Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0002
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de cursus maakt u kennis met een aantal veel gebruikte Nederlandse tests en vragenlijsten. U leert inschatten bij welke vragen en welke cliënten deze tests en vragenlijsten gebruikt kunnen worden; u neemt tests af bij medestudenten (en zij bij u), en u leert kritisch kijken naar de betrouwbaarheid, betekenis en toepasbaarheid van de uitkomsten. Ten slotte leert u deze uitkomsten op een verantwoorde wijze te interpreteren en terug te vertalen naar de vraagstelling van de cliënt middels een schriftelijke rapportage volgens het hypothesetoetsend model, conform de eisen van het NIP en de BAPD.

Leerdoelen
Nadat u de cursus Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie hebt gevolgd, kunt u:
1. De belangrijkste kwaliteitseisen en beroepsethische aspecten in de psychodiagnostiek benoemen, beschrijven en uitleggen.
2. De rol van psychodiagnostiek in de A&O psychologie benoemen en beschrijven vanuit de 4 matchingsprincipes.
3. De meetpretentie, toepassing en specifieke kenmerken van de in de cursus behandelde onderzoeksinstrumenten benoemen en beschrijven.
4. Onderstaande stappen van het diagnostisch proces benoemen, beschrijven en toepassen op een actuele casus:
- een diagnostische vraagstelling op het gebied van A&O problematiek formuleren op basis van intake-informatie;
- een vraagstelling operationaliseren middels het opstellen van dekkende hypothesen;
- geschikte psychodiagnostische middelen kiezen om de hypothesen te toetsen;
- tests en vragenlijsten afnemen, scoren en interpreteren op basis van informatie uit de handleiding (meetpretentie, psychometrische kwaliteiten, normering en gebruikswijze);
- informatie integreren en conclusies trekken over de onderzoeksresultaten die aansluiten op de vraagstelling en de hypothesen;
- de testresultaten op verantwoorde en inspirerende wijze terugkoppelen naar de opdrachtgever en de cliënt (zowel mondelinge als schriftelijke rapportage).
5. Een diagnostische rapportage vervaardigen conform de eisen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek.
6. Met behulp van de NIP-beroepscode reflecteren op beroepsethische aspecten van psychodiagnostische activiteiten en interventies.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PM0012 – Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten van de masteropleiding Psychology, variant arbeids- en organisatiepsychologie aan de OU en psychologen die, na een verkregen toelatingsbeschikking, een speciaal traject volgen voor het wegwerken van deficiënties voor de BAPD of LOGO verklaring.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten bij deze cursus is alleen mogelijk nadat u een aanmelding via mijnOU hebt gedaan. De studieadviseur neemt uw aanmelding in behandeling en neemt indien nodig contact met u op.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Het practicum draait twee keer per jaar (in kwartiel 1 en 3) in groepen van maximaal 12 studenten en wordt begeleid door een docent.
Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.

Docenten

Namen van docenten worden via de cursussite bekend gemaakt.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen dient plaats te vinden in de tentamenperiode week 9 tot en met week 12 van het kwartiel waarin de begeleiding van de cursus wordt beëindigd. Herkansingen kunnen naar eigen keuze binnen de inschrijfduur ingepland worden. U kunt het tentamen ook eerder afleggen, zodat u in de laatste cursusweken alleen nog aan de opdracht hoeft te werken.

Voor de opdracht geldt dat deze uiterlijk in week 11 van het kwartiel waarin de begeleiding wordt beëindigd ingeleverd dient te zijn, tenzij er afwijkende afspraken met de examinator van de cursus zijn gemaakt.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een reader, een werkboek en aanvullend cursusmateriaal op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen, meldt u zich aan voor de practicumbijeenkomsten in een studiecentrum en kunt u discussiëren over de leerstof.