporteren hierover in een paper. Bij dit literatuuronderzoek kun je kiezen uit een vijftal actuele dossiers, zoals de stikstofproblematiek, het verduurzamen van energiegebruik in steden, de verontreiniging van het milieu door plastics en het behoud van biodiversiteit.
De cursus bestaat uit vier onderdelen en een afsluitende schrijfopdracht. Het eerste deel gaat in op de betekenis van duurzame ontwikkeling als concept en als strategie voor maatschappelijke verandering. In het tweede deel wordt ingegaan op de rol die (milieu-) wetenschappelijke kennis kan spelen in de maatschappelijke arena. Daarbij ga je aan de slag met het vertalen van een kennisvraag zoals die in de samenleving leeft naar een onderzoeksvraag waarmee je gericht kunt zoeken naar informatie binnen verschillende milieuwetenschappelijke expertisegebieden.
Daaropvolgende onderdelen van de cursus zijn onder andere gericht op het verwerven van vaardigheden zoals het kunnen vinden van wetenschappelijke literatuur en het verwerken van die informatie. Je analyseert hierbij op basis van een van de bovengenoemde dossiers een vraagstuk naar keuze. De verkregen inzichten vertaal je vervolgens naar een onderbouwde (academische) tekst.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus:
- heb je kennis van en inzicht in het begrip duurzame ontwikkeling,
- heb je inzicht in de rol van de milieuwetenschappen om duurzame ontwikkeling te helpen bewerkstelligen,
- ben je in staat om een kennisvraag zoals die in de samenleving leeft te vertalen naar een onderzoeksvraag waarmee je gericht kunt zoeken naar informatie binnen verschillende milieuwetenschappelijke expertisegebieden,
- ben je in staat kennis en inzichten uit de cursusstof toe te passen op een concreet milieuprobleem en hier verslag van te doen in een academische tekst.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 12 februari 2024. We adviseren om uiterlijk zondag 28 januari 2024 hiervoor aan te melden zodat je tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang hebt tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 28 januari 2024 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2024.

Deze cursus is een revisie van de cursussen Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling N07132 en Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling NB1202 en nadrukkelijk niet bestemd voor studenten die één van de oude cursussen reeds gedaan hebben.

Voorkennis

Enige inhoudelijke kennis van milieuproblemen wordt aanbevolen, bijvoorbeeld opgedaan in de cursussen NB0112 Aarde, mens en milieu 1 en NB0212 Aarde, mens en milieu 2.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. A. Löhr (examinator), mw. dr. L. Dresen (plv. examinator) en andere tutoren.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De opdracht bestaat uit het schrijven van een academische tekst.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit instructieteksten en bronmateriaal.
Het cursusmateriaal wordt via de cursussite in de digitale leeromgeving aangeboden.

Digitale leeromgeving

Je start op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). Daar vind je de structuur van de cursus en het cursusmateriaal. Je levert er ook (deel)opdrachten in. Ook vind je daar eventueel opgenomen colleges (indien beschikbaar) en communicatiemogelijkheden met de docent en medestudenten.