Bachelorthesis

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Bachelorthesis
Psychologie | 15 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB9906
Prijsindicatie € 972
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

U studeert in dit practicum volgens de aanwijzingen in dit digitaal werkboek. Daarin vindt u zeven thema's. Thema 1 leidt u door het proces, van peer reviewing, waarna u aan de hand van een checklist zelf een review schrijft van een wetenschappelijk artikel. In dit thema wordt gebruik gemaakt van realistisch casusmateriaal in de vorm van concept artikelen en fragmenten uit reële reviewprocedures. Uw review en die van uw medestudenten worden met de studiebegeleider in de groep besproken in de tweede bijeenkomst. Thema 2 gaat in op het probleem van plagiaat, waaraan schrijvers zich vaak schuldig maken zonder zich ervan bewust te zijn. Dit thema dient om u te wijzen op diverse vormen van plagiaat, en om te leren hoe deze voorkomen kunnen worden. U wordt dringend aanbevolen om deze taak met aandacht te bestuderen. Uw thesis zal bij de beoordeling door de middel van plagiaatdetectiesoftware worden gecheckt op de aanwezigheid van overlap met andere werkstukken en met teksten op het Internet. Thema 3 handelt over het opstellen van onderzoeksvragen en hypotheses en hoe die te motiveren vanuit de litertuur. Het resultaat van dit thema is een poster die u deelt met uw groepsgenoten en begeleider en die u in de tweede bijeenkomst in een pitch van maximaal 3 minuten toelicht.

Via thema's 4 tot 7 voert u een eigen onderzoek uit, deels in samenwerking met uw medestudenten. Dit proces houdt de volgende stappen in: het opstellen van onderzoekvragen, het schrijven van een inleiding waarin die onderzoeksvragen vanuit de literatuur worden onderbouwd, het operationaliseren van de begrippen, het technisch ontwerp van de studie, de dataverzameling en –analyse, en de verslaglegging van resultaten en discussie. De thema's 4 tot 7 beschrijven deze stappen en de aanwijzingen van de begeleider zullen daar verder invulling aan geven. De groepsbijeenkomsten 2-4 en de feedback van de begeleider sturen u in dit proces (zie begeleiding). Aan het eind van de cursus reviewt u een van de producten van uw medestudenten en verwerkt u de reviews van uw concept in een eindversie met coverletter, die u vervolgens ter beoordeling aanbiedt.

Leerdoelen
- gebruik kunnen maken van eerder verworven kennis en vaardigheden betreffende onderzoeksdesigns en -methoden uit voorgaande onderzoekspractica actief op een nieuw onderzoeksterrein;
- een onderzoeksartikel kritisch kunnen beoordelen betreffende de structuur, argumentatie, methodologie, interpretatie en discussie;
- kritische en constructieve suggesties kunnen doen ter verbetering van onderzoeksartikelen in de vorm van een review;
- regels over ethiek van onderzoek en plagiaat in de internationale wetenschappelijke literatuur kunnen reproduceren;
- onder leiding en in samenwerking met medestudenten in groepsverband kunnen uitvoeren van een psychologisch onderzoek (formuleren onderzoeksvragen/hypotheses, verzamelen van data, uitvoeren data-analyse en rapportage in de vorm van een wetenschappelijk artikel);
- een eenvoudig poster met motivatie van de onderzoeksvraag en hypotheses kunnen samenstellen en in een pitch van maximaal 3 minuten kunnen toelichten;
- commentaren van reviewers kunnen verwerken en in een coverletter aangeven hoe dat gedaan is;
- APA–regels betreffende de opbouw van wetenschappelijke artikelen en refereren kunnen toepassen.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor bachelorstudenten Psychologie. U heeft 120 studiepunten (inclusief vrijstellingen) uit de bacheloropleiding afgerond waaronder alle onderzoekspractica en de cursus Literatuurstudie (PB0702).

Toelichting aanmelden

Voor de onderwerpen in het cursusjaar 2018-2019 kunt u zich, als u aan de ingangseisen voldoet, aanmelden via het aanmeldformulier op het Bachelorweb in het opleidingsportaal psychologie in de digitale leeromgeving.
Uw aanmelding voor een onderwerp wordt alleen verwerkt als u aan de gestelde ingangseisen voldoet. U wordt 14 dagen voor het startmoment van het door u gekozen onderwerp eraan herinnerd om u aan te melden voor de cursus (aankopen). Omdat de groepen snel kunnen vol raken, zullen degenen die zich kort voor de startdatum voor een onderwerp aanmelden, minder of geen keus hebben tussen onderwerpen.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Examinator: dhr. dr. A. Mudde.
Plaatsvervangend examinator: dhr. dr. P. Verboon.
Namen van de begeleidende docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Digitale leeromgeving

Als u in een groep bent ingedeeld kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de betreffende studiegroep gaan. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.