Positief coachen

Positief coachen

  • Psychologie
  • PM1312
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De term coaching wordt vaak gebruikt voor diverse vormen van professionele psychologische begeleiding. Een coach werkt per definitie met mensen. (Positief) psychologische kennis is daarom onontbeerlijk in de coachingspraktijk om de cliënt op een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier verder te helpen. In deze cursus wordt coaching dan ook vanuit het perspectief van de psychologische wetenschap benaderd en met name vanuit de positieve psychologie. De positieve psychologie bestudeert immers het optimale functioneren van het individu. Ze richt zich op die elementen in het leven die leiden naar geluk, zingeving en groei. Door gebruik van wetenschappelijke kennis uit de positieve psychologie, met bewezen methoden voor bevordering van welbevinden, positieve emoties, persoonlijke groei en krachten, wordt coaching effectiever.

Evidence-based werken in coaching betekent ook gebruik van kennis uit de klinische psychologie. Psychotherapie biedt immers een scala aan concepten en technieken die ook bij coaching kunnen worden toegepast.
Coaching is echter méér dan de loutere toepassing van een bepaalde methode of techniek. Minstens zo belangrijk zijn de kwaliteit van de relatie tussen coach en coachee, de vakbekwaamheid van de coach en het kunnen stellen van de juiste doelen.
Deze cursus biedt theoretische verdieping in coachingstheorieën en technieken. Daarnaast bevat de cursus diverse praktijkgerichte opdrachten, het oefenen van gespreksvaardigheden door het voeren van een coachgesprek, alsook een reflectie op het eigen functioneren als coach.

De cursus bestaat uit een aantal thema’s. Allereerst zal als inleiding coaching worden besproken vanuit een psychologisch perspectief en zal de relatie tussen de psychologische wetenschap en coaching inzichtelijk worden gemaakt. Naast onderzoek dat gericht is op de effectiviteit van coaching verschuift de focus tegenwoordig steeds meer naar de vraag wat coaching effectief maakt. In thema 2 zal verder ingegaan worden op deze vraag en zullen enkele factoren worden besproken die aan de effectiviteit van coaching bijdragen, zoals het belang van doelgericht coachen en de coach-coachee relatie. Vervolgens maak je in thema 3 kennis met een aantal benaderingen van coaching, te weten gedrags- en cognitieve gedragsbenaderingen, humanistische benaderingen, existentiële benaderingen en constructieve benaderingen. In het laatste thema maak je kennis met de positieve psychologie en haar vertaling naar de coachingspraktijk. Verder zul je binnen dit laatste thema kennismaken met levensloopcoaching, oftwel coaching vanuit een levensloopperspectief. De cursus wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin je de opgedane kennis kunt gebruiken om een eigen coachingsgesprek voor te voorbereiden en uiteindelijk te voeren.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus ben je in staat:
- kenmerken van coaching, coachingspsychologie en coaching vanuit de positieve psychologie te beschrijven;
- de meest gebruikte theoretische benaderingen (interventies) van coaching toe te lichten en deze te illustreren;
- de uitgangspunten van positieve psychologie en de rol daarvan in coaching te beschrijven en te illustreren;
- aan te geven en te illustreren hoe een coach zijn vakinhoudelijke kwaliteit kan bewaken en bevorderen bijvoorbeeld door gebruik van diagnostische instrumenten;
- het onderzoek naar coaching te beoordelen aan de hand van de principes van evidence-based handelen en de werkzame elementen te benoemen;
- meerdere positief psychologische toepassingen (interventies) in coaching toe te lichten die gebruikt kunnen worden in coaching en deze te illustreren;
- te beredeneren welke kernvoorwaarden er zijn voor succesvolle coaching met name gericht op doelgericht coachen, de coach-coachee relatie en de relatie met therapie;
- te reflecteren op jouw coachingsvaardigheden.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 125 punten toegekend voor de categorie A&O kennis en 15 punten voor de categorie A&O vaardigheden.

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Psychology.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 15 november 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Voldoende kennis van de Engelse taal is nodig voor het lezen van het studiemateriaal.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Activerend online onderwijs, online begeleiding en virtuele bijeenkomsten. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan de docent.

Docenten

Mw. dr. S. Peeters (examinator) en mw. dr. J. Reijnders (plv examinator).

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vind je op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vind je na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Meer informatie

Naast deze theoretische module biedt de OU in samenwerking met een professioneel coachingsbureau een verdiepende cursus aan, de Praktijkleergang coaching. Deze praktijkleergang is gebaseerd op de theorie van deze cursus maar gaat dieper in op de coachingstechnieken en het voeren van coachingsgesprekken. Meer informatie over de praktijkleergang is te lezen op: https://www.ou.nl/psychologie-praktijkleergang-coaching.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een handboek (Handbook of Coaching Psychology – a guide for practitioners, second edition Edited by S. Palmer & A. Whybrow) en enkele hoofdstukken uit Positive Psychology Coaching in Practice, Edited by S. Green & S. Palmer. Dit handboek en de hoofdstukken vormen samen met de informatie in de digitale leeromgeving het cursusmateriaal.

Mediagebruik

De cursus is geïmplementeerd in yOUlearn. Vanuit yOUlearn wordt verwezen naar het handboek, de hoofdstukken uit Positive Psychology Coaching in Practice, Edited by S. Green & S. Palmer en wetenschappelijke artikelen. In de studietaken wordt gebruik gemaakt van casuïstiek en audiovisueel materiaal.

Digitale leeromgeving

Als student kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.