Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB0812
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kwantitatief onderzoek bij mensen vereist het gebruik van meetinstrumenten die valide en betrouwbaar kunnen worden ingezet in een steekproef uit de te onderzoeken populatie. Zulke meetinstrumenten zijn een eerste vereiste om onderzoek te kunnen doen binnen subdomeinen zoals de klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie, en levenslooppsychologie. Naast de ontwikkeling van meetinstrumenten en de verificatie van de validiteit en betrouwbaarheid van een meetinstrument binnen een gegeven steekproef betreft deze cursus een inleiding in multivariate analyses. Deze cursus bouwt voort op de univariate en bivariate analyses uit de cursus Onderzoekspracticum inleiding Data-analyse (PB0202) en op interviews en cognitieve interviews uit de cursus Onderzoekpracticum kwalitatief onderzoek (PB1602).

De cursus start met reflectie op constructen en items aan de hand van de cognitieve interviews waarmee Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek wordt afgesloten. Vervolgens wordt dit concept van cognitieve validiteit doorgetrokken naar constructvaliditeit. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor de definities van constructen en hoe deze leidend zijn bij het ontwikkelen van meetinstrumenten.

Vervolgens wordt stilgestaan bij itemanalyse en hoe verdelingsvormen van items kunnen worden beoordeeld in het kader van de verdelingsvorm die elk item moeten hebben volgens de theorie. Bovendien wordt ingegaan op de implicatie van verdelingsvormen voor correlatie-analyse, en wordt de test-retest betrouwbaarheid en verschillende interne consistentiecoefficienten behandeld. Vervolgens wordt factor-analyse besproken als middel om patronen in sets items te analyseren. Verder wordt behandeld hoe aan de hand van de theorie, verbanden tussen items onderling en met de uitkomsten van meetinstrumenten van andere constructen, en de uitkomsten van factor-analyses beslissingen genomen kunnen worden om items te selecteren voor een meetinstrument. Hierbij is ook aandacht voor de berekening van het aantal benodigde deelnemers.

Tot slot wordt uitgelegd hoe regressie-analyse uitgebreid kan worden naar meerdere voorspellers (i.e. multivariate of multipele regressie). Er wordt uitgelegd welke voorwaarden er komen kijken bij multivariate regressie en hoe kan worden berekend hoeveel deelnemers er nodig zijn.

Deze stof wordt besproken aan de hand van diverse casus uit toegepast onderzoek. Aan de hand van deze casus leert u kritisch denken over psychologische constructen en meetinstrumenten voor die constructen, leert u meetinstrumenten ontwikkelen en verifieren, en leert u multivariate analyses uit te voeren. Deze verworven competenties demonstreert u vervolgens in het eindverslag, waarin u een aantal analyses uitvoert en hierover rapporteert.

Leerdoelen
Het belangrijkste leerdoel van deze cursus is dat u in staat bent kritisch te reflecteren op psychologische constructen, meetinstrumenten voor die constructen, het gebruik van zulke meetinstrumenten in wetenschappelijk onderzoek, en deze competenties in de praktijk te brengen bij het ontwerpen, analyseren, en rapporteren van een eenvoudige studie. Dit leerdoel kan opgesplitst worden in vier niveaus. Met betrekking tot psychologische theorie leert u over de aard en definities van constructen en hoe deze zich manifesteren in meetinstrumenten. Met betrekking tot methodologie leert u aan welke eisen een studie-ontwerp moet voldoen om conclusies te kunnen trekken over meetinstrumenten en de samenhang tussen psychologische constructen. Met betrekking tot statistiek leert u het uitvoeren, interpreteren en rapporteren van item-analyses, factor-analyses, en multipele regressie-analyses. Tot slot leert u op het operationele niveau om een vragenlijst te ontwikkelen en om een onderzoeksverslag te schrijven volgens de richtlijnen in de meest recente publicatiehandleiding van de American Psychological Association (APA).

Aanmelden

Ingangseisen

Bachelorstudenten en premasterstudenten psychologie:
U dient de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202), experimenteel onderzoek (PB0402) te hebben afgerond. Indien de cursussen in aansluitende kwartielen gevolgd worden, dan moet u inschrijfrechten hebben voor de cursussen die als ingangseis gelden.

Premasterstudenten Onderwijswetenschappen:
U dient de onderzoekspractica inleiding data-analyse (PB0202) en experimenteel onderzoek (PB0402) te hebben afgerond, voor zover deze cursussen in de premaster opgenomen zijn. Indien de cursussen in aansluitende kwartielen gevolgd worden, dan moet u inschrijfrechten hebben voor de cursussen die als ingangseis gelden.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 16 november 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 1 november 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 november 2020.

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er worden zowel bijeenkomsten op studiecentra als online begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd. Er wordt sterk aangeraden deze bijeenkomsten te volgen. Vragen kunt u per e-mail stellen aan de docent die de bijeenkomsten geeft.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 09-12-2020 / 18.30-20.30 uur
2. wo 13-01-2021 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. N. de Hoog
1. wo 19-05-2021 / 18.30-20.30 uur
2. wo 02-06-2021 / 18.30-20.30 uur

Nijmegen
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 10-12-2020 / 19.00-21.00 uur
2. do 07-01-2021 / 19.00-21.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. R. van Geel
1. do 20-05-2021 / 19.00-21.00 uur
2. do 10-06-2021 / 19.00-21.00 uur

Rotterdam
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. R. Pat-El
1. di 11-05-2021 / 18.30-20.30 uur
2. di 08-06-2021 / 18.30-20.30 uur

Utrecht
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 10-12-2020 / 18.30-20.30 uur
2. do 14-01-2021 / 18.30-20.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. D. Hoek
1. do 20-05-2021 / 18.30-20.30 uur
2. do 10-06-2021 / 18.30-20.30 uur

Aanmelden begeleiding

Aanmelden voor de bijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Docenten

Er zijn diverse docenten bij deze cursus betrokken. De namen staan bij de begeleidingsbijeenkomsten.
Examinator: Gjalt-Jorn Peters.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De tentaminering bestaat uit twee onderdelen: een CBI-tentamen en een werkstuk.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Nederlandstalige digitale leeromgeving en een Engelstalig tekstboek dat ook voor de meeste andere onderzoekspractica wordt gebruikt. Het overgrote deel van de stof vindt u terug in de digitale leeromgeving. Hier vindt u naast uitleg ook verwerkingopdrachten waarmee u kunt oefenen. Voor vragen is er een vraag/antwoord website waar ook discussie mogelijk is.

Mediagebruik

Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar die u kunt gebruiken voor de analyses, zoals SPSS, R, en jamomi.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof. Tevens kunt u inhoudelijke vragen stellen aan docenten via een vraagbaak https://onderzoeksvragen.ou.nl.