Rechtsfilosofie
Rechtswetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code RB0502
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus Rechtsfilosofie beoogt studenten te laten nadenken over het recht vanuit een ander perspectief dan zij gewend zijn. Deze cursus verschilt van andere binnen de propedeuse Rechtsgeleerdheid aangeboden cursussen, omdat hij draait om vragen die niet beantwoord kunnen worden op grond van wet- en regelgeving of jurisprudentie. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat is recht? In hoeverre moet het gedrag van mensen door het recht worden gereguleerd? En is onrechtvaardig recht ook recht? De antwoorden op dit soort vragen bestaan niet uit feiten, maar uit beargumenteerde visies en opvattingen. Binnen deze cursus komen de visies en opvattingen van verschillende bekende rechtsfilosofen aan bod. Daarnaast besteedt deze cursus aandacht aan drie belangrijke juridische vaardigheden, te weten: oordeelsvorming, schrijfvaardigheid en argumenteren.

Algemeen

Inhoud

De cursus Rechtsfilosofie kent twee algemene leerdoelen. Allereerst heeft deze cursus tot doel studenten te laten nadenken over het recht vanuit een ander perspectief dan zij gewend zijn door hen kennis en begrip bij te brengen van een aantal belangrijke rechtsfilosofische kwesties en de ideeën van bekende rechtsfilosofen daarover. Ten tweede heeft deze cursus tot doel studenten te leren zich zelfstandig een mening te vormen over rechtsfilosofische vraagstukken en deze goed te verwoorden en te beargumenteren. Met bovengenoemde algemene leerdoelen hangt een aantal specifieke leerdoelen samen. Om het eerste algemene leerdoel te bereiken wordt studenten geleerd filosofische problemen in het recht te herkennen, welke visies en opvattingen bekende rechtsfilosofen hierover hebben en hoe deze visies en opvattingen zich tot elkaar verhouden. Om het tweede algemene leerdoel te bereiken wordt studenten geleerd hun eigen mening over rechtsfilosofische vraagstukken in volzinnen, gestructureerd en beargumenteerd op te schrijven. Dit betekent dat de cursus Rechtsfilosofie aandacht besteed aan drie belangrijke juridische vaardigheden, te weten: oordeelsvorming, schrijfvaardigheid en argumenteren.

Aanmelden

Ingangseisen

De cursus Inleiding recht/Basiscursus recht moet succesvol zijn afgerond voordat er aangemeld kan worden voor deze cursus.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. za 23-09-2017 / 10.00-12.30 uur

Online bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. mr. B. van der Velden
1. wo 11-10-2017 / 19.00-20.30 uur
2. wo 01-11-2017 / 19.00-20.30 uur

Docenten

Mw. dr. L. Strikwerda en dhr. prof. dr. H. Spoormans.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met open vragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit twee boeken:
-Tigchelaar, J. (2015). Grondslagen van het recht 3. Vaardigheden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Van dit boek hoeft alleen hoofdstuk 4 (pp. 141-152) bestudeerd te worden.
-Westerman, P. (2013). Rechts als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie. Zutphen: Uitgeverij Paris.
In aanvulling op het eerste boek dient u kennis te nemen van leereenheid 6 (Schrijfvaardigheid – betoog schrijven) van de cursus RechtVAARDIG - Oefenen met vaardigheden welke gratis wordt aangeboden in de digitale leeromgeving. Een link naar deze cursus vindt u onder de tab “bronnen”. In aanvulling op het tweede boek dient u kennis te nemen van een aantal filmpjes van de auteur van dit boek die eveneens zijn opgenomen onder de tab “bronnen”.

Digitale leeromgeving

Als medewerker of als student (na inschrijving) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.