Levenslooppsychologie

Levenslooppsychologie

  • Psychologie
  • PM1122
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

- Hoe ziet de natuurlijke menselijke ontwikkeling eruit?
- Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom?
Dit zijn enkele vragen die ieder van ons wel eens bezighouden en binnen de cursus een antwoord krijgen. Levenslooppsychologie is dan ook een vakgebied waar iedereen persoonlijk ervaring mee heeft. Dit maakt het tot een unieke discipline, die niet louter bestaat uit theorieën en concepten, maar daarnaast ook de kern raakt van wie we zijn.

De ontwikkeling van de mens wordt traditioneel binnen een biologisch kader bestudeerd, hierbij de nadruk leggend op de biologische rijping vanaf de geboorte tot aan de adolescentie. Deze biologische benadering is echter te eenzijdig om inzicht te krijgen in de unieke complexiteit van het individu. Immers, sociale, culturele en historische invloeden spelen een net zo grote rol in onze ontwikkeling als biologische factoren. Bovendien stagneert onze ontwikkeling niet wanneer we de volwassenheid bereiken. Iedere levensfase kent nieuwe kansen en uitdagingen die mede koersbepalend zijn voor de verdere ontwikkeling. Hierbij ontwikkelen we ons in verschillende richtingen waarbij de uiteindelijke richting zich slechts binnen zeer brede grenzen laat voorspellen door de vroege (biologische) ontwikkeling.

Om als psycholoog inzicht te krijgen in het unieke levenspad van het individu dient men over actuele wetenschappelijke kennis van de menselijke levensloop te beschikken en te begrijpen welke biologische, sociale, culturele en historische invloeden iemand maken tot wie hij is. In de cursus worden per levensfase, beginnend bij de jongvolwassenheid, de belangrijkste ontwikkelingsterreinen (fysiek, cognitief, persoonlijk en sociaal) behandeld. Hierbij worden vanuit het levensloopperspectief inhoudelijke klemtonen gelegd waarbij theorie, onderzoek en praktijk op een toegankelijke manier geïntegreerd worden. Op deze manier verschaft de cursus een uniek beeld van de menselijke ontwikkeling vanaf de jongvolwassenheid tot aan de dood.

De cursus is relevant voor psychologen die werkzaam zijn in de eerstelijnshulpverlening, in een algemeen ziekenhuis, maar ook in andere (zorg)instellingen zoals verpleeghuizen of kinderdagverblijven. Daarnaast is de cursus ontwikkeld met in het achterhoofd de functies van schoolpsycholoog en beleidsmedewerker of adviseur. Ook voor (toekomstige) coaches, mentoren, vertrouwenspersonen, loopbaanbegeleiders, echtscheidingsbemiddelaren en jeugdwerkers biedt deze cursus aanknopingspunten.

Leerdoelen
Nadat je de cursus hebt bestudeerd, kan je:
- de verschillende theoretische kaders binnen de levenslooppsychologie benoemen en toepassen
- diverse empirische onderzoeksontwerpen binnen de levenslooppsychologie herkennen en hun methodologische beperkingen benoemen
- empirisch onderzoek binnen de levenslooppsychologie beoordelen en samenvatten
- ethische kwesties binnen het empirische onderzoek en met betrekking tot bepaalde onderwerpen binnen de levensloop te beschrijven en te beoordelen
- lichamelijke, cognitieve, persoonlijke en sociale factoren benoemen binnen de diverse levensfasen en deze toepassen in de praktijk
- diagnostische instrumenten benoemen en op basis van theorie een profiel maken van persoonlijke psychologische kenmerken
- mogelijke interventies benoemen en opstellen binnen de levenslooppsychologie en de evidentie hiervan beschrijven
- reflecteren op het eigen leven gebaseerd op de aangeboden theorie binnen deze module; door middel van een kritische wetenschappelijke blik onderzoeken binnen de levenslooppsychologie evalueren.

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
Je moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma afgerond hebben. Tevens dien je te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Docenten

Mw. dr. M. Janssens (examinator) en mw. prof. dr. N. Jacobs (plv examinator).

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. In dit geval is het gebruik van een woordenboek niet toegestaan. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het tekstboek ‘Ontwikkelingspsychologie II, Levensloop vanaf de jongvolwassenheid’ (8ste editie) van Robert S. Feldman en een digitaal werkboek met verschillende opdrachten en media.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kan je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kan je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kan je discussiëren over de leerstof.