Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0002
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie leert u alle onderdelen beheersen van assessment, zoals dat door professionele psychologen uitgevoerd wordt in de werkcontext. Dat assessment bestaat meestal uit het afnemen van een combinatie van gesprekken, vragenlijsten en psychologische tests. Doorgaans zijn de beslissingen die hierop worden gebaseerd voor de cliënt van groot belang. Daarom dient de psycholoog hierbij zeer zorgvuldig te werk gaan. Dat betekent dat u deskundig moet zijn op het gebied van testgebruik maar ook met het gehele proces van psychodiagnostiek. Dit diagnostische proces loopt van het verhelderen van de vragen van de cliënt, via test- en vragenlijstgebruik en de inzet van specifieke instrumenten en methoden naar het uiteindelijke schriftelijk gerapporteerde advies aan de cliënt of opdrachtgever.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Algemeen

Inhoud

In de cursus maakt u kennis met een aantal veel gebruikte Nederlandse tests en vragenlijsten. U leert inschatten bij welke vragen en welke cliënten deze tests en vragenlijsten gebruikt kunnen worden; u neemt tests af bij medestudenten (en zij bij u), en u leert kritisch kijken naar de betrouwbaarheid en de betekenis van de uitkomsten. Ten slotte leert u deze uitkomsten op een verantwoorde wijze te interpreteren en terug te vertalen naar de vraagstelling van de cliënt middels een schriftelijke rapportage volgens het hypothese toetsend model, conform de eisen van het NIP.

Leerdoelen
Nadat u de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie hebt gevolgd, kunt u:
- de belangrijkste kwaliteitseisen en beroepsethische aspecten in de psychodiagnostiek benoemen en beschrijven
- de rol van psychodiagnostiek in de werkcontext benoemen en beschrijven
- de verschillende stappen van het diagnostisch proces benoemen en beschrijven
- een overzicht geven van de belangrijkste diagnostische instrumenten in de werkcontext en aangeven wanneer deze worden ingezet
- een diagnostische vraagstelling op het gebied van de arbeids- en organisatie psychologie formuleren op basis van intake-informatie
- hypothesen hierbij opstellen en operationaliseren
- geschikte psychodiagnostische middelen hierbij kiezen
- tests afnemen en interpreteren op basis van informatie uit de testhandleiding (meetpretentie, psychometrische kwaliteiten, normering en gebruikswijze)
- informatie integreren en conclusies trekken naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en passend bij de vraagstelling
- testresultaten op verantwoorde wijze terugkoppelen naar opdrachtgever en cliënt (zowel mondelinge als schriftelijke rapportage)
- een diagnostische rapportage vervaardigen conform de eisen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek
- op beroepsethische aspecten van psychodiagnostiek reflecteren en de NIP beroepscode hanteren.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten van de masteropleiding Psychology, variant arbeids- en organisatiepsychologie aan de OU en psychologen die, na een verkregen toelatingsbeschikking, een speciaal traject volgen voor het wegwerken van deficiënties voor de BAPD of LOGO verklaring.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Kwartiel 1: De cursus start op maandag 4 september 2017. U kunt deze cursus alleen volgen in een practicumgroep. Voor deze practicumgroep moet u zich apart aanmelden via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarvoor moet u echter definitief aangemeld zijn voor de cursus. We adviseren daarom om u zo snel mogelijk doch uiterlijk maandag 14 augustus 2017 aan te melden voor kwartiel 1, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en een keuze kunt maken voor een practicumgroep. Bij aanmelding na 14 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017 voor de start in kwartiel 1.

Kwartiel 3: De cursus start op maandag 12 februari 2018. U kunt deze cursus alleen volgen in een practicumgroep. Voor deze practicumgroep moet u zich apart aanmelden via de cursussite in de digitale leeromgeving. Daarvoor moet u echter definitief aangemeld zijn voor de cursus. We adviseren daarom om u zo snel mogelijk doch uiterlijk maandag 22 februari 2018 aan te melden voor kwartiel 3, zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en een keuze kunt maken voor een practicumgroep. Bij aanmelding na 22 februari 2018 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 februari 2018 voor de start in kwartiel 3.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het practicum draait twee keer per jaar (in kwartiel 1 en 3) in groepen van maximaal 12 studenten en wordt begeleid door een docent.
Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in yOUlearn.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. W. Bloemers
1. di 13-03-2018 / 18.00-21.00 uur
2. di 10-04-2018 / 18.00-21.00 uur

Docenten

Namen van docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden. U kunt het tentamen ook eerder afleggen, zodat u in de laatste cursusweken alleen nog aan de opdracht hoeft te werken.

Voor de opdracht geldt dat deze uiterlijk in week 11 van het kwartiel waarin de begeleiding wordt beëindigd ingeleverd dient te zijn, tenzij er afwijkende afspraken met de examinator van de cursus zijn gemaakt.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een reader, een werkboek, een computerprogramma en aanvullend cursusmateriaal op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen, meldt u zich aan voor de practicumbijeenkomsten in een studiecentrum en kunt u discussiëren over de leerstof.