E-mental health interventies

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
E-mental health interventies
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM1012
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Nu ICT en internet steeds meer verweven zijn met ons dagelijkse leven, maken zorgaanbieders in toenemende mate gebruik van e-mental health-toepassingen. E-mental health-toepassingen zijn zeer divers en groeien snel in aantal en populariteit. Psychologen krijgen in hun werk dus steeds vaker met e-mental health te maken. Online behandeling is vooral een andere vorm van behandeling en wordt niet zozeer gekenmerkt door een andere inhoud. Therapeuten werken daarbij vanuit hun eigen theoretisch kader. Toch vraagt het werken met e-mental health om specifieke kennis, vaardigheden en een bepaalde houding van een psycholoog. Op dit moment is er nog een grote kloof tussen de uitvoering van e-mental health in de klinische praktijk en wat psychologen hebben geleerd in hun opleiding. Implementatie van e-mental health heeft een wisselend succes, onder andere door het gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring bij behandelaren. Onderwijs op het gebied van online hulpverlening is een belangrijke voorwaarde voor het effectief inzetten van e-mental health en voor succesvolle adaptatie en implementatie in organisaties. Deze cursus hoopt hieraan bij te dragen.

De cursus behandelt de inzet van e-mental health-toepassingen op het gebied van psychotherapie, psychodiagnostiek en onderzoek. Daarbij komen ook ethische kwesties en wetgeving aan bod. Therapeutische benaderingswijzen van online behandeling passeren de revue. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke werkingsmechanismen in online behandeling. Verder richt de cursus zich op online communicatie en de aard van de therapeutische relatie bij online behandeling. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende toepassingenvan e-mental health binnen de klinische praktijk, zoals virtual reality exposure behandeling, serious gaming en smartphone-applicaties.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus 'E-mental health-interventies' kunt u:
- de voor- / nadelen en uitdagingen / beperkingen van e-mental health interventies noemen.
- de relevante wetten en regelgeving alsook de ethische richtlijnen voor online hulpverlening benoemen en toepassen in voorbeelden en casussen.
- de effectiviteit van online behandeling beschrijven voor diverse psychische aandoeningen, leeftijdsgroepen en therapeutische oriëntaties.
- een beschrijving geven van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klinische computerdiagnostiek.
- de toepassing en meerwaarde van de Experience Sampling Methode in het diagnostisch proces beschrijven.
- voorbeelden geven van algemene en stoornis-specifieke werkingsmechanismen in online therapie, alsook de randvoorwaarden en theoretische achtergronden hiervan benoemen.
- een beschrijving geven van de elementen die bijdragen aan een sterke (online) therapeutische relatie.
- verschillen benoemen tussen face-to-face en online psychologische hulpverlening op het gebied van toegenomen transparantie en regie voor de cliënt.
- online communicatievaardigheden op basaal niveau toepassen.
- onderbouwde afwegingen maken bij de keuze voor een e-mental health app.
- de klinische toepassingen van serious gaming en virtual reality therapie toelichten en een kritische reflectie geven op de effectiviteit hiervan.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus is bedoeld voor studenten van de mastervariant Klinische psychologie. Ook studenten uit andere psychologiemasters kunnen de cursus volgen, evenals andere geïnteresseerden die in het bezit zijn van een bachelor psychologie.
Deze cursus is ook toegankelijk voor afgestudeerde psychologen in het kader van registratie/herregistratie in de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 26 april 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 11 april 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2021.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er vindt een (virtuele) begeleidingsbijeenkomst plaats waarin de stof op een activerende manier wordt aangeboden.

Docenten

Mw. dr. V. Thewissen (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een digitaal werkboek en drie gedrukte readers.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.