De veilige stad

De veilige stad
Rechtswetenschappen | 15 EC
Code RB0006
Prijsindicatie € 972
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geordend rond de thema’s criminologie, jeugd, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en terrorisme.
De opdracht die voor het tentamen moet worden gemaakt bestaat uit een uitvoerig beleidsadvies, waarin alle elementen van de aangeboden stof aan de orde komen. Deze opdracht wordt zelfstandig voorbereid en gepresenteerd in een slotbijeenkomst, waarbij aanvullende vragen mondeling beantwoord worden.

Leerdoelen
Na afronding van de minor De veilige stad heeft u de volgende leerdoelen bereikt (de relevante eindtermen staan tussen haakjes achter ieder leerdoel). U:
- heeft een grondige kennis van een aantal geselecteerde thema’s rondom het thema Veiligheid in de stad, die zowel het internationale en Europees recht, straf- en strafprocesrecht, bestuursrecht, bestuursrecht en de criminologie betreffen (kennis en inzicht).
- bent in staat om de opgedane kennis toe te passen op een casus met verschillende aspecten (toepassing kennis en inzicht);
- bent in staat een gefundeerde mening te vormen met betrekking tot de geselecteerde thema’s en deze mening op schrift en mondeling voor het voetlicht te brengen (oordeelsvorming en communicatie);
- bent in staat ‘kritisch te reflecteren’ op het thema ‘de Veilige stad’ (oordeelsvorming).

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2020. We adviseren om uiterlijk zaterdag 15 augustus 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2020 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding criminologie (RB2002 en voorgangers).

Voorkennis

De cursus bouwt voort op de reeds opgedane kennis in de propedeuse (B1). Voorkennis op inleidend niveau van de rechtsgebieden internationaal, bestuursrecht, straf- en strafprocesrecht wordt verondersteld.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding vindt plaats door middel van een startbijeenkomst en een tussentijdse face to face bijeenkomst. Voorts wordt er per thema één virtuele klas aangeboden door één van onderstaande docenten, afhankelijk van het thema.

Docenten

Dhr. prof. dr. E. Kolthoff, dhr. prof. dr. J.W. Sap, mw. dr. L. Strikwerda, mw. mr. A. Jordaans, mw. mr. dr. W. Dreissen, en mw. mr. dr. M. de Bruijn.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

In verband met de corona-crisis heeft de Open Universiteit in maart 2020 besloten om tijdelijk alle fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De opdracht die voor het tentamen moet worden gemaakt bestaat uit een uitvoerig beleidsadvies, waarin alle elementen van de aangeboden stof aan de orde komen. Deze opdracht wordt zelfstandig voorbereid en gepresenteerd in een slotbijeenkomst, waarbij aanvullende vragen mondeling beantwoord worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het bij de cursus behorende leerboek is het Basisboek criminologie, 2e druk, door E. Kolthoff (Den Haag: Boom-Lemma, 2016) en een voor deze cursus samengestelde reader. Al het overige voor de cursus te bestuderen materiaal is digitaal te raadplegen via de digitale leeromgeving. Naast virtuele colleges worden een tweetal fysieke colleges gepland.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.