Test- en toetstheorie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Test- en toetstheorie
Psychologie | 5 EC
Code PB1502
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Psychologische tests zijn essentieel in het instrumentarium van menig praktiserend psycholoog. Ze helpen onder meer bij het in kaart brengen van intelligentie, gedragsstoornissen, of geschiktheid voor een bepaalde functie. In deze volledig zelfstandig te bestuderen cursus krijgt u een overzicht van de theorie die noodzakelijk is om allerlei vormen van tests en toetsen te ontwikkelen, de kwaliteit van bestaande instrumenten te beoordelen en daarmee te werken.

Er is veel belangstelling voor het in kaart brengen van individuele verschillen met behulp van vragenlijsten, schoolvorderingentoetsen, intelligentietests. De selectie-instrumenten voor verschillende functies en beroepen zijn hiervan een goed voorbeeld. Het ontwikkelen van een test om een bepaald psychologisch construct te meten, is op zijn beurt van invloed op de theorievorming over dat construct. Belangrijke testtheoretische begrippen zijn betrouwbaarheid en validiteit. Om met behulp van een test geldige uitspraken te kunnen doen over een persoon, moet die test betrouwbaar en valide zijn. Voor elke nieuw ontwikkelde test moeten daarom de bijbehorende validiteit en betrouwbaarheid bepaald worden. De test- en toetstheorie is dan ook niet voor niets bij alle Nederlandse universiteiten een verplicht onderdeel van het basisprogramma psychologie. Een evenwichtig curriculum biedt immers niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar verschaft ook inzicht in het ontwerpen en construeren van allerlei psychologische tests en ander diagnostisch materiaal.
Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Leerdoelen
- de historische ontwikkeling van het testen beschrijven;
- voor de testtheorie relevante begrippen definiëren en beschrijven zoals testnormering en meetniveaus;
- opvattingen over meten, testprocedures en toepassingen van tests beschrijven;
- testmethodieken beschrijven, tests categoriseren en per categorie voorbeelden geven;
- uitleggen hoe items worden geconstrueerd en hoe de reacties worden gekwantificeerd;
- interpretaties geven van ruwe en bewerkte scores;
- kernconcepten beschrijven van de klassieke testtheorie, klassieke betrouwbaarheidsmaten produceren en interpreteren;
- de splitsingsmethode toepassen bij het verlengen of inkorten van tests;
- principes, begrippen en toepassingen van itemresponstheorie globaal beschrijven;
- validiteit en kenmerken van onderzoek ernaar omschrijven vanuit diverse invalshoeken;
- beslissingsmodellen beschrijven en toepassen in het diagnostisch proces;
- relevante ethische vraagstukken aangeven inzake testgebruik.
Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 16 november 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 1 november 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 november 2020.

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Voorkennis

Deze cursus is makkelijker te bestuderen als u de onderzoekspractica inleiding data-analyse en experimenteel onderzoek (nog eens) door hebt genomen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoudelijke vragen kunt u met uw medestudenten bespreken in de digitale leeromgeving. Inhoudelijke vragen aan de examinator zijn mogelijk per e-mail. Er worden twee (niet verplichte) online bijeenkomsten aangeboden.

Docenten

Dhr. dr. R. Leontjevas (examinator) en mw. dr. J. van Beek (tweede examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek van Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (2006). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Daarnaast zijn in de digitale leeromgeving oefenopdrachten, aanvullende tentamenstof en enkele ingesproken presentaties te vinden.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.