De veilige stad

De veilige stad

  • Rechtswetenschappen
  • RB0006
  • 15 EC
  • Vanaf € 492
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geordend rond de thema’s criminologie, jeugd, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en terrorisme.

De opdracht die voor het tentamen moet worden gemaakt bestaat uit een uitvoerig beleidsadvies, waarin alle elementen van de aangeboden stof aan de orde komen. Deze opdracht wordt zelfstandig voorbereid en gepresenteerd in een slotbijeenkomst, waarbij aanvullende vragen mondeling beantwoord worden.

Leerdoelen
Na afronding van de minor ‘De veilige stad’ heeft u de volgende leerdoelen bereikt (de relevante eindtermen staan tussen haakjes achter ieder leerdoel). U:
- heeft een grondige kennis van een aantal geselecteerde thema’s rondom het thema Veiligheid in de stad, die zowel het internationale en Europees recht, straf- en strafprocesrecht, bestuursrecht, bestuursrecht als de criminologie betreffen (kennis en inzicht);
- bent in staat om de opgedane kennis toe te passen op een casus met verschillende aspecten (toepassing kennis en inzicht);
- bent in staat een gefundeerde mening te vormen met betrekking tot de geselecteerde thema’s en deze mening op schrift en mondeling voor het voetlicht te brengen (oordeelsvorming en communicatie);
- bent in staat ‘kritisch te reflecteren’ op het thema ‘De veilige stad’ (oordeelsvorming).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 1 september 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

De cursus wordt per academisch jaar éénmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding criminologie (RB2002 en voorgangers).

Voorkennis

Voorkennis op het niveau van een afgeronde juridische propedeuse wordt verondersteld.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding vindt plaats door middel van een startbijeenkomst en een tussentijdse face to face bijeenkomst. Voorts wordt er per thema één virtuele klas aangeboden door één van onderstaande docenten, afhankelijk van het thema.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

De opdracht die voor het tentamen moet worden gemaakt bestaat uit een uitvoerig beleidsadvies, waarin alle elementen van de aangeboden stof aan de orde komen. Deze opdracht wordt zelfstandig voorbereid en gepresenteerd in een slotbijeenkomst, waarbij aanvullende vragen mondeling beantwoord worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het bij de cursus behorende leerboek: E. Kolthoff & J. Janssen, Basisboek criminologie (3e druk). Boom Criminologie: Den Haag 2020, het handboek: R. Clarijs, Handboek Jeugdbeleid en Jeugdhulp. SWP: Amsterdam (meest recente uitgave) en een drietal voor deze cursus samengestelde readers. Al het overige voor de cursus te bestuderen materiaal is digitaal te raadplegen via de digitale leeromgeving. Naast virtuele colleges worden twee fysieke colleges gepland.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met uw medestudenten en begeleider(s) informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.