De veilige stad

De veilige stad

  • Rechtswetenschappen
  • RB0006
  • 15 EC
  • Vanaf € 1056
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geordend rond de thema’s criminologie, jeugd, georganiseerde criminaliteit, radicalisering en terrorisme.

De opdracht die voor het tentamen moet worden gemaakt bestaat uit een uitvoerig beleidsadvies, waarin alle elementen van de aangeboden stof aan de orde komen. Deze opdracht wordt zelfstandig voorbereid en gepresenteerd in een slotbijeenkomst, waarbij aanvullende vragen mondeling beantwoord worden.

Leerdoelen
Na afronding van de minor ‘De veilige stad’ heb je de volgende leerdoelen bereikt (de relevante eindtermen staan tussen haakjes achter ieder leerdoel).
Je:
- hebt een grondige kennis van een aantal geselecteerde thema’s rondom het thema ‘Veiligheid in de stad’, die zowel het internationale en Europees recht, straf- en strafprocesrecht en bestuursrecht als de criminologie betreffen (kennis en inzicht);
- bent in staat om de opgedane kennis toe te passen op een casus met verschillende aspecten (toepassing kennis en inzicht);
- bent in staat een gefundeerde mening te vormen met betrekking tot de geselecteerde thema’s en deze mening op schrift en mondeling voor het voetlicht te brengen (oordeelsvorming en communicatie);
- bent in staat ‘kritisch te reflecteren’ op het thema ‘De veilige stad’ (oordeelsvorming).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

De cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding criminologie (RB2002 en voorgangers).

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van een afgeronde juridische propedeuse.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De begeleiding vindt plaats door middel van een startbijeenkomst en een tussentijdse face to face bijeenkomst. Voorts wordt er per thema één virtuele klas aangeboden door één van onderstaande docenten, afhankelijk van het thema.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1-2 - begeleiders: prof. dr. E.W. Kolthoff, prof. dr. J.W. Sap, mw dr. L. Strikwerda,
mr. J.W. Mensink en mw mr. A. Jordaans
1. di 05-09-2023 / 19.00-21.00 uur (introductiecollege)
2. wo 04-10-2023 / 19.30-21.30 uur (criminologie)
3. ma 23-10-2023 / 19.30-21.30 uur (jeugdcriminaliteit)
4. do 16-11-2023/ 19.30-21.30 (georganiseerde criminaliteit I)
5. do 07-12-2023/ 19.30-21.30 (georganiseerde criminaliteit II)
6. za 16-12-2023/ 10.00-12.00 (radicalisering en terrorisme)
7. wo 10-01-2024/ 19.30-20.30 (toelichting tentamen)

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

De opdracht die voor het tentamen moet worden gemaakt bestaat uit een uitvoerig beleidsadvies, waarin alle elementen van de aangeboden stof aan de orde komen. Deze opdracht wordt zelfstandig voorbereid en gepresenteerd in een slotbijeenkomst, waarbij aanvullende vragen mondeling beantwoord worden.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het bij de cursus behorende leerboek: E. Kolthoff & J. Janssen, Basisboek criminologie, Den Haag: Boom Criminologie 2020, het handboek: R. Clarijs, Handboek Jeugdbeleid en Jeugdhulp, Amsterdam: SWP (meest recente uitgave) en een drietal voor deze cursus samengestelde readers. Al het overige voor de cursus te bestuderen materiaal is digitaal te raadplegen via de digitale leeromgeving. Naast virtuele colleges worden twee fysieke colleges gepland.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijving) heb je via de cursussite in de digitale leeromgeving toegang tot de discussieruimte. Hier kun je met je docent(en) en medestudenten en informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.