Literatuurstudie

Literatuurstudie

  • Psychologie
  • PB0712
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Voor het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek is het nodig zicht te krijgen op de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Een literatuurstudie kan richting geven aan de onderzoeksvraag, een beeld geven van de relevantie van een onderzoeksvraag, weergeven vanuit welke theoretische invalshoeken tot nu toe naar het probleem is gekeken en met welk resultaat, en uiteindelijk leiden tot nieuwe onderzoeksvragen. Daarnaast kan literatuuronderzoek ook een onderzoeksmethode op zichzelf zijn. Door het bestuderen van recente literatuur krijgen sociale wetenschappers een goed beeld van alles wat er al bekend is over een bepaald onderwerp, zodat toekomstige onderzoeksvragen en beleid hierop afgestemd kunnen worden. Tijdens je studie zul je verschillende malen een literatuurstudie moeten verrichten.

In de cursus Literatuurstudie leer je hoe je een dergelijk literatuuronderzoek opzet, uitvoert en rapporteert. De nadruk zal in deze cursus liggen op het opstellen van een probleemstelling en een zoekplan voor literatuuronderzoek, het uitvoeren van een literatuurzoektocht, het selecteren van de gevonden bronnen op bruikbaarheid en relevantie, het rapporteren van (de resultaten van) het zoekproces in een zoektochtbeschrijving, het interpreteren, kritisch beoordelen en integreren van de informatie uit de als relevant bestempelde bronnen en het schrijven van een inleiding van een onderzoeksverslag op basis van deze literatuur.

Leerdoelen
Nadat je de cursus hebt afgerond, bent je in staat om:
- een probleemstelling (incl. probleemschets, vraagstelling, deelvragen en doelstelling) te formuleren;
- een zoekplan voor een literatuurstudie op te zetten;
- op basis van een vooraf opgesteld zoekplan een literatuurstudie uit te voeren met gebruikmaking van wetenschappelijke zoekmachines;
- een uitgevoerde literatuurstudie te documenteren in een zoektochtbeschrijving;
- wetenschappelijke artikelen te beoordelen op bruikbaarheid en relevantie;
- de gegevens uit wetenschappelijke artikelen te interpreteren en kritisch te beoordelen;
- de gegevens uit (meerdere) wetenschappelijke artikelen te vergelijken en te integreren;
- op basis van de literatuurstudie een helder geschreven inleiding op te stellen conform APA-7 richtlijnen waarin vanuit het eerdere onderzoek en de tekortkomingen daarbij de relevantie van het voorgenomen onderzoek wordt betoogd.

Ingangseisen

Je moet in de bacheloropleiding Psychologie tenminste 25 studiepunten afgerond hebben, waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (PB0212).
Studenten met een schakelprogramma moeten de cursus Onderzoekspracticum inleiding onderzoek (PB0212) of de cursus OB0302 Methoden van onderzoek (voor studenten Onderwijswetenschappen) afgerond hebben.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Voor de tentamenopdracht krijg je een docent aangewezen die je hierbij zal begeleiden en de opdracht zal beoordelen. Tevens is er maandelijks een online vragenuurtje (meestal op de tweede woensdagavond van de maand). Ook kun je vragen stellen over het cursusmateriaal via het discussieforum waar de examinator deze zal beantwoorden.
Houd bij de planning van deze cursus rekening met de feedbacktermijnen van de docent bij de tentamenopdracht en met de verwerkingstijd van het resultaat.

Docenten

Examinatoren: mw. dr. J.H.D.A. van Beek en mw. dr. N. de Hoog (plv examinator).

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In de tentamenopdracht doorloop je aan de hand van vier opdrachten (A t/m D) de uitvoering van een literatuurstudie, om te komen tot een inleiding voor een onderzoeksverslag. Het eindresultaat wordt gevormd door de eindproducten van de vier opdrachten:

A zoekplan
B beschrijving van de zoektocht
C kritische verwerking van relevante artikelen
D rapportage in vorm van een inleiding voor een onderzoeksverslag

Bij deze cursus wordt 2x tussentijdse feedback gegeven. Daarna volgt de beoordeling van de tentamenopdracht. Feedback en beoordelingen worden meestal binnen 3 weken gegeven. Als dit anders is, zal dit door de docent worden aangegeven. Nadat de definitieve versie van de eindopdracht is nagekeken duurt het nog zo'n 2 weken voordat u je de uitslagbrief van het tentamenbureau ontvangt. In een vakantieperiode zal de feedbacktermijn en verwerkingstijd langer zijn. Studenten die voor een bepaalde datum een eindcijfer nodig hebben, dienen hier rekening mee te houden in hun planning. Als indicatie kunt u je bij deze cursus rekenen op een minimale doorlooptijd van 11 weken, waarna u je vervolgens binnen 3 weken een beoordeling van uw docent ontvangt en vervolgens binnen 2 weken de uitslagbrief van het tentamenbureau. Als u je problemen ondervindt bij het uitvoeren van de tentamenopdracht en/of u je meer tijd nodig hebt om de feedback van de docent te verwerken, dan zal de doorlooptijd vanzelfsprekend langer zijn.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitale leeromgeving en de APA-manual (7e editie) als naslagwerk. Het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving bestaat uit studietaken, waarin informatie wordt gegeven en opdrachten om met de stof te kunnen oefenen.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.