Inleiding in de gezondheidspsychologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Inleiding in de gezondheidspsychologie
Psychologie | 5 EC
Code PB0502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Wanneer zijn mensen ziek en wanneer beschouwen ze zichzelf als ziek? Waarom vertonen mensen ongezond gedrag? Wat is pijn? Hoe kun je het beste omgaan met een chronische aandoening? Gezondheid is een samenspel van een gezond lichaam en mentaal lekker in je vel zitten. Gezondheidspsychologie draagt bij aan het bevorderen van gezondheid door mensen te motiveren en zich bewust laten worden van hun eigen kracht op het gebied van gezondheid en welbevinden. Het gaat hierbij om gezonde mensen, patiënten en hun omgeving.
In deze cursus krijgt u inzicht in de wetenschappelijke kennis over relaties tussen gedrag en gezondheid. U leert over de betekenis, oorzaken en gevolgen van stress, en over theorieën die gezond en ongezond gedrag kunnen verklaren. Ook wordt besproken hoe leefstijlen samenhangen met gezondheid en ziekte. Daarnaast gaat u dieper in op ziekte, acceptatie van ziekte en ziekterollen. Andere thema's zijn het gebruik van medische voorzieningen, de aard, symptomen en functie van pijn, en de rol van sociale steun als het gaat om 'coping' bij chronische ziekten. De cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor opleiding psychologie maar is ook als losse cursus interessant.

In deze cursus krijgt u eerst een algemene introductie in het vakgebied gezondheidspsychologie. Daarna wordt achtereenvolgens dieper ingegaan op stress, gezondheid, ziekte en leefstijl, ziek worden en medische hulp, fysieke symptomen van ziekte en tot slot op chronische ziekten. Deze onderwerpen zijn verdeeld over vijf thema's.

Bij deze cursus zijn geen begeleidingsbijeenkomsten, met uitzondering van een online sessie aan het eind van de cursus waarin vragen van studenten behandeld worden. De cursus is zodanig opgezet dat het digitale werkboek van de cursus uw leeractiviteiten aanstuurt. Als u het tekstboek en het digitale werkboek helemaal hebt doorgenomen, is de leerstof aan de orde geweest. Vanuit het digitale werkboek wordt verwezen naar de hoofdstukken uit het tekstboek. U wordt aangeraden om u door middel van de opdrachten in het digitaal werkboek door de stof te laten leiden. Ook kunt u in het digitaal werkboek testen of u voldoende kennis hebt opgedaan door zelftoetsen en voorbeeldtentamens te maken.

Leerdoelen
Nadat u de cursus hebt bestudeerd, kunt u:
- de doelstellingen en onderwerpen van de discipline gezondheidspsychologie beschrijven, evenals relatie tussen gezondheidspsychologie en andere disciplines;
- de fysiologie van het menselijk lichaam beschrijven;
- aangeven op welke manier de interventiecyclus toepasbaar is in relevante terreinen voor de gezondheidspsychologie;
- de diverse aspecten van de verschijnselen stress en coping beschrijven;
- de omvang van en risicofactoren voor de belangrijkste chronische aandoeningen beschrijven;
- de diverse aspecten van leefstijl, gezondheidsbelemmerende- en gezondheidsbevorderende gedragingen en verslavingen omschrijven;
- de psychologische aspecten van (omgaan met) ziekte, het gebruik van medische voorzieningen en de problematiek van patiëntcommunicatie beschrijven;
- de diverse aspecten van het fenomeen pijn omschrijven;
- de diverse aspecten van chronische en levensbedreigende ziekten omschrijven;
- de inhoud van het veld van de gezondheidspsychologie omschrijven.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Voorkennis

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding. Inhoudelijke vragen stelt u in eerste instantie via de discussiegroep aan uw medestudenten. Daarnaast is het mogelijk vragen aan de docent voor te leggen in de digitale leeromgeving. De cursus bevat een advies weekplanning die door studenten gebruikt kan worden om de cursus binnen de geplande tijd te doorlopen.

Docenten

Mw. dr. J.M. Boekhout.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het digitaal werkboek is opgebouwd uit 5 thema's. Aan het eind van ieder thema is een zelftest met terugkoppeling opgenomen. Deze zelftesten bestaan uit meerkeuzevragen. Wij raden u aan de zelftesten te maken. Daarnaast raden wij u aan om alvorens u tentamen gaat doen één of beide voorbeeldtentamens te maken. De voorbeeldtentamens kunt u vinden in de vorm van een tentamenbundel op de cursussite. De voorbeeldtentamens bevatten tentamenvragen over de gehele cursus en zijn representatief voor het tentamen dat u voor deze cursus kunt afleggen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' Engels-Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een Engelstalig tekstboek Health psychology, biopsychosocial interactions van E.P. Sarafino (2014, 9th edition) en een digitaal werkboek (via internet).

Mediagebruik

Aan het eind van de cursus (vóór het tentamen) worden vragen van studenten behandeld in een online sessie.