Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing

Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing

  • Psychologie
  • PM1412
  • 5 EC
  • Vanaf € 352
Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Je leert om op een planmatige wijze interventies te ontwikkelen ter bevordering van gezond gedrag met het doel om gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten en kanker, te voorkomen of de gevolgen van ziekten te beperken. Dit alles met als uiteindelijke doel de kwaliteit van leven van mensen te vergroten. Recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over het ontstaan van gedrag en methodieken voor gedragsverandering komen aan bod en er is veel aandacht voor de vertaling hiervan naar de praktijk, Dus bijvoorbeeld hoe we gezond leven gemakkelijker kunnen maken. De stappen voor planmatige gezondheidsbevordering komen ook uitgebreid aan bod, te weten systematische analyse van gezondheidsproblemen, interventieontwikkeling en -implementatie, en onderzoek van de (kosten)effectiviteit van de interventies.

De theorie en toepassing rondom interventieontwikkeling, implementatie en evaluatie (de basis in het tekstboek Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak) worden in de online cursusomgeving in vijf thema’s behandeld. In thema 1 staan modellen voor planmatige gezondheidsbevordering centraal. Deze modellen bieden een kapstok om op een planmatige wijze gezondheidsproblemen te analyseren en er een gezondheidspsychologische interventie voor te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. De vier fasen van planmatige interventieontwikkeling vormen de basis van de thema's 2 tot en met 5. Praktijktoepassingen die in het digitaal werkboek de revue passeren zijn diabetes mellitus, Foetaal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), pesten en hart- en vaatziekten.

Leerdoelen
Nadat je de cursus hebt afgerond, kun je:
- de theorieën en modellen die gebruikt kunnen worden in het raamwerkmodel voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering en in de interventiecyclus, beschrijven en op onderdelen uitwerken (bijvoorbeeld het selecteren van verandermethodieken bij gedragsdeterminanten)
- diverse analyses van het gezondheidsprobleem beschrijven en benoemen met welke aspecten daarbij rekening te houden
- veelgebruikte gezondheids- en epidemiologische maten benoemen en correct interpreteren
- veelgebruikte databases met gezondheidsinformatie benoemen en gebruiken
- belangrijke gedragsverklaringsmodellen en hun onderliggende determinanten benoemen, toelichten en selecteren voor een probleemgedrag en voor het veranderen van dat gedrag in de gewenste richting
- uitleggen wat wordt verstaan onder gezondheidsdoelen, veranderingsdoelen, proximale programmadoelen en evaluatiedoelen en deze zelf voor een gegeven gezondheidsprobleem definiëren
- gefundeerde (op basis van theorie en of empirische evidentie) methodieken en praktische toepassingen voor gedragsverandering benoemen, toelichten en voor een probleemgedrag uitwerken
- benoemen en toelichten waarmee rekening te houden bij het invoeren en toepassen van gezondheidspsychologische interventies (centraal hierbij staan determinanten en kenmerken van invoeringsprocessen)
- benoemen en toelichten welke aspecten belangrijk zijn bij evaluatie van gezondheidspsychologische interventies, welke vormen van evaluatie er zijn en hoe een goede evaluatie vormgegeven kan worden.

Daarnaast werk je aan academische vaardigheden zoals kritisch lezen, reflecteren en het systematisch zoeken en vergelijken van verschillende wetenschappelijke bronnen.

Meer informatie
Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 140 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus heeft geen vaste startdatum. Mits je bent toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie of in het kader van bij- of nascholing voor de registers NIP Arbeid en Gezondheid en NIP Arbeid- en organisatiepsycholoog (zie ook 'Meer informatie'), kun je je op elk gewenst moment voor deze cursus aanmelden. Wij raden je aan om in kwartiel 1 (september) te starten en de cursus in 11 weken af te ronden. Als je in kwartiel 1 start, heb je het voordeel dat jouw conceptversie van de opdracht (onderdeel van het werkstuk) door een medestudent kan worden becommentarieerd voordat je een definitieve versie inlevert. Als je later in het jaar start, heb je deze mogelijkheid niet.

Voorkennis

Basiskennis van de gezondheidspsychologie, bij voorkeur de cursus Inleiding in de gezondheidspsychologie of een vergelijkbare cursus.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kun je op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Zelfstudie met activerend onderwijs door middel van online begeleiding. De cursus start met het bekijken van een videocollege op een door jou gekozen tijdstip. Inhoudelijke vragen kun je via de online cursusomgeving of e-mail stellen aan de docenten. Daarnaast is er een gemodereerde discussiegroep. Ook worden er regelmatig online vragenuurtjes georganiseerd.

Docenten

Mw. dr. Yil Severijns en dhr. dr. Roy Willems

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Het digitaal groepstentamen (DGT) bestaat uit open vragen. De drie tentamenkansen worden op drie dagen door het jaar heen gepland.
Je moet jezelf tijdig aanmelden voor een tentamen. De opdracht (het werkstuk)wordt ingeleverd in overleg met de examinator.
De instructies voor het werkstuk (max. 4 pagina’s) vind je in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Digitaal groepstentamen: 08-07-2024 19:00.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Het online woordenboek
Het online woordenboek t.b.v. ANS

Meer informatie

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 140 punten toegekend voor de categorie A&G klinische kennis.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit het tekstboek Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak van Brug, J. Van Assema, P. & Lechner, L. (Van Gorcum, 2017), en een online cursusomgeving met opdrachten en casussen om de stof uit het tekstboek in een praktijkrelevante context te leren toepassen.

Mediagebruik

Er zijn enkele video's opgenomen in de online cursusomgeving.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kun je gebruikmaken van de online leeromgeving van de cursus. Deze stuurt je activiteiten aan en bevat verdiepende literatuur, opdrachten en beeldmateriaal voor verwerking, toepassing of toelichting van de stof in het tekstboek. Hier kun je ook met medestudenten en de docent informatie uitwisselen en kun je discussiëren over de leerstof.