Inleiding Europees recht

STG_BNR_MAR_13014_head_large.jpg
Inleiding Europees recht
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Het vak Inleiding Europees recht geeft een overzicht van het recht van de Europese Unie tegen de achtergrond van het nationale recht. Oorspronkelijk begonnen als een groep van zes lidstaten is de Europese Unie in de loop der tijd uitgegroeid tot een machtig blok in de wereld. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de Europese Unie democratischer, efficiënter en transparanter geworden. Men kan de Europese Unie zien als een verbond van staten en burgers met een gezamenlijke bestemming. Uiteraard heeft het 'poolen' van soevereiniteit grote gevolgen voor de lidstaten. Op veel terreinen is het niet meer mogelijk het nationale recht los te zien van het Europese recht. Europees recht corrigeert nationaal recht en dringt overal door. Op steeds meer terreinen worden op basis van het recht van de Europese Unie gezamenlijk beslissingen genomen. De daaruit voortvloeiende regels gelden voor nationale lidstaten, ondernemingen en burgers. De betekenis van Europees recht voor het nationale recht is dan ook enorm. Door de doorwerking van Europees recht is het onderwerp van dit vak onmisbaar geworden om als jurist, op welke werkplek dan ook, succesvol te functioneren. Schrijfvaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Leerdoelen
U bent in staat om:
­ de (kern)begrippen die voorafgaand aan de te bestuderen hoofdstukken staan opgesomd te definiëren;
­ de geschiedenis van de Europese integratie weer te geven;
­ de bevoegdheden van de instellingen van de Europese Unie weer te geven;
­ de besluitvormingsprocessen die in de Europese Unie worden gehanteerd weer te geven;
­ om te gaan met de wijze waarop het Europese Unierecht doorwerkt in nationaal recht;
­ om te gaan met de wijze waarop de rechtsbescherming in de Europese Unie is vormgegeven;
­ om te gaan met de vier vrijheden die in de Europese Unie zijn neergelegd;
­ een kort (beschouwend) essay over een Europees rechtelijk vraagstuk te schrijven aan de hand van een voorgeschreven vraag, gegeven bronnen en een aangeleerd stappenplan.

Aanmelden

Ingangseisen

Voor Inleiding Europees recht kan pas worden ingeschreven wanneer minimaal 20 EC aan (propedeusecursussen) is afgerond.

Toelichting aanmelden

Deze cursus start 8 februari 2021. We adviseren om uiterlijk zondag 24 januari 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het eventuele cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 24 januari 2021 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 februari 2021.

Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Voorkennis

De cursus veronderstelt voorkennis op het niveau van de cursussen Inleiding recht en Inleiding internationaal recht. Het verdient daarnaast aanbeveling dat u in grote lijnen op de hoogte bent van de systematische onderdelen van het nationale recht en bij voorkeur van de algemene leerstukken van de economie. U dient te beseffen dat de cursus als afsluiting van de propedeusefase is vormgegeven.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Een startbijeenkomst en zeven online bijeenkomsten in kwartiel 1 en 3.

Begeleidingsbijeenkomsten


Rotterdam
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr.dr. I. Wendt Ass.iur.LLM
1. vr 04-09-2020 / 10.30-14.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: mw. mr.dr. I. Wendt Ass.iur.LLM
1. di 08-09-2020 / 19.30-21.30 uur

Docenten

Mw. dr. I. Wendt, Ass. iur., LLM en mw. mr. dr. R. Slegers (examinator).

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Deze cursus heeft twee cursusruns. De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn:
voor kwartiel 1 (start 2019-2020): 10-11-2020
voor kwartiel 1 (start 2020-2021): 10-11-2020, 2-2-2021 en 6-7-2021
voor kwartiel 3 (start 2019-2020): 10-11-2020 en 20-4-2021
voor kwartiel 3 (start 2020-2021): 20-4-2021 en 6-7-2021

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 10-11-2020, 02-02-2021, 20-04-2021, 06-07-2021.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Verplichte literatuur:
- W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal en L.A.J. Senden (red.), Europees Recht, Algemeen Deel, zesde druk;
- Digitale leeromgeving: Inleiding Europees recht.

Studenten wordt sterk aanbevolen zelf een jurisprudentiebundel en een wetten- en verdragenbundel aanschaffen.

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.