Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Integratiepracticum
Rechtswetenschappen | 8,6 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code R49312
Prijsindicatie € 560
De Bachelorfase Nederlands recht sluit af met een integratiepracticum. Dit practicum is een proeve van bekwaamheid van mondelinge en schriftelijke vaardigheden aan de hand van casus, die verschillende rechtsgebieden bestrijken.
Deze vaardigheden worden ingebed binnen de context van het pleiten. Pleiten is een kenmerkende activiteit voor juristen. Hoewel veel juristen nooit voor een rechter een pleidooi zullen houden, zullen zij wel als jurist een zaak moeten bepleiten in adviesorganen, commissies, enzovoorts. Het leren pleiten heeft in algemene zin tot doel de mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de jurist verder te ontwikkelen. Het gaat dus verder dan het leren pleiten in beperkte zin, ter zitting van een rechtbank.

Algemeen

Inhoud

Het practicum is opgebouwd in vier delen.
Deel 1 van het practicum is het schriftelijk gedeelte van de integratieopdracht. Hierbij moet u laten zien dat u drie casus vanuit verschillende rechtsgebieden kunt analyseren. Een grondige bestudering met raadpleging van literatuur en jurisprudentie is daarvoor noodzakelijk. De juridisch inhoudelijke uitwerking van de opdracht bij deze drie casus worden door vakinhoudelijke deskundigen beoordeeld en vormen de schriftelijke toets van de cursus. Pas wanneer u geslaagd bent voor dit schriftelijk gedeelte van de cursus wordt u toegelaten tot het tweede deel van de cursus. Voor alle opdrachten moet een cijfer hoger dan een 5 zijn behaald. Indien één van de opdrachten onvoldoende is, krijgt de student een week de tijd om alsnog een voldoende te halen.
Deel 2 bestaat uit het zelfstandig doorlopen van het programma Pleit voorbereid. U leert daarbij hoe u zich volgens een gestructureerde methode op een pleidooi kunt voorbereiden. Om ervoor te zorgen dat de methode goed beklijft, wordt u veelvuldig met praktijksituaties geconfronteerd. Op een vooraf aangegeven tijd dient u dit programma te hebben afgerond om door te kunnen gaan naar het volgende deel van dit practicum.
Deel 3 is erop gericht uw vaardigheden verder te oefenen. Bij dit oefenen staat het samenwerken met medestudenten centraal. De pleidooien die u voor een aantal zaken maakt worden in kleine discussiegroepen in de digitale leeromgeving door medestudenten beoordeeld en van commentaar voorzien. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om uw pleidooien met medestudenten te oefenen. Dit oefenen gebeurt in een verplichte bijeenkomst
Deel 4 is de slotbijeenkomst waar u op basis van een door u uitgewerkte pleitnotitie een pleidooi ten gehore moet brengen en uw wederpartij van repliek of dupliek moet dienen. Uw mondelinge presentatie is van invloed op uw eindcijfer. De openbare slotbijeenkomst vindt plaats in Heerlen en vormt de afsluiting van dit practicum en van uw bachelorstudie.

Aanmelden

Ingangseisen

Voor deelname is vereist dat ten minste 160 studiepunten van de bacheloropleiding zijn afgerond. Aangezien het gaat om de integratie van in de bacheloropleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden dient u in ieder geval de volgende cursussen met goed gevolg te hebben afgerond. Overeenkomstenrecht, Verbintenissenrecht/Aansprakelijkheidsrecht, Goederenrecht, Burgerlijk procesrecht, Bestuursrecht, Rechtsbescherming tegen de overheid, Formeel strafrecht, Materieel strafrecht, alsmede de cursussen Juridische vaardigheden 1 en het Bachelor essay. De twee laatste cursussen zijn van belang omdat het bij het pleiten niet alleen gaat om een goede toepassing van het materieel en formeel recht, maar met name ook argumentatieleer en het opbouwen van een goed betoog van belang is. U dient bij het maken van uw pleidooien hier nog eens goed naar te kijken.
Aanmelden is pas mogelijk na schriftelijke toestemming van de faculteit.

