Psychologie van organisatieverandering

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Psychologie van organisatieverandering
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Organisaties in de hedendaagse kenniseconomie zijn voortdurend in verandering. Voor vele organisaties bestaat een noodzaak om zich soepel en doeltreffend aan te passen aan ontwikkelingen op (wereld)markten en in technologie, aan koerswendingen van concurrenten en aan gewijzigde verwachtingen en eisen van klanten en werknemers. Soms is veranderen een kwestie van puur overleven: het status quo is onaanvaardbaar en veranderingen moeten een antwoord bieden op bedreigingen, zoals een overheid die haar subsidies dreigt terug te trekken. Soms kiezen florerende en levensvatbare organisaties er bewust voor om voortdurend naar verandering te streven ten einde te blijven groeien en bloeien. In ieder geval moeten organisaties die slagkrachtig willen blijven investeren in het verhogen van hun aanpassingsvermogen. In de cursus leert u hoe inzichten uit de A&O psychologie daaraan kunnen bijdragen. Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Hoe slagen organisaties erin succesvol te veranderen? Wanneer bestaat er een noodzaak tot veranderingen? Hoe komt men tot een goede diagnose die de basis vormt voor beslissingen over wat, hoe en wanneer moet veranderen in de organisatie? Welke veranderingsinterventies zijn voor handen en onder welke omstandigheden zijn ze het meest effectief? Wat is het belang van psychologische aspecten, zoals emoties en weerstand, in veranderingsprocessen en hoe valt daarop in te grijpen? Deze centrale vragen worden in deze cursus benaderd vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie.
Daarbij komen verschillende thema's aan de orde. We verbinden organisatieveranderingen met ontwikkelingen in de omgeving van organisaties en met interne organisatiedynamieken. De verschillende vormen die organisatieveranderingen kunnen aannemen, bijvoorbeeld gepland of emergent, komen uitgebreid aan de orde. We gaan nader in op het belang van organisatiecultuur en politieke machtsverhoudingen bij veranderingsprocessen en hoe culturele en politieke aspecten zelf inzet van veranderingen kunnen zijn. Veel aandacht gaat naar de psychologische aspecten van veranderingen, zoals de emoties die ze bij de betrokken werknemers kunnen los maken, en hoe daar iets aan gedaan kan worden met goede communicatie. We behandelen verschillende interventiebenaderingen, -stijlen en -methoden, elk met hun sterke en zwakke punten, en gaan in op de omstandigheden waarin ze het meest effectief zijn.
Door theorie en onderzoek centraal te stellen willen we bereiken dat studenten na afloop van de cursus vanuit een wetenschappelijke basis kunnen bijdragen aan het welslagen van veranderingen in organisaties met een oog op het welzijn van de betrokken medewerkers.

Leerdoelen
Na het afronden van de cursus Psychologie van organisatieverandering heeft u kennis van:
- modellen die in praktijk van organisatieverandering veelvuldig worden toegepast;
- fouten die in de praktijk van organisatieverandering vaak voorkomen en hun gevolgen voor het veranderingsproces;
- de wijze waarop externe ontwikkelingen in de omgeving van organisaties (PESTLE) en interne organisatiedynamieken het verloop van organisatieveranderingen beïnvloeden;
- het onderscheid tussen soorten van organisatieverandering naar aard, inhoud, omvang, reikwijdte en tijdspanne;
- het verschil tussen een planmatige en een emergente kijk op organisatieverandering en de gevolgen voor het managen van veranderingsprocessen;
- perspectieven op organisatieverandering die gericht zijn op organisatiecultuur, dan wel op machtsverhoudingen en politieke processen in organisaties;
- soorten weerstand bij verandering en hoe die weerstand met gerichte ingrepen aangepakt kan worden;
- de rol van emoties en communicatie bij processen van organisatieverandering;
- de invloed van verschillende soorten communicatiestrategieën en mediavormen op het verloop van (turbulente) organisatieveranderingen, en hoe daarin keuzen gemaakt kunnen worden;
- gedirigeerde en gefaciliteerde veranderingsbenaderingen in organisaties, de diverse interventiestijlen en -methoden die daarmee verbonden zijn, de verschillen daartussen, en hun voor- en nadelen;
- de condities die de effectiviteit beïnvloeden van de diverse veranderingsbenaderingen, interventiestijlen en -methoden.

Na het afronden van de cursus Psychologie van organisatieverandering bent u in staat om:
- aan de hand van interviews met bevoorrechte getuigen relevante informatie te verzamelen over een proces van verandering in een organisatie;
- met het oog op die gegevensverzameling een interviewschema op te stellen en toe te passen in een interviewsituatie;
- de verzamelde gegevens te interpreteren in het licht van de begrippen, theorieën en analysekaders die in de cursus worden aangeboden en besproken.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 140 punten toegekend voor de categorie A&O kennis.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Psychology.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 16 november 2020. We adviseren om uiterlijk zondag 1 november 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 1 november 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 15 november 2020.

Voorkennis

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent. Bij deze cursus horen tevens enkele virtuele groepsbijeenkomsten onder begeleiding van de docent.

Docenten

Dhr. dr. J. Van Ruysseveldt en mw. prof. dr. K. van Dam.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek [Myers, P., Hulks, S., & Wiggins, L. (2012). Organizational Change. Perspectives on theory and practice. Oxford: Oxford University Press] en een digitaal werkboek.

Mediagebruik

Het openingsevent bestaat uit een video waarin u nader informatie krijgt over de inhoud en de aanpak van deze cursus. Die toelichting bevat tevens veel beeld- en geluidsmateriaal over veranderingen in bestaande organisaties. Zo krijgt u meteen een goed beeld van hoe de thematiek van organisatieverandering leeft in de werkelijkheid rondom ons.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.