Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek

Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek

  • Psychologie
  • PB0812
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Kwantitatief onderzoek bij mensen vereist het gebruik van meetinstrumenten die valide en betrouwbaar kunnen worden ingezet in een steekproef uit de te onderzoeken populatie. Zulke meetinstrumenten zijn een eerste vereiste om onderzoek te kunnen doen binnen subdomeinen zoals de klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie, en levenslooppsychologie, en in gerelateerde disciplines zoals onderwijs- of managementwetenschappen: kortom, bijna al het onderzoek bij mensen. Naast de ontwikkeling van meetinstrumenten en de verificatie van de validiteit en betrouwbaarheid van een meetinstrument binnen een gegeven steekproef betreft deze cursus een inleiding in multivariate analyses. Deze cursus bouwt voort op de univariate en bivariate analyses uit de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (PB0202) en op interviews en cognitieve interviews uit de cursus Onderzoekpracticum kwalitatief onderzoek (PB1602).

De cursus start met reflectie op constructen en items aan de hand van de cognitieve interviews waarmee Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek wordt afgesloten. Vervolgens wordt dit concept van cognitieve validiteit doorgetrokken naar constructvaliditeit. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor de definities van constructen en hoe deze leidend zijn bij het ontwikkelen van meetinstrumenten.

Vervolgens wordt stilgestaan bij itemanalyse en hoe verdelingsvormen van items kunnen worden beoordeeld in het kader van de verdelingsvorm die elk item moeten hebben volgens de theorie. Bovendien wordt ingegaan op de implicatie van verdelingsvormen voor correlatie-analyse, en wordt de test-retest betrouwbaarheid en verschillende interne consistentiecoefficienten behandeld. Vervolgens wordt factor-analyse besproken als middel om patronen in sets items te analyseren. Verder wordt behandeld hoe aan de hand van de theorie, verbanden tussen items onderling en met de uitkomsten van meetinstrumenten van andere constructen, en de uitkomsten van factor-analyses beslissingen genomen kunnen worden om items te selecteren voor een meetinstrument. Hierbij is ook aandacht voor de berekening van het aantal benodigde deelnemers.

Tot slot wordt uitgelegd hoe regressie-analyse uitgebreid kan worden naar meerdere voorspellers (i.e. multivariate of multipele regressie). Er wordt uitgelegd welke voorwaarden er komen kijken bij multivariate regressie en hoe kan worden berekend hoeveel deelnemers er nodig zijn.

Deze stof wordt besproken aan de hand van diverse casus uit toegepast onderzoek. Aan de hand van deze casus leer je kritisch denken over psychologische constructen en meetinstrumenten voor die constructen, leer je meetinstrumenten ontwikkelen en verifieren, en leer je multivariate analyses uit te voeren. Deze verworven competenties demonstreer je vervolgens in het eindverslag, waarin e een aantal analyses uitvoert en hierover rapporteert.

Leerdoelen
Het belangrijkste leerdoel van deze cursus is dat je in staat bent kritisch te reflecteren op psychologische constructen, meetinstrumenten voor die constructen, het gebruik van zulke meetinstrumenten in wetenschappelijk onderzoek, en deze competenties in de praktijk te brengen bij het ontwerpen, analyseren, en rapporteren van een eenvoudige studie. Dit leerdoel kan opgesplitst worden in vier niveaus. Met betrekking tot psychologische theorie leer je over de aard en definities van constructen en hoe deze zich manifesteren in meetinstrumenten. Met betrekking tot methodologie leer je aan welke eisen een studie-ontwerp moet voldoen om conclusies te kunnen trekken over meetinstrumenten en de samenhang tussen psychologische constructen. Met betrekking tot statistiek leer je het uitvoeren, interpreteren en rapporteren van item-analyses, factor-analyses, en multipele regressie-analyses. Tot slot leer je op het operationele niveau om een vragenlijst te onderzoeken en om een onderzoeksverslag te schrijven volgens de richtlijnen in de meest recente publicatiehandleiding van de American Psychological Association (APA).

Ingangseisen

Bachelorstudenten en premasterstudenten psychologie:
Je moet de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202) of inleiding onderzoek (PB0212) én experimenteel onderzoek (PB0402 of PB0412) hebben afgerond. Indien de cursussen in aansluitende kwartielen gevolgd worden, dan moet je inschrijfrechten hebben voor de cursussen die als ingangseis gelden.

Premasterstudenten Onderwijswetenschappen:
Je moet de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202) of inleiding onderzoek (PB0212) én experimenteel onderzoek (PB0402 of PB0412) hebben afgerond, voor zover deze cursussen in de premaster opgenomen zijn. Indien de cursussen in aansluitende kwartielen gevolgd worden, dan moet je inschrijfrechten hebben voor de cursussen die als ingangseis gelden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 21 november 2022. We adviseren om uiterlijk zondag 6 november 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 6 november 2022 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 november 2022.

Deze cursus start 1 mei 2023. We adviseren om uiterlijk zondag 16 april 2023 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 16 april 2023 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 30 april 2023.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden zowel bijeenkomsten op studiecentra als online begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen. Vragen kun je vragen stellen via https://onderzoeksvragen.ou.nl.

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra je toegang hebt tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Docenten

Er zijn diverse docenten bij deze cursus betrokken. De namen staan bij de begeleidingsbijeenkomsten.
Examinator: mw. M. Duif, dhr. G.J. Peters (plv examinator).

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

De tentaminering bestaat uit twee onderdelen: een DIT-tentamen en een werkstuk.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een zakrekenmachine

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Nederlandstalige digitale leeromgeving en een Engelstalig tekstboek dat ook voor de meeste andere onderzoekspractica wordt gebruikt. Het overgrote deel van de stof vind je terug in de digitale leeromgeving. Hier vind je naast uitleg ook verwerkingopdrachten waarmee je kunt oefenen. Voor vragen is er een vraag/antwoord website waar ook discussie mogelijk is.

Mediagebruik

Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar die u kunt gebruiken voor de analyses, zoals SPSS, R, en jamovi.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof. Tevens kun je inhoudelijke vragen stellen aan docenten via een vraagbaak https://onderzoeksvragen.ou.nl.