Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM1402
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

In de mastercursus leert u om op een planmatige wijze interventies te ontwikkelen ter bevordering van gezond gedrag. Dit met het doel om gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en kanker te voorkomen of de gevolgen van ziekten te beperken. Dit alles met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven van mensen te vergroten. Recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over het ontstaan van gedrag en methodieken voor gedragsverandering komen aan bod en er is veel aandacht voor de vertaling hiervan naar de praktijk. Dus bijvoorbeeld hoe we gezond leven gemakkelijker kunnen maken. De stappen voor planmatige gezondheidsbevordering, te weten systematische analyse van gezondheidsproblemen, interventieontwikkeling en -implementatie, en onderzoek van de (kosten) effectiviteit van de interventies, komen uitgebreid aan de orde.
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

De theorie en toepassing rondom interventieontwikkeling, implementatie en evaluatie (de basis in het tekstboek) wordt in het digitaal werkboek in vijf thema’s behandeld. In thema één staan modellen voor planmatige gezondheidsbevordering centraal. Deze modellen bieden een kapstok om op een planmatige wijze gezondheidsproblemen te analyseren en er een gezondheidspsychologische interventie voor te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. De vier fasen van planmatige interventieontwikkeling vormen de basis van de thema's twee tot en met vijf. Praktijktoepassingen die in het digitaal werkboek de revue passeren zijn diabetes mellitus, Fatal Alcohol Syndrome (FAS), pesten en hart- en vaatziekten.

Leerdoelen
Nadat u de cursus hebt afgerond, kunt u:
- de theorieën en modellen die gebruikt kunnen worden in het raamwerkmodel voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering en in de interventiecyclus, beschrijven en op onderdelen uitwerken (bijvoorbeeld het selecteren van verandermethodieken bij gedragsdeterminanten);
- diverse analyses van het gezondheidsprobleem beschrijven en benoemen met welke aspecten daarbij rekening te houden;
- veelgebruikte gezondheids- en epidemiologische maten benoemen & correct interpreteren;
- veelgebruikte databases met gezondheidsinformatie benoemen en gebruiken;
- belangrijke gedragsverklaringsmodellen en hun onderliggende determinanten benoemen, toelichten en selecteren voor een probleemgedrag en voor het veranderen van dat gedrag in de gewenste richting;
- uitleggen wat wordt verstaan onder gezondheidsdoelen, veranderingsdoelen, proximale programmadoelen en evaluatiedoelen en deze zelf voor een gegeven gezondheidsprobleem definiëren;
- gefundeerde (op basis van theorie en of empirische evidentie) methodieken en praktische toepassingen voor gedragsverandering benoemen, toelichten en voor een probleemgedrag uitwerken;
- benoemen en toelichten waarmee rekening te houden bij het invoeren en toepassen van gezondheidspsychologische interventies (centraal hierbij staan determinanten en kenmerken van invoeringsprocessen);
- benoemen en toelichten welke aspecten belangrijk zijn bij evaluatie van gezondheidspsychologische interventies, welke vormen van evaluatie er zijn en hoe een goede evaluatie vormgegeven kan worden.

Daarnaast bouwt u uw academische vaardigheden als kritisch lezen, reflecteren en het systematisch zoeken en vergelijken van verschillende wetenschappelijke bronnen verder uit.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 70 punten toegekend voor de categorie A&O) kennis en er zijn 70 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis.

Aanmelden

Vervangende cursus

Deze cursus wordt uit het aanbod genomen. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Deze cursus wordt vervangen door de cursus PM1412 – Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing.

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
U moet de Bachelor of Science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma op maat afgerond hebben. Tevens dient u te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychologie.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Neem contact op met uw studieadviseur indien u zich alsnog wilt aanmelden. Let wel: deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten is niet meer mogelijk.

Voorkennis

Basiskennis van de gezondheidspsychologie, bij voorkeur de cursus Inleiding in de gezondheidspsychologie of een vergelijkbare cursus.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus omvat activerende online begeleiding. U wordt begeleid door een docent die onder andere drie virtuele klas bijeenkomsten organiseert waaraan u dient deel te nemen.

Docenten

Mw. prof. dr. C. Bolman en mw. dr. D. Peels.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het tentamen bestaat uit schriftelijke open vragen. Tevens maakt u een werkstuk (max. 5 pagina's) waarover u een korte presentatie geeft in de virtuele klas. De instructies voor het werkstuk vindt u in het digitaal werkboek.
Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van het tentamen (telt voor 60% mee) en het werkstuk (40%). Zowel het regulier schriftelijk tentamen als het werkstuk moet minimaal worden afgesloten met het cijfer 5. Voor afronding van de cursus dient uw eindcijfer minimaal een 5,5 te zijn.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 06-07-2020.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak van Brug, J. Van Assema, P. & Lechner, L. (2017), een digitaal werkboek in de digitale leeromgeving en drie online virtuele klas bijeenkomsten. In het digitaal werkboek krijgt u opdrachten en casussen om de stof uit het tekstboek in een praktijkrelevante context te leren toe te passen.

Mediagebruik

Er zijn enkele video's opgenomen in het digitaal werkboek.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.