Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
Psychologie | 10 EC
Code PB0104
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Klinische psychologie 1 is een inleiding in het vakgebied van de klinische psychologie. Het belangrijkste onderwerp binnen de klinische psychologie is afwijkend, slecht aangepast of 'abnormaal' gedrag dat door individuen zelf en/of hun omgeving als ongewenst wordt ervaren. Men spreekt in dit verband ook wel van psychische, psychiatrische of psychopathologische stoornissen, of kortweg van psychopathologie. Deze stoornissen ontstaan uit een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. De klinische psychologie houdt zich bezig met vraagstukken als: Welke verschillende stoornissen zijn er te onderscheiden? Hoe ontstaan psychische stoornissen? Hoe komt het dat ze blijven voortbestaan en op welke manieren kunnen psychopathologische stoornissen worden verholpen? Het accent ligt in deze cursus op de uiteenlopende wijzen waarop de diverse psychische stoornissen zich kunnen manifesteren, op de verschillende theorieën over het ontstaan en voortduren van psychische stoornissen en op de prevalentie ervan.

De cursus Klinische Psychologie 1: Persoonlijkheidstheorieën en Psychopathologie is een eerste kennismakingscursus met de Klinische Psychologie. Bij het onderdeel psychopathologie leert u het continuüm normaal-abnormaal kennen, de verschillende benaderingen van psychopathologie, de klinische classificatie van psychische stoornissen en de diagnostiek ervan. Hier ligt de nadruk op diverse vormen van psychopathologie. U maakt kennis met uiteenlopende psychische stoornissen en verschijningsvormen waarin deze zich kunnen manifesteren. Het onderdeel persoonlijkheidstheorieën richt zich op persoonlijkheid. Daarin leert u verschillende dimensionele perspectieven op persoonlijkheid.

De stof in de cursus gaat uit van volwassen cliënten. Het tekstboek ("Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie" van Van der Molen, Simon & Van Lankveld, 2015) bij deze cursus bestaat uit 3 delen en vormt de leerstof voor het tentamen. Deel I bevat een aantal theoretische benaderingen van psychopathologie. Deel II gaat over classificatie en diagnostiek in de klinische psychologie. In deel III ten slotte komt het brede scala van psychopathologische stoornissen aan bod. Het digitaal werkboek bevat hulpmiddelen om de toegankelijkheid van het tekstboek te vergroten en bevat verwerkingsopdrachten en aanvullend cursusmateriaal. Tussen deel 2 en deel 3 van het tekstboek, in week 5 van de cursus, vindt er een online masterclass plaats, waarvan de inhoud behoort tot de tentamenstof.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Leerdoelen
Nadat u de cursus Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie heeft bestudeerd, wordt van u verwacht dat u:
- De drie modellen als antwoord op de vraag naar de grens tussen ‘gezondheid’ en ‘ziekte’ kunt beschrijven en deze kritisch kunt evalueren.
- De zes benaderingen voor het ontstaan en voortbestaan van psychopathologische stoornissen kunt beschrijven en toepassen, verschillende concepten binnen deze zes benaderingen kunt reproduceren en de zes benaderingen kritisch kunt evalueren.
- Het nut van de theorie kunt beargumenteren.
- De DSM-5 als classificatiesysteem van psychopathologische stoornissen kunt beschrijven en bekritiseren.
- De diagnostische methode kunt beschrijven en bekritiseren.
- De problemen bij informatieverwerking van depressieve mensen en de behandeling van mensen met ADHD, autisme en dementie kunt beschrijven.
- De belangrijkste symptomen van de verschillende psychopathologische stoornissen zoals beschreven in de DSM-5 kunt reproduceren.
- De wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de comorbiditeit, epidemiologie, etiologie bij de verschillende psychopathologische stoornissen kunt benoemen.
- De methoden en de effectiviteit van de diagnostiek en behandelingsvormen die worden toegepast bij de verschillende psychopathologische stoornissen kunt reproduceren.
- Psychologische casussen over stoornissen kunt interpreteren en de diagnose en behandeling daarvan kunt analyseren.
- De theorie over persoonlijkheidstrekken en de verschillende concepten binnen deze theorie kunt beschrijven.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Activerend online onderwijs, online begeleiding en een online masterclass. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Mw. dr. F. Dehue.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Er zijn twee deeltentamens.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Digitale leeromgeving

U kunt (na inschrijven) via de cursussite naar de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.