Toelichting aanmelden

Een vast onderdeel van deze cursus is het begeleidingstraject dat twee maal per jaar wordt aangeboden. Het tweede semester van academisch jaar 2017-2018 is het laatste semester waarin begeleiding voor deze cursus Integratiepracticum plaats vindt. Hiervoor kunt u zich aanmelden t/m 7 januari 2018. Met ingang van het academische jaar 2018-2019 wordt deze cursus vervangen door de cursus Integratiepracticum met een omvang van 5 EC, waarvan de begeleiding zal plaatsvinden vanaf september 2018.
Aanmelden na 7 januari 2018 voor de cursus Integratiepracticum R49312 met een omvang van 8,6 EC is enkel mogelijk in overleg met de studieadviseur.

Voor deelname aan deze cursus is vóóraf schriftelijke toestemming nodig. U dient zich voor deze cursus eerst aan te melden met het aanmeldformulier, dat u kunt vinden op de faculteitspagina in de digitale leeromgeving. U kunt daarbij uw voorkeur aangeven voor deelname in het september- of februarisemester. Ook de data van de verplichte bijeenkomsten vindt u op de faculteitspagina. Pas nadat u bent geselecteerd voor deelname kunt u zich officieel aanmelden. Het practicum bouwt voort op de cursus Pleiten voor juristen. Beide cursussen zijn dan ook wederzijds uitsluitend. We willen u erop wijzen dat deze cursus, die de afsluiting vormt van de bachelorfase, anders is opgezet dan de meeste cursussen. Omdat veel wordt samengewerkt met medestudenten moeten alle opdrachten volgens een strak tijdschema worden gemaakt.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Elektronische begeleiding en een verplichte begeleidingsbijeenkomst zowel in het september- als in het februarisemester. De studenten worden door de faculteit nader geïnformeerd over de data.

Docenten

Mw. mr. M. Frankemölle-Reemst, dhr. drs. D. van Ekelenburg, mw. mr. A. Jordaans (tevens plv. examinator) en dhr. mr. drs. P. Slangen (tevens examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Het tentamen bestaat uit meerdere opdrachten.

Beoordelingscriteria:
Om deze cursus met goed gevolg af te ronden dienen studenten aan alle volgende criteria te hebben voldaan:
- binnen de daarvoor aangegeven tijd de rechtsvragen voor de drie zaken inleveren;
- binnen de daarvoor aangegeven tijd dient voor de drie opdrachten in deel 1 van de cursus een voldoende te worden behaald; Het gaat hierbij om een individuele prestatie, zonder samenwerking met anderen
- op tijd het bewijs van de deelname aan het programma Pleit Voorbereid (deel 1) inleveren;
- op tijd de pleidooien in de oefenfase (deel 3) in de discussiegroep plaatsen
- op tijd de pleidooien van medestudenten (deel 3) becommentariëren;
- deelnemen aan de verplichte oefenbijeenkomst (deel 3)
- het houden van een pleidooi en het geven van repliek of dupliek bij de slotbijeenkomst (deel 4: de mondelinge toets van de cursus).
- Wij wijzen u erop dat u steeds slechts door kunt gaan met een volgend onderdeel van de cursus, indien u het voorafgaand onderdeel heeft afgerond met een voldoende en in de tijd die daarvoor staat aangegeven in het tijdschema. Het niet tijdig voldoen aan de opdrachten kan dus leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit het theorieboek Pleit voorbereid, een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving en het interactief programma Pleit voorbereid en een handleiding bij dit programma.

Mediagebruik

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van het interactief programma Pleit voorbereid. Studenten dienen dan ook te beschikken over een computerconfiguratie die voldoet aan de volgende minimum eisen:
- een computer met een internetverbinding
- een internet browser zoals Google Chrome
- de website is geoptimaliseerd voor Google Chrome
- de optimale resolutie is 1280x960 of hoger
- voor het afspelen van de video- en geluidsfragmenten dient u Adobe Flash Player geïnstalleerd te hebben. (http://get.adobe.com/flashplayer/ )

Aangezien van u verwacht wordt dat u gebruik maakt van de discussiegroepen in de digitale leeromgeving wordt ervan uitgegaan dat u redelijke kennis heeft van het werken met Windows en internet. Als noodzakelijke basisvaardigheden worden verondersteld: een e-mail met attachment kunnen versturen, berichten kunnen plaatsen en beantwoorden in een discussiegroep.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na aanmelden en deel 1) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.