Organisatiepsychologie

Organisatiepsychologie

  • Psychologie
  • PB2302
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

In de kern bestaan organisaties uit een samenwerkingsverband van mensen. De organisatiepsychologie neemt deze samenwerking onder de loep, want dit samenwerkingsverband is allerminst vanzelfsprekend. De organisatiepsycholoog is daarom geïnteresseerd in de vraag hoe organisaties in elkaar zitten. Wat is de rol van de organisatiecultuur? Wat verklaart het succes van teams? Over welke kwaliteiten beschikt een effectieve leidinggevende? Waarom zijn mensen geneigd zich tegen verandering te verzetten en wat maakt dat werknemers bereid zijn om zich extra in te zetten? Het komt in deze cursus Organisatiepsychologie allemaal aan bod aan de hand van vier thema's.

Het eerste thema schetst een beeld van de organisatie zelf door in te gaan op organisatietypen, -cultuur en veranderingsprocessen. Het tweede thema gaat over de samenwerking binnen groepen en teams. In het derde thema staat de aansturing van medewerkers centraal, waarbij wordt ingegaan op leiderschap, macht, rechtvaardigheid en ethiek. Ten slotte richt het vierde thema zich op de individuele medewerker, met aandacht voor diens betrokkenheid, tevredenheid en motivatie in relatie tot het werk.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
- de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan de sociale verhoudingen binnen organisaties benoemen;
- de belangrijkste theorieën over de ontwikkeling en structuur van organisaties beschrijven;
- aangeven welke formele en informele processen de perceptie van organisatieleden van de organisatie beïnvloeden en beschrijven hoe deze processen verlopen;
- patronen van sociale interactie in groepen en teams herkennen, de oorzaken van deze patronen beschrijven, en de mogelijke consequenties ervan benoemen;
- de belangrijkste theorieën omtrent leiderschap en leiderschapseffectiviteit beschrijven;
- de processen in organisaties rondom organisatiepolitiek, ethiek, en gevoelens van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid beschrijven;
- de bouwstenen voor motivatie en attitude van individuele organisatieleden benoemen en uitleggen hoe deze van invloed kunnen zijn;
- organisatieverandering herkennen en rekenschap geven van groeps-/teamprocessen en interactiepatronen;
- belangrijke interventies op het vlak van organisatieontwikkeling beschrijven, toepassen en evalueren.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerd individueel tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Bij deze cursus horen het tekstboek 'Organisational Psychology' (Open Universiteit [Eds.], Harlow: Pearson) en een digitaal werkboek.

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor de cursus kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.