Ouderenpsychologie

Ouderenpsychologie

  • Psychologie
  • PB2102
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Gezien de demografische veranderingen in Nederland en wereldwijd, zullen ouderen een steeds groter aandeel hebben in de algemene bevolking. Ook in de werkende populatie en in de zorg neemt het aantal ouderen gestaag toe. Ouderenpsychologie heeft zich dan ook in de afgelopen tientallen jaren tot een belangrijk aandachtsgebied binnen de psychologie ontwikkeld. In de cursus Ouderenpsycholoog zal dit aandachtsgebied vanuit verschillende perspectieven worden benaderd waarbij de ‘normale’ veroudering als uitgangspunt zal dienen.
Hoe kan een (ouderen)psycholoog mensen begeleiden met de specifieke uitdagingen die in de oudere populatie een rol spelen? Deze vraag zal in de cursus uitgebreid aan bod komen.
De cursus bestaat uit een aantal thema’s. Allereerst zullen als inleiding en basis de ouderenpsychologie in Nederland en psychologische levenslooptheorieën worden besproken. Vervolgens zullen vanuit de perspectieven van de levenslooppsycholoog, de gezondheidspsycholoog, de arbeids- en organisatiepsycholoog en de klinisch psycholoog specifieke thema’s gerelateerd aan de ouderenpsychologie worden besproken, zoals verlies en rouw, kwaliteit van leven, leefstijlinterventies, mantelzorg, pensionering en stemming en persoonlijkheid bij ouderen. Door de gehele cursus en specifiek bij de afsluitende praktijkcasus wordt veel aandacht besteed aan casuïstiek en psychologische interventies bij ouderen.

Leerdoelen
Doel van de cursus is kennis en inzicht verschaffen in de ouderenpsychologie en relevante thema’s voor de ouderenpopulatie.
Nadat je de cursus hebt bestudeerd, kun je:
- de actuele stand van zaken omtrent ouderen en ouderenpsychologie in Nederland beschrijven
- een omschrijving geven van een aantal psychologische levenslooptheorieën en deze toepassen aan de hand van een praktijkvoorbeeld
- actuele theoretische kaders met empirisch onderzoek rondom ouderenpsychologie reproduceren
- specifieke kenmerken waarin ouderen verschillen van andere leeftijdscategorieën en de implicaties hiervan voor de ouderenpsychologie benoemen
- het verouderingsproces beschrijven vanuit de verschillende disciplines (levensloop, gezondheid, arbeid en organisatie en klinisch) en de uitwerking hiervan op gebied van gezondheid, cognitie, zingeving en werk
- problemen in relatie tot ouderenpsychologie herkennen en vanuit de verschillende disciplines een diagnostisch model opstellen
- mogelijke interventiestrategieën aangeven voor problematiek gerelateerd aan de ouderenpsychologie vanuit de verschillende disciplines
- verschillende werkgebieden als psycholoog binnen de ouderenpsychologie herkennen
- jouw mening formuleren over een bepaald deelgebied van de ouderenpsychologie en deze schriftelijk delen met medestudenten.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze cursus.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De vorm van begeleiding bij deze cursus betreft standaardbegeleiding. Dit houdt in dat er geen face-to-face studiebegeleiding plaatsvindt. Je kunt bij problemen de docent en tutor raadplegen. Competentie wordt aangeleerd door casusgestuurde opdrachten voorzien van (gestandaardiseerde) feedback. Het is bovendien mogelijk dat studenten vragen stellen aan de tutor en elkaar consulteren en ondersteunen via de discussiegroep.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een tekstboek, digitale artikelen en een digitaal werkboek met lees- en verwerkingsopdrachten en videofragmenten/interviews.
De verplichte literatuur bestaat uit:
- delen van het handboek Ouderenpsychologie (Vink et al, 2017)
- digitale artikelen (opgenomen in het digitale werkboek) behorende bij de verschillende thema’s.

Digitale leeromgeving

Als student kun je gebruikmaken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.