Ouderenpsychologie

Ouderenpsychologie

  • Psychologie
  • PB2102
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten.


Inhoud

Gezien de demografische veranderingen in Nederland en wereldwijd zullen ouderen een steeds groter aandeel hebben in de algemene bevolking. Ook in de werkende populatie en in de zorg neemt het aantal ouderen gestaag toe. Ouderenpsychologie heeft zich dan ook in de afgelopen tientallen jaren tot een belangrijk aandachtsgebied binnen de psychologie ontwikkeld. In de cursus Ouderenpsycholoog zal dit aandachtsgebied vanuit verschillende perspectieven worden benaderd waarbij de ‘normale’ veroudering als uitgangspunt zal dienen.
Hoe kan een (ouderen)psycholoog mensen begeleiden met de specifieke uitdagingen die in de oudere populatie een rol spelen? Deze vraag zal in de cursus uitgebreid aan bod komen.
De cursus bestaat uit een aantal thema’s. Allereerst zal als inleiding en basis de ouderenpsychologie in Nederland en psychologische levensloop theorieën worden besproken. Vervolgens zullen vanuit de perspectieven van de levenslooppsycholoog, de gezondheidspsychologie, de arbeid en organisatiepsycholoog en de klinisch psycholoog specifieke thema’s gerelateerd aan de ouderenpsychologie worden besproken zoals verlies en rouw, kwaliteit van leven, leefstijlinterventies, mantelzorg, pensionering en stemming en persoonlijkheid bij ouderen. Door de gehele cursus en specifiek bij de afsluitende praktijkcasus zal veel aandacht worden besteed aan casuïstiek en psychologische interventies bij ouderen.

Leerdoelen
Doel van de cursus is kennis en inzicht verschaffen in de ouderenpsychologie en relevante thema’s voor de ouderenpopulatie.
Na bestudering van de cursus zul je in staat zijn om:
- de actuele stand van zaken omtrent ouderen en ouderenpsychologie in Nederland te beschrijven;
- een omschrijving te geven van een aantal psychologische levenslooptheorieën en deze toe te passen aan de hand van een praktijkvoorbeeld;
- actuele theoretische kaders met empirisch onderzoek rondom ouderenpsychologie te reproduceren;
- specifieke kenmerken waarin ouderen verschillen van andere leeftijdscategorieën en de implicaties hiervan voor de ouderenpsychologie te benoemen;
- het verouderingsproces te beschrijven vanuit de verschillende disciplines (levensloop, gezondheid, arbeid en organisatie en klinisch) en de uitwerking hiervan op gebied van gezondheid, cognitie, zingeving en werk;
- problemen in relatie tot ouderenpsychologie te herkennen en vanuit de verschillende disciplines een diagnostisch model op te stellen;
- mogelijke interventiestrategieën aan te geven voor problematiek gerelateerd aan de ouderenpsychologie vanuit de verschillende disciplines;
- verschillende werkgebieden als psycholoog binnen de ouderenpsychologie te herkennen;
- jouw mening te formuleren over een bepaald deelgebied van de ouderenpsychologie en deze schriftelijk te delen met medestudenten.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze cursus.

Begeleidingsvorm

Met deze cursus kan op elk gewenst moment worden gestart.

De vorm van begeleiding bij deze cursus betreft standaardbegeleiding. Dit houdt in dat er geen face-to-face studiebegeleiding plaatsvindt. De student kan bij problemen de docent raadplegen. Competentie wordt aangeleerd door casusgestuurde opdrachten voorzien van (gestandaardiseerde) feedback. Het is bovendien mogelijk dat studenten elkaar consulteren en ondersteunen via de discussiegroep.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek, digitale artikelen en een digitaal werkboek met lees- en verwerkingsopdrachten en videofragmenten/interviews.
De verplichte literatuur bestaat uit:
- Delen van het handboek Ouderenpsychologie (Vink et al, 2017).
- Digitale artikels (opgenomen in het digitale werkboek) behorende bij de verschillende thema’s.

Digitale leeromgeving

Als student kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.