Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Personen- en familierecht
Rechtswetenschappen | 4,3 EC
Code R17271
Prijsindicatie € 280
Het personen- en familierecht is een van de meest dynamische onderdelen van het burgerlijk recht. In deze cursus verwerft u niet alleen kennis van en inzicht in dit rechtsgebied, maar leert u deze ook toepassen op concrete problemen. Het onderdeel personenrecht behandelt de regels over bijvoorbeeld rechtsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid en naam en woonplaats van natuurlijke personen. In het gedeelte over familierecht gaat het om zaken als de regeling van het huwelijk en de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan, echtscheiding en het over de kinderen uitgeoefende gezag. Tevens worden in de cursus de hoofdlijnen behandeld van het erfrecht.

Algemeen

Inhoud

Tot aan de invoering van Boek 1 BW in 1970 en wellicht ook nog de eerste jaren daarna kon het personen- en familierecht 'met recht' getypeerd worden als een statisch gedeelte van het burgerlijk recht. Voor het grootste deel namelijk ging het daarbij om bepalingen van openbare orde, ordenende bepalingen waarover slechts marginaal discussie mogelijk was. Tegenwoordig echter is het personen- en familierecht een van de meest dynamische onderdelen van het burgerlijk recht. Op deze voortdurende ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie dient de (aankomend) jurist dan ook alert te blijven.

Het doel van deze cursus is dat u kennis van en inzicht in het personen- en familierecht verwerft en dat u deze verworvenheden vervolgens ook kunt toepassen op een concrete casus. Dit impliceert dat u in staat bent uit een ongeordend complex van feiten zoals zich dat in de praktijk ook kan voordoen, de relevante gegevens te selecteren en te ordenen, een duidelijke probleemstelling te formuleren en aan de hand daarvan beargumenteerd tot een juiste oplossing van het probleem te komen.

In de cursus worden het personen- en familierecht, zoals dat is neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en het erfrecht dat is geregeld in Boek 4, behandeld. Het personen- en familierecht behoort tot het terrein van het materieel privaatrecht. Het omvat, zoals de naam al zegt, twee rechtsgebieden die nauw met elkaar zijn verweven: het personenrecht en het familierecht. Binnen het personenrecht wordt weer onderscheid gemaakt tussen het personenrecht in enge zin en het rechtspersonenrecht. Het personenrecht in enge zin geeft regels die het functioneren van een natuurlijk persoon in de maatschappij betreffen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan regels over rechtsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid en de naam en de woonplaats van een natuurlijk persoon. Het begrip rechtspersoon is een constructie van het recht. De rechtspersoon is geregeld in Boek 2 BW en komt in een andere cursus aan de orde. Het familierecht geeft regels ten aanzien van de betrekkingen die voortvloeien uit het familie- en gezinsverband. Het omvat onder meer de regeling van het huwelijk en de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan, echtscheiding, de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kinderen en het over de kinderen uitgeoefende gezag. In het erfrecht worden de vermogensrechtelijke gevolgen van de overgang van het vermogen van de erflater op een of meer erfgenamen geregeld. Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht vormen samen het familievermogensrecht.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houdt daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

Uit ervaring is gebleken dat voorkennis op het niveau van de cursussen Overeenkomstenrecht, Goederenrecht en Aansprakelijkheidsrecht noodzakelijk is om de cursus binnen de studielast van een module te kunnen afronden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Dhr. mr. D. Hellegers.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamendata

25-04-2018, 12-07-2018.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een niet-programmeerbare zakrekenmachine
De 'schone' Ars Aequi jurisprudentiebundel Personen-, familie- en erfrecht

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek Personen- en familierecht, huwelijks-vermogensrecht en erfrecht (M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck), en een werkboek. Tot het verplichte studiemateriaal hoort ook de jurisprudentie die is te raadplegen via de cursussite in de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.