Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing

Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing

  • Psychologie
  • PM1412
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In de mastercursus leer je om op een planmatige wijze interventies te ontwikkelen ter bevordering van gezond gedrag. Dit met het doel om gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en kanker te voorkomen of de gevolgen van ziekten te beperken. Dit alles met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven van mensen te vergroten. Recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over het ontstaan van gedrag en methodieken voor gedragsverandering komen aan bod en er is veel aandacht voor de vertaling hiervan naar de praktijk. Dus bijvoorbeeld hoe we gezond leven gemakkelijker kunnen maken. De stappen voor planmatige gezondheidsbevordering, te weten systematische analyse van gezondheidsproblemen, interventieontwikkeling en -implementatie, en onderzoek van de (kosten) effectiviteit van de interventies, komen uitgebreid aan de orde.
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

De theorie en toepassing rondom interventieontwikkeling, implementatie en evaluatie (de basis in het tekstboek) wordt in het digitaal werkboek in vijf thema’s behandeld. In thema één staan modellen voor planmatige gezondheidsbevordering centraal. Deze modellen bieden een kapstok om op een planmatige wijze gezondheidsproblemen te analyseren en er een gezondheidspsychologische interventie voor te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. De vier fasen van planmatige interventieontwikkeling vormen de basis van de thema's twee tot en met vijf. Praktijktoepassingen die in het digitaal werkboek de revue passeren zijn diabetes mellitus, Fetal Alcohol Syndrome (FAS), pesten en hart- en vaatziekten.

Leerdoelen
Nadat je de cursus hebt afgerond, kun je:
- de theorieën en modellen die gebruikt kunnen worden in het raamwerkmodel voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering en in de interventiecyclus, beschrijven en op onderdelen uitwerken (bijvoorbeeld het selecteren van verandermethodieken bij gedragsdeterminanten);
- diverse analyses van het gezondheidsprobleem beschrijven en benoemen met welke aspecten daarbij rekening te houden;
- veelgebruikte gezondheids- en epidemiologische maten benoemen & correct interpreteren;
- veelgebruikte databases met gezondheidsinformatie benoemen en gebruiken;
- belangrijke gedragsverklaringsmodellen en hun onderliggende determinanten benoemen, toelichten en selecteren voor een probleemgedrag en voor het veranderen van dat gedrag in de gewenste richting;
- uitleggen wat wordt verstaan onder gezondheidsdoelen, veranderingsdoelen, proximale programmadoelen en evaluatiedoelen en deze zelf voor een gegeven gezondheidsprobleem definiëren;
- gefundeerde (op basis van theorie en of empirische evidentie) methodieken en praktische toepassingen voor gedragsverandering benoemen, toelichten en voor een probleemgedrag uitwerken;
- benoemen en toelichten waarmee rekening te houden bij het invoeren en toepassen van gezondheidspsychologische interventies (centraal hierbij staan determinanten en kenmerken van invoeringsprocessen);
- benoemen en toelichten welke aspecten belangrijk zijn bij evaluatie van gezondheidspsychologische interventies, welke vormen van evaluatie er zijn en hoe een goede evaluatie vormgegeven kan worden.

Daarnaast werk je aan academische vaardigheden zoals kritisch lezen, reflecteren en het systematisch zoeken en vergelijken van verschillende wetenschappelijke bronnen.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus heeft geen vaste startdatum. Dit betekent dat je jezelf op elk gewenst moment voor deze cursus kunt aanmelden. Wij raden je echter aan om in kwartiel 1 (september) te starten en de cursus in 10 weken af te ronden. Je hebt dan het voordeel dat je concept van de opdracht (onderdeel van het tentamen) door een medestudent kan worden becommentarieerd voordat je een definitieve versie inlevert. Als je later in het jaar start, heb je deze mogelijkheid niet.

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie. Je dient de Bachelor of Science in de psychologie te hebben behaald, of een schakelprogramma op maat. Tevens dien je te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychology.

Voorkennis

Basiskennis van de gezondheidspsychologie, bij voorkeur de cursus Inleiding in de gezondheidspsychologie of een vergelijkbare cursus.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus start met het bekijken van een videocollege op een voor jou handig tijdstip. Inhoudelijke vragen kun je via het digitaal werkboek of email stellen aan de docent Liesbeth Mercken. Daarnaast is er een gemodereerde discussiegroep.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Je dient jezelf via www.ou.nl/tentamen tijdig aan te melden voor een tentamen.

Het (geheime) tentamen bestaat uit schriftelijke open vragen. Tevens maak je een werkstuk (max. 5 pagina's). De instructies voor het werkstuk vind je in het digitaal werkboek.
Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van het tentamen (telt voor 60% mee) en het werkstuk (40%). Zowel het regulier schriftelijk tentamen als het werkstuk moet minimaal worden afgesloten met het cijfer 5,0 Voor afronding van de cursus dient je eindcijfer minimaal een 5,5 te zijn.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen:.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer informatie

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 140 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een tekstboek Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak van Brug, J. Van Assema, P. & Lechner, L. (2017), en een digitaal werkboek in de digitale leeromgeving. In het digitaal werkboek krijg je opdrachten en casussen om de stof uit het tekstboek in een praktijkrelevante context te leren toe te passen.

Mediagebruik

Er zijn enkele video's opgenomen in het digitaal werkboek.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kun je met medestudenten en de docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